Atnaujintas statybos darbams priskiriamų / nepriskiriamų paslaugų sąrašas ir atlikti ankstesnių aiškinimų patikslinimai

VMI raštu Nr. RM-2706 buvo paskelbusi papildomą statybos / ne statybos darbų sąrašą, kuris buvo sudarytas pagal Aplinkos ministerijos VMI pateiktą papildomą informaciją. Šiame sąraše pateikiamos mokesčių mokėtojų pateiktų paslaugų, kurios priskiriamos / nepriskiriamos statybos darbams pagal Statybos įstatymo 2 str. 15 d., rūšių V sąrašas, sudarytas pagal individualius Aplinkos ministerijos atsakymus mokesčių mokėtojams. Šis sąrašas buvo patikslintas VMI raštu Nr. RM-6667. Nauju raštu Nr. RM-12235 VMI informavo apie dar vieną patikslinimą, atliktą pagal Aplinkos ministerijos išaiškinimą: ankstesniu VMI raštu Nr. RM-2706 išleisto V sąrašo 52 punktas, kuris iki šiol buvo priskirtas statybos darbams, nuo šiol perkeliamas į stulpelį „Ne“, kuriame pateikiamos statybos darbams nepriskirtinų paslaugų rūšys. Taigi elektroninės klientų srautų valdymo sistemos instaliavimas, aptarnavimas pagal sutartį, aptarnavimas be sutarties, remontas nebėra priskirtinas statybos darbams. Nuo šiol minėtame V sąraše galima rasti 53 paslaugų rūšis, priskirtinas statybos darbams, ir 39 – nepriskirtinas (iš viso – 92).

Susijusius VMI aplinkraščius galite rasti čia.

Be to, VMI raštu Nr. RM-12238 papildė ankstesniame 2015 m. spalio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-22410 pateiktą atsakymą į 11 klausimą, atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos patikslintą nuomonę. Šis klausimas ir atsakymas išdėstyti naujai (patikslinimai atsakymo tekste pažymėti paryškintai):

  1. Ar atvirkštinis PVM turi būti taikomas tik rangovo užsakovui, ar toks mechanizmas turėtų būti taikomas ir statybos darbams, kuriuos rangovui ar bet kuriam kitam statybos darbų pirkėjui, PVM mokėtojui, teikia (parduoda, perparduoda) subrangovas (subrangovui teikia subsubrangovas) arba bet koks kitas apmokestinamasis asmuo, savo vardu perparduodantis įsigytus statybos darbus?

Atvirkštinis PVM taikomas statybos darbams visuose jų vykdymo (pardavimo, perpardavimo) etapuose. T. y. atvirkštinis PVM bus taikomas tiek užsakovui (PVM mokėtojui), įsigyjančiam statomo rangos būdu statinio statybos darbus iš rangovo, tiek rangovui (PVM mokėtojui), įsigyjančiam šio statinio atskirus statybos darbus iš subrangovo, tiek subrangovui (PVM mokėtojui), įsigyjančiam šio statinio atskirus statybos darbus iš subsubrangovo, ir t. t. Be to, atvirkštinis PVM taikomas bet kuriam šių statybos darbų pirkėjui – apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui, įsigyjančiam statybos darbus ne tik iš rangovo (subrangovo, subsubrangovo), bet ir iš bet kurio kito apmokestinamojo asmens, PVM mokėtojo, savo vardu jam parduodančio (perparduodančio) statybos darbus.

Kai rangovas, subrangovas ar kitas statybos darbų vykdytojas (statybos paslaugų teikėjas, pardavėjas) įsigyja iš atskirų apmokestinamųjų asmenų tam tikras paslaugas, kurios savo esme nėra statybos darbai, pirminiame šių paslaugų teikimo etape atvirkštinis PVM netaikomas.

Kai rangovas (subrangovas) pagal rangos sutartį atlieka tik apželdinimo, aplinkos sutvarkymo darbus apmokestinamiesiems asmenims PVM mokėtojams ir tokie darbai yra numatyti statinio statybos įgyvendinimui parengtame projekte, tokie darbai laikomi statybos darbais ir jiems taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, neatsižvelgiant į tai, kad kitų statybos darbų minėtasis rangovas (subrangovas) neteikia.

Tuo atveju, kai paslaugos, kurios savo esme nėra statybos darbai, rangovo (subrangovo) arba kito statybos darbų pardavėjo įsigytos iš trečiųjų asmenų paslaugos kartu su užsakytais statybos darbais perduodami (perparduodami) užsakovui (pagal statybos darbų rangos ar kitą paslaugų teikimo sutartį) ir įtraukiami į jam atliekamų statybos darbų sąmatą, šiame etape atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas būtų taikomas visiems užsakytiems statybos darbams kartu su minėtomis įsigytomis paslaugomis. Šiuo atveju nesvarbu, kad statybos darbų sąmatose tokių paslaugų vertė gali būti išskiriama atskirai.

Susijusius VMI aplinkraščius galite rasti čia.

Plačiau COUNT LINE seminare