Finansų rinkos dalyvių informacijos teikimas VMI

Vyriausybė 2016 m. vasario 18 d. priėmė nutarimą Nr. 147 ,,Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio įgyvendinimo“, siekdama įgyvendinti nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusias naujas Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 55 str. nuostatas, reglamentuojančias finansų rinkos dalyvių informacijos teikimą. Nutarime detaliau reglamentuojamos MAĮ nurodytos finansų rinkų dalyvių informacinės prievolės, nustatomas šios informacijos pateikimo mastas, tvarka ir terminai. Įtvirtinta, kad prižiūrimas finansų rinkos dalyvis (apibrėžtas Lietuvos banko įstatyme) privalo pateikti VMI šią informaciją:

– apie nuolatinių Lietuvos gyventojų:

  • kiekvienos pas tą finansų rinkos dalyvį turimos sąskaitos kalendorinių metų gruodžio 31 d. likutį. Informacija turi būti teikiama, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų likučių suma yra ne mažesnė kaip 5 000 eurų. Apskaičiuojant 2016 m. sąskaitų likučių sumą, įskaitomi visi sąskaitų likučiai; apskaičiuojant 2017 ir vėlesnių metų sąskaitų likučių sumą, neįskaitomi kreditiniai (neigiami) likučiai. Informacija teiktina VMI iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d. Nuostatos taikomos teikiant informaciją už 2016 ir vėlesnius metus;
  • su sąskaita susijusių per kalendorinius metus gautų įplaukų dydį. Informacija turi būti teikiama, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų įplaukų suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimą savo sąskaitą. Informacija teiktina VMI iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d. Nuostatos taikomos pateikiant informaciją už 2017 ir vėlesnius metus;
  • kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimus skolinius įsipareigojimus finansų rinkos dalyviui. Informacija teiktina VMI iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d. Kai finansų rinkos dalyvio pageidavimu yra sudaryta trišalė VMI, finansų rinkos dalyvio ir Lietuvos banko duomenų teikimo sutartis, ši informacija teikiama šioje sutartyje nustatytais būdais ir terminais, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų pabaigos. Nuostatos taikomos teikiant informaciją už 2016 ir vėlesnius metus;
  • per kalendorinius metus sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti arba palūkanas, sumokėtas už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą), gyvybės draudimo įmokas, pensijų įmokas į pensijų fondus, įsteigtus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo ir Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Informacija teiktina VMI iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d. (taikoma teikiant informaciją už 2016 ir vėlesnius metus). Ši informacija naudojama preliminarioms gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoms formuoti, nustatant iš pajamų galimas atimti išlaidas (informacijos teikimas nekeičiamas, tvarka tokia pati, kaip ir buvo pagal iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusias MAĮ nuostatas).

VMI gali atleisti finansų rinkos dalyvį nuo aukščiau nurodytos informacijos pateikimo, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos, kai mokesčių administratorius teisės aktuose nustatytą mokesčių administratoriui pateiktiną informaciją gauna iš trečiųjų šaltinių ir kitais atvejais, kai mokesčio deklaraciją ir (arba) kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus pateikti netikslinga.

Vyriausybė pavedė VMI iki 2016 m. balandžio 1 d. patvirtinti šios informacijos pateikimo formas ir būdus;

apie juridinių asmenų per kalendorinius metus gautas įplaukas. Informacija turi būti teikiama, jeigu visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį asmens turimų sąskaitų įplaukų suma yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų. Apskaičiuojant šią sumą, neįskaitomos įplaukos, kurias asmuo gauna iš vienos pas finansų rinkos dalyvį turimos savo sąskaitos į kitą pas tą patį dalyvį turimą savo sąskaitą. Informacija teiktina VMI iki kitų kalendorinių metų birželio 1 d. Nuostatos taikomos pateikiant informaciją už 2017 ir vėlesnius metus.

Kai sąskaitoje turima lėšų užsienio valiuta likutis perskaičiuojamas į eurus kalendorinių metų gruodžio 31 d., įplaukos – kiekvieną jų gavimo dieną pagal Europos centrinio banko (ECB) paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį (kai santykio ECB neskelbia – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį).

VMI duomenimis, pernai Lietuvoje pajamas, viršijančias 15 tūkst. eurų ribą, gavo apie 9 proc. gyventojų. Tik 11 proc. visų indėlininkų – rezidentų ir nerezidentų – komercinių bankų sąskaitose pernai birželio pabaigoje turėjo daugiau nei po 5 tūkst. eurų. Šiuose indėliuose laikomi pinigai sudaro net 65 proc. visų bankuose esamų indėlių bendros sumos.