Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių pakeitimai

Finansų ministras 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1K-60 pakeitė 2002 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 341 „Dėl Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimais patikslinta nuoroda į kitą teisės aktą įsakymo preambulėje (atsisakant jo paskelbimo oficialiame šaltinyje rekvizitų minėjimo) ir pakeistos Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės, siekiant sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams. Pakeitimais naujai išdėstytas taisyklių reguliavimo srities apibūdinimas – jos reglamentuoja bilietų naudojimą ir apskaitą. Bilietas, atitinkantis šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra grynųjų pinigų priėmimo dokumentas, kuris po jo pardavimo suteikia jį įsigijusiam asmeniui teisę pasinaudoti biliete nurodyta paslauga ir įrodo paslaugos pardavimo ūkinės operacijos įvykdymą. Šių taisyklių reikalavimai netaikomi tokių bilietų naudojimui ir apskaitai: keleivinio transporto; loterijos; kurių pardavimas fiksuojamas kasos aparatu ir išduodamas kasos aparato kvitas; taip pat ir naujai įvardijamiems atvejams – bilietams, kurie parduodami naudojant prekybos (paslaugų teikimo) automatus; kurie parduodami naudojant tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus (kai per šiuos terminalus parduodami loterijos bilietai ir tokie terminalai telekomunikacijų ryšių tinklais yra sujungti su centriniu kompiuteriu, užtikrinančiu centralizuotą loterijos bilietų pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą).

Taisyklių pakeitimais atsisakyta kai kurių nuostatų, skirtų nekompiuterizuotos apskaitos tvarkymui: nebeliko reikalavimo, kad jeigu bilietų apskaita nekompiuterizuota, tvarkomos apskaitos knygos lapai turi būti perverti virvele, kurios galai turi būti užklijuoti popieriaus juostele, užantspauduoti ir pasirašyti vadovo bei vyriausiojo buhalterio (buhalterio) (pakeitimas galioja nuo 2016-02-18).

Panaikintas reikalavimas ne rečiau kaip kartą per mėnesį atsiskaityti už bilietų panaudojimą, pildant bilietų panaudojimo ataskaitą (panaikinta ir pati ataskaitos forma). Šioje ataskaitoje turėjo būti atskirai nurodyta gautų, parduotų, sugadintų, klientų grąžintų ir nepanaudotų bilietų kiekiai, serijos ir numeriai. Atitinkamai atsisakyta nuostatų, nustačiusių, jog patikrintos ir pasirašytos bilietų panaudojimo ataskaitos duomenys įrašomi į apskaitos knygą (skiltyje „Atskaitingo asmens panaudota bilietų“), nurodant įrašo knygoje datą, atskaitingo asmens vardą ir pavardę, bilietų panaudojimo ataskaitos datą ir numerį, panaudotų bilietų (sugadinti, klientų grąžinti ir nepanaudoti bilietai galėjo būti neišskiriami) kiekį, seriją ir numerius.

Išbrauktas punktas, įtvirtinęs, kad parduoti bilietai nurašomi pagal bilietų panaudojimo ataskaitą, kai atskaitingas asmuo į kasą ar į įmonės sąskaitą banke įneša visą nurašomų bilietų kainą atitinkančią pinigų sumą, nurodytą atitinkamoje bilietų panaudojimo ataskaitos skiltyje. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu. Laikotarpio pabaigoje bilietų panaudojimo ataskaitoje turėjo būti nurodytas realizuotų bilietų kiekis, serija ir numerių intervalas, bendra už parduotus bilietus gauta suma, į ūkio subjekto kasą įnešta ar banko inkasuota pinigų suma ir likutis laikotarpio pabaigoje (serija ir numeriai), taip pat grynųjų pinigų likutis pas bilietus parduodantį atskaitingą asmenį.

Panaikintas nuostatas pakeitė liberalesnė nuostata, įtvirtinanti, kad kiekvienas bilietus parduodantis atskaitingas asmuo ne rečiau kaip kartą per mėnesį atsiskaito už bilietų panaudojimą ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka. Ši nuostata įsigalios ir atitinkamai aukščiau paminėtos ankstesnės nuostatos neteks galios nuo 2016 m. kovo 1 d.

Kiti nuo 2016-02-18 galiojantys pakeitimai:

– Panaikinta nuostata, nustačiusi įpareigojimą sugadintus ar klientų grąžintus (iki renginio pradžios, jam neįvykus ir pan.) bilietus pažymėti užrašu „Sugadinta“ ar „Grąžinta“ ir ant jų pasirašyti atsakingam asmeniui.

Atsisakyta nuostatos, jog sugadinti ir klientų grąžinti bilietai su grąžinimo aktais kartu su bilietų panaudojimo ataskaita perduodami ūkio subjekto buhalterijai ir nurašomi.

– Patikslinta, kad sugadintus, klientų grąžintus ir nepanaudotus bilietus ūkio subjektas saugo laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nustatytos tvarkos.

Atsižvelgiant į nuo 2016-04-01 įsigaliosiantį Administracinių nusižengimų kodeksą (ANK), taisyklės papildytos nuostatomis, jog dokumentų blankais prekiaujantys ir juos spausdinantys ūkio subjektai ANK nustatyta tvarka atsako už jų parduodamų (spausdinamų) bilietų numeravimą, o ūkio subjektai ANK nustatyta tvarka atsako už tinkamą bilietų naudojimą, už bilietus gautų įplaukų ir sugadintų bei klientų grąžintų bilietų apskaitą (nuostatos įsigalios nuo 2016-04-01).