Buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklės

Vykdydamas Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 str. pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 str. įstatymo reikalavimus (plačiau apie tai galite rasti čia), Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-12 patvirtino Buhalterių profesionalų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisykles, galiojančias nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šios taisyklės nustato asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo pagrindus, prašymų įrašyti į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukti iš jo pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų dėl asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo priėmimo, buhalterių profesionalų sąrašo sudarymo tvarką.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos sprendimu į buhalterių profesionalų sąrašą bus įrašomas asmuo, kuris pateikia prašymą ir yra ES valstybės narės auditorius vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF), narys ir/arba ES valstybės narės buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios TBF, narys. Šiais nariais pripažįstami asmenys, atitinkantys visus šiuos kriterijus:

– yra ES valstybės narės auditorius ir/arba buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, kuri yra TBF narė, narys;

– yra išlaikęs auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės organizacijos narystei būtinus kvalifikacinius egzaminus, organizuojamus pagal TBF narystės reikalavimus;

– pagal TBF narystės reikalavimus jam taikomi nustatyti profesinės kvalifikacijos kėlimo, etikos reikalavimai ir kokybės užtikrinimo, drausminių nuobaudų sistemos.

Asmuo, atitinkantis nustatytus kriterijus ir pageidaujantis būti įrašytas į buhalterių profesionalų sąrašą, pateikia tarnybai prašymą įrašyti jį į buhalterių profesionalų sąrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentų kopijas bei dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjas atitinka nustatytus kriterijus, kopiją. Asmeniškai pareiškėjui atvykus į tarnybą pateiktas ar atsiųstas paštu prašymas turi būti pareiškėjo pasirašytas. Elektroniniu paštu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Prašymo priedai, surašyti užsienio kalba, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas vertimų biuro antspaudu ir vertėjo parašu.

Asmenys iš buhalterių profesionalų sąrašo išbraukiami tarnybos sprendimu:

  • gavus buhalterio profesionalo prašymą išbraukti jį iš buhalterių profesionalų sąrašo;
  • paaiškėjus, kad į buhalterių profesionalų sąrašą įrašytas asmuo neatitinka nustatytų kriterijų, kuriais remiantis jis į buhalterių profesionalų sąrašą buvo įrašytas;
  • paaiškėjus, kad prašyme įrašyti asmenį į buhalterių profesionalų sąrašą pateikti duomenys yra neteisingi;
  • buhalteriui profesionalui mirus.

Pareiškėjo prašymas nagrinėjamas ir sprendimas dėl jo įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą priimamas ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo ir dokumentų gavimo. Kai dėl objektyvių priežasčių prašymas negali būti išnagrinėtas per minėtą terminą, terminas gali būti pratęstas iki 10 d. d. Jei per 2 mėn. tarnyba negauna visos reikiamos informacijos ir dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas.

Įrašius pareiškėją į buhalterių profesionalų sąrašą, jis informuojamas prašyme nurodytu būdu. Šį faktą patvirtinantis pažymėjimas neišduodamas. Informacija apie įrašytus į buhalterių profesionalų sąrašą asmenis skelbiama viešai tarnybos internetinėje svetainėje.

Asmuo į buhalterių profesionalų sąrašą įrašomas ar išbraukiamas ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo įrašyti asmenį į buhalterių profesionalų sąrašą ar išbraukti iš šio sąrašo dienos.

Plačiau COUNT LINE seminare