Biodujų apmokestinimo akcizais naujovės

VMI raštu Nr. RM-5029 paaiškino apie biodujų apmokestinimo akcizais tvarką. VMI nurodo, kad biodujos, sudarytos iš 100 proc. biomasės (pvz., iš 25 proc. karvių mėšlo, 25 proc. paukščių mėšlo ir 50 proc. vandens) klasifikuojamos Kombinuotosios nomenklatūros (KN) 2711 19 arba 2711 29 subpozicijose. Atsižvelgiant į tai, biodujoms ekvivalentiškas produktas turėtų būtų naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (išskyrus gamtines dujas), kurie pagal Akcizų įstatymo 39 str. būtų apmokestinami 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifu.

Biodujos, klasifikuojamos KN 2711 19 subpozicijoje (suskystintos), yra įtrauktos į Akcizų įstatymo 2 priedą. Vadinasi, joms yra taikomi reikalavimai dėl prekių kontrolės ir gabenimo, t. y. kad jos turėtų būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ir pan. O biodujos, klasifikuojamos KN 2711 29 subpozicijoje (dujinės būsenos), nėra įtrauktos į Akcizų įstatymo 2 priedą, todėl joms nėra taikomi minėti reikalavimai.

I. Biodujų apmokestinimas iki 2015 m. gruodžio 31 d.: KN 2711 19 ir KN 2711 29 subpozicijose klasifikuojamos biodujos, naudojamos ir / arba parduodamos aukščiau nurodytais tikslais, iki 2015 m. gruodžio 31 d. galėjo būti atleidžiamos nuo akcizų, jeigu mokesčių mokėtojas turėjo leidimą gaminti minėtas biodujas.

Dėl biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje:

– Jeigu mokesčių mokėtojas turėjo leidimą, tačiau biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, gaminimui nebuvo įsteigęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, jam atsirasdavo prievolė Lietuvoje mokėti akcizus. Kadangi leidimas atleisdavo nuo akcizų mokėjimo, jis turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių biodujų pagaminimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti duomenis tik apie pagamintų biodujų kiekį.

– Jeigu mokesčių mokėtojas neturėjo leidimo ir nebuvo įsteigęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, tuomet mokėtojas turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, pagaminimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtiną už taip pagamintas biodujas akcizų sumą, apskaičiuotą taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių pagaminimo dieną. Mokėtina akcizų suma turėjo būti sumokėta ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

– Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui reikalavimas turėti leidimą buvo netaikomas, jeigu leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikė teisę, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą (AMLAR), laikyti, maišyti, perdirbti ar gaminti šiame sandėlyje biodujas, klasifikuojamas KN 2711 19 subpozicijoje. Panaikinus AMLAR, savininkas galėjo šių biodujų neapmokestinti. Jis turėjo, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mėnesio 15 d. pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti duomenis tik apie pagamintų biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, kiekį.

– Jeigu mokesčių mokėtojas buvo įsteigęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, tačiau leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį nesuteikė teisės, taikant AMLAR, laikyti, maišyti, perdirbti ar gaminti šiame sandėlyje biodujas, klasifikuojamas KN 2711 19 subpozicijoje, tuomet mokėtojas turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po biodujų pagaminimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtiną akcizų sumą, apskaičiuotą taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių pagaminimo dieną. Mokėtina akcizų suma turėjo būti sumokėta ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Dėl biodujų, klasifikuojamų KN 2711 29 subpozicijoje:

Prievolė mokėti akcizus Lietuvoje už biodujas, klasifikuojamas KN 2711 29 subpozicijoje, atsirasdavo tada, kai jos Lietuvoje būdavo parduodamos arba panaudojamos kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras. Kadangi leidimas atleisdavo nuo akcizų mokėjimo, mokesčių mokėtojas turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šių biodujų pardavimo arba panaudojimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti tik duomenis apie pagamintų biodujų kiekį.

– Jeigu mokesčių mokėtojas neturėjo leidimo, tuomet jis turėjo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prievolės atsiradimo dienos pateikti akcizų deklaraciją ir joje deklaruoti mokėtiną akcizų sumą. Mokėtina akcizų suma turėjo būti sumokėta ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

II. Biodujų apmokestinimas nuo 2016 m. sausio 1 d.: pagal Akcizų įstatymo pakeitimą, kuris įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d., akcizų lengvata taikoma tik didesnės koncentracijos biodegalų ir degalų mišiniams, kurie atitinka ES standartų EN 14214 ir CEN/TS 15293 reikalavimus, o visiems kitiems produktams, savo sudėtyje turintiems biologinės kilmės medžiagų, akcizų lengvata panaikinta. Atsižvelgiant į šį pakeitimą, KN 2711 19 ir KN 2711 29 subpozicijose klasifikuojamos biodujos nuo 2016 m. sausio 1 d. būtų laikomos energiniais produktais iš biologinės kilmės medžiagų, tačiau jos negalėtų būti atleidžiamos nuo akcizų pagal Akcizų įstatymo 40 str.

Dėl biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje:

– Biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, gamybai (suskystinimui) reikia steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Jeigu mokesčių mokėtojas šių biodujų gaminimui nebūtų įsteigęs akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, jam atsirastų prievolė Lietuvoje mokėti akcizus. Mokėtojas turėtų ne vėliau kaip kitą darbo dieną po biodujų, klasifikuojamų KN 2711 19 subpozicijoje, pagaminimo dienos pateikti FR0630A formos Asmens akcizų deklaraciją, jos FR0630D formos priedąAkcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes“ ir FR0630K formos priedąKito asmens akcizų apskaičiavimas“ (patvirtintus VMI viršininko 2016 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. VA-6 redakcija) bei deklaruoti mokėtiną už taip pagamintas biodujas akcizų sumą, apskaičiuotą taikant akcizų tarifus, galiojusius prekių pagaminimo dieną. Mokėtina akcizų suma turėtų būti sumokėta ne vėliau kaip iki minėtų formų pateikimo termino pabaigos.

Dėl biodujų, klasifikuojamų KN 2711 29 subpozicijoje:

– Prievolė mokėti akcizus Lietuvoje už biodujas, klasifikuojamas KN 2711 29 subpozicijoje, atsirastų, kai jos Lietuvoje būtų parduodamos arba panaudojamos kaip variklių degalai, jų priedai arba kaip šildymui skirtas kuras. Mokėtojas turėtų ne vėliau kaip kitą darbo dieną po biodujų, klasifikuojamų KN 2711 29 subpozicijoje, pardavimo arba panaudojimo dienos pateikti FR0630A formą, FR0630D formą ir FR0630K formą bei deklaruoti mokėtiną akcizų sumą. Mokėtina akcizų suma turėtų būti sumokėta ne vėliau kaip iki minėtų formų pateikimo termino pabaigos.

III. Akcizų lengvatos, taikomos biodujoms:

Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 4 p. įtvirtinta akcizų lengvata, taikoma energiniams produktams, kurie yra sunaudojami visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus sunaudojamus gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras, kuriems akcizai taikomi bendra tvarka. Todėl jeigu mokėtojas biodujas panaudotų minėtame elektros energijos gamybos procese, jos turėtų būti atleidžiamos nuo akcizų.

Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 5 ir 6 p. įtvirtinta akcizų lengvata, taikoma naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, kurie yra: išpilstyti į buitinius dujų balionus arba skirti tiekti ir / arba naudoti buitinėms reikmėms.

– Jeigu mokesčių mokėtojas pageidautų pagamintas biodujas išpilstyti į buitinius dujų balionus ar jas tiekti ir / arba naudoti, jis turėtų Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių / naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos taisyklių (patvirtintų VMI viršininko 2004 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-22) nustatyta tvarka kreiptis į VMI dėl atitinkamo leidimo išdavimo.

– Mokėtojas sumokėtus akcizus už biodujas, sunaudotas visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus sunaudotas gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras, arba išpilstytas į dujų balionus, turėtų teisę susigrąžinti Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklių, patvirtintų VMI viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255, nustatyta tvarka.

IV. Akcizai už elektros energiją: prievolė mokėti akcizus už elektros energiją atsiranda, kai ji suvartojama elektros energijos gamintojo savo reikmėms, t. y. kitiems tikslams negu elektros energijos gamybos procesams ir gamybos procesui palaikyti. Todėl, jeigu biodujos naudojamos elektros energijos gamybai, kuri po to būtų naudojama ne energijos gamybos procesams ir gamybos procesui palaikyti, o kitais tikslais (pvz., apšvietimui, biodujų gamybos procesui), tuomet nors ir atsiranda prievolė mokėti akcizus už elektros energiją, tačiau ji būtų atleidžiama nuo akcizų, kadangi ji būtų pagaminta naudojant atsinaujinančius išteklius. Kadangi mokesčių mokėtojui tokiu atveju atsiranda prievolė mokėti akcizus, jis taip pat turėtų Elektros energijos akcizų mokėtojų registracijos taisyklių, patvirtintų VMI viršininko 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. VA-6, nustatyta tvarka registruotis akcizų už elektros energiją mokėtoju ir pateikti FR0630A formą, FR0630D formą ir FR0630E formos priedą „Elektros energijos akcizų apskaičiavimas“, kurioje deklaruotų pagamintos elektros energijos kiekius.