Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos įgaliojimai

Vyriausybė 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 138 pakeitė ankstesnį 2002 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą“, siekdama įgyvendinti Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas, kuriomis verslo apskaitos standartų (VAS) tvirtinimo funkcija pavesta Finansų ministerijai, pripažįstant netekusiu galios įgaliojimą Audito ir apskaitos tarnybai tvirtinti VAS.

Atitinkamai pakeitimais nutarimo preambulėje patikslintos nuorodos į konkrečius Buhalterinės apskaitos įstatymo straipsnius. Vadovaujantis Vyriausybės 2015 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 nuostatomis, Audito ir apskaitos tarnyba, Turto vertinimo priežiūros tarnyba ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos sujungimo būdu reorganizuoti į vieną biudžetinę įstaigą – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą, todėl nutarime pavadinimas „Audito ir apskaitos tarnyba“ pakeistas į „Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba“. Apibendrintų VAS paaiškinimų ir konsultacijų konkrečiais VAS klausimais teikimo funkcija suteikiama nuo 2016 m. sausio 1 d. veikiančiai biudžetinei įstaigai Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

Pakeitimai galioja nuo 2016-02-23.