Keitėsi Fizinių asmenų bankroto įstatymas

2018 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-1154, kuriuo pakeitė Fizinių asmenų bankroto įstatymą Nr. XI-2000. Pakeitimai, išskyrus nurodytąjį, įsigalios 2018 m. birželio 26 d.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas
Pakeistas įstatymo taikymo dalykas. Šis įstatymas bus taikomas tais atvejais, kai bankroto byla nagrinėjama Lietuvos teismuose. 2. Šis įstatymas taikomas fizinio asmens bankroto byloms, kurias nagrinėja Lietuvos Respublikos teismai 2. Šis įstatymas taikomas fiziniam asmeniui, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje.
3 straipsnis. Fizinio asmens kreditoriai
3 straipsnis papildytas nauja 2 dalimi, numatančia galimybę fizinio asmens kreditoriams dalyvauti fizinio asmens bankroto byloje. 2. Nuo fizinio asmens pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo teisme dienos kreditoriai laikomi teisiškai suinteresuotais ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Kreditorius kartu su prašymu įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, teismui turi pateikti kreditoriaus reikalavimo teisę fiziniam asmeniui patvirtinančius įrodymus.  –
41 straipsnis. Fizinių asmenų bankrotas pagal vieną bylą
Įstatymas papildytas nauju 41 straipsniu, kuris leidžia bendro turto ir (ar) bendrų prievolių turintiems asmenims (sutuoktiniams ar bendrai ūkį vedantiems asmenims) bankrutuoti pagal vieną bylą.

Tokie asmenys gali pateikti pareiškimą dėl bendros bylos iškėlimo. Be to, vienas asmuo gali pateikti prašymą įstoti į kito asmens jau pradėtą nagrinėti bankroto bylą (iki mokumo plano atkūrimo patvirtinimo).

1. Bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams siejami fiziniai asmenys gali bankrutuoti pagal vieną bylą.

2. Bankrutuoti pagal vieną bylą siekiantys asmenys gali teismui pateikti bendrą pareiškimą iškelti jiems bankroto bylą ar iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo kito fizinio asmens inicijuotoje byloje pateikti teismui prašymą įstoti į bylą.

3. Teismas nepriima fizinio asmens prašymo įstoti į bylą arba kelių asmenų pateiktą bendrą pareiškimą iškelti bankroto bylą išskiria į atskiras bylas, kai nusprendžia, kad šie bankrutuoti pagal vieną bylą siekiantys fiziniai asmenys nėra siejami bendro turto ir (ar) bendrų prievolių kreditoriams.

5 straipsnis. Fizinio asmens pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimas teisme
Pakeitimu nustatytas ilgesnis pasirengimo nagrinėti bylą teisme terminas. Teismas nustatytą terminą galės pratęsti ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. 7. Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. 7. Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip 15 dienų.
6 straipsnis. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas
6 straipsnio 4 dalis papildyta nauju 7 punktu, numatančiu teismo pareigą apie bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimą informuoti mokesčių administratorių. 4. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą, teismas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti, kartu pateikdamas šios nutarties patvirtintą kopiją:

7) mokesčius surinkti įpareigotoms valstybei atstovaujančioms institucijoms.“

7 straipsnis. Reikalavimai planui
Bankrutuojančių fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla, mokumo atkūrimo planui taikomi papildomi reikalavimai. Tokio asmens plane turi būti nurodytos veiklai vykdyti skirtos lėšos. Pakeitimu nustatyta, kad plane atskirai turi būti išskirtos tos lėšos, kurios skiriamos mokesčiams bankroto proceso metu mokėti. 2. Fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla arba numato verstis individualia ir (ar) ūkininko veikla, plane, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, taip pat turi būti nurodyta:

3) individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos, atskirai nurodant lėšas mokesčiams bankroto proceso metu mokėti;

2. Fizinio asmens, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi individualia ir (ar) ūkininko veikla arba numato verstis individualia ir (ar) ūkininko veikla, plane, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, taip pat turi būti nurodyta:

3) individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos;

Atsižvelgiant į naują galimybę bendro turto ir (ar) prievolių turintiems asmenims bankrutuoti kartu, 7 straipsnis papildytas nauja 6 dalimi. Naujoji nuostata įtvirtina galimybę kartu bankrutuojantiems asmenims rengti vieną mokumo atkūrimo planą. 6. Fiziniai asmenys, kurie bankrutuoja pagal vieną bylą ir kuriuos sieja bendras turtas ir (ar) bendros prievolės kreditoriams, gali rengti bendrą planą.
8 straipsnis. Plano tvirtinimas
Šiuo metu galiojančioje įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 punkto redakcijoje numatyta, kad bankroto administratorius privalo parengti rašytinę išvadą dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo galimybių. Pakeitimu buvo nustatyta, kokie privalomi duomenys turi būti tokioje bankroto administratoriaus rengiamoje išvadoje. 2. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą:

1) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo plano projekto gavimo dienos parengia ir pateikia fiziniam asmeniui argumentuotą rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių (toliau – išvada). Šioje išvadoje turi būti nurodyta, ar fizinio asmens turimas turtas ir profesinė kvalifikacija, individualios ar ūkininko veiklos vykdymas (kai tokią veiklą numatoma vykdyti) ir kitos plano įgyvendinimui reikšmingos faktinės aplinkybės leidžia tikėtis plano projekte numatytų lėšų, kad būtų įvykdyti plano projekte numatyti mokėjimai; ar fizinis asmuo numato panaudoti visas galimybes gauti lėšų kreditorių reikalavimams patenkinti, taip pat visos kitos aplinkybės, kurias, administratoriaus vertinimu, tikslinga nurodyti;

2. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą:

1) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo plano projekto gavimo dienos parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių (toliau – išvada) ir ją pateikia fiziniam asmeniui;

 

Patikslinta kreditorių susirinkimo pritarimo planui tvarka. Kreditorių susirinkimui nepritarus mokumo atkūrimo plano projektui, jis gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Nustatyta, kad toks pakartotinis teikimas turi vykti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kreditorių sprendimo nepritarti pastarajam plano projektui.

Be to, nustatyta, kad bankroto administratorius turi teisę pateikti naują išvadą dėl mokumo atkūrimo plano projekto, kai toks projektas buvo patikslintas.

3. Kreditorių susirinkime dėl pritarimo plano projektui balsuojama grupėse. Vieną grupę sudaro įkaito turėtojai ir hipotekos kreditoriai, kitą – kiti kreditoriai. Sprendimas dėl pritarimo plano projektui laikomas priimtu, kai kiekvienoje kreditorių grupėje plano projektui pritaria kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę šios grupės kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Jeigu balsai dėl pritarimo plano projektui vienoje kreditorių grupėje pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad plano projektui nepritarta. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kreditorių sprendimo nepritarti plano projektui priėmimo pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Kai plano projektas patikslinamas, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį, bankroto administratorius turi teisę per 2 darbo dienas nuo patikslinto plano projekto gavimo dienos pateikti naują išvadą. 3. Kreditorių susirinkime dėl pritarimo plano projektui balsuojama grupėse. Vieną grupę sudaro įkaito turėtojai ir hipotekos kreditoriai, kitą – kiti kreditoriai. Sprendimas dėl pritarimo plano projektui laikomas priimtu, kai kiekvienoje kreditorių grupėje plano projektui pritaria kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę šios grupės kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Jeigu balsai dėl pritarimo plano projektui vienoje kreditorių grupėje pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad plano projektui nepritarta. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.
Šiuo metu galiojanti įstatymo redakcija numato, kad mokumo atkūrimo planas turi būti pateiktas teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo bankroto bylos iškėlimo dienos. Esant nesutarimams dėl kreditorinių reikalavimų, teismas gali pratęsti terminą, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. Pakeitimu buvo nustatytas ilgesnis papildomas terminas, be to, jis susietas su kreditorinių reikalavimų patvirtinimu. 5. Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kai teisme ginčijami kreditorių reikalavimai arba tikslinamas plano projektas, teismas bankroto administratoriaus arba fizinio asmens prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesiams nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos. 5. Plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kai teisme ginčijami kreditorių reikalavimai arba tikslinamas plano projektas, teismas bankroto administratoriaus arba fizinio asmens prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.
Įtvirtinta teismo teisė prieš tvirtinant mokumo atkūrimo planą nurodyti ištaisyti techninio pobūdžio trūkumus. 6. Teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano arba nutartimi nustato pakankamą, bet ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, terminą plano projektui patikslinti ištaisant teismo nutartyje nurodytus plano projekto techninius trūkumus (plano esmės nekeičiančius trūkumus dėl formos reikalavimų nesilaikymo, aiškių aritmetinių ar rašybos klaidų) ir pateikti teismui. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas nutartį dėl plano priima žodinio proceso tvarka. Teismo nurodymu tik dėl teismo nutartyje nurodytų plano techninių trūkumų patikslintas planas kreditoriams tvirtinti nebeteikiamas. 6. Teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas priima nutartį dėl plano žodinio proceso tvarka.
9 straipsnis. Supaprastinta fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tvarka
Analogiškai kaip ir bendruoju atveju, pasirengimas nagrinėti bankroto bylą gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. 4. Teismas, gavęs šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą priėmimo dienos juos išnagrinėja ir priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, patvirtinti planą ir paskirti bankroto administratorių arba atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Teismui iškeliant fizinio asmens bankroto bylą supaprastinta tvarka ar atsisakant ją kelti, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3, 7, 8 ir 9 dalių, 6 straipsnio 1 ir 2 dalių, 3 dalies 1 ir 2 punktų, 4 dalies, 5 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktų ir 6, 8 ir 9 dalių nuostatos. 4. Teismas, gavęs šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą priėmimo dienos juos išnagrinėja ir priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, patvirtinti planą ir paskirti bankroto administratorių arba atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. Teismui iškeliant fizinio asmens bankroto bylą supaprastinta tvarka ar atsisakant ją kelti, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2, 3, 7, 8 ir 9 dalių, 6 straipsnio 1 ir 2 dalių, 3 dalies 1 ir 2 punktų, 4 dalies, 5 dalies 1, 2, 3, 4 ir 6 punktų ir 6, 8 ir 9 dalių nuostatos.
12 straipsnis. Bankroto administratoriaus pareigos ir teisės
Šiuo metu galiojanti redakcija numato pareigą bankroto administratoriui ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikti plano vykdymo eigos ataskaitą. Naujojoje redakcijoje šis reikalavimas papildytas, numatant, kokia informacija turėtų būti pateikiama tokioje ataskaitoje. Be to, kreditorių prašymu administratorius privalės teikti ataskaitoje nurodytą informaciją pagrindžiančius duomenis. 2. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius:

6) ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą. Šioje ataskaitoje nurodoma fizinio asmens per ataskaitinį laikotarpį gautų lėšų suma, informacija, kaip šios lėšos paskirstytos, ir išsami informacija apie tai, kaip vykdomos plane numatytos šio įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos pajamų gavimo ir mokumo atkūrimo priemonės. Kreditorių prašymu bankroto administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šiame punkte nurodytoje ataskaitoje pateiktos informacijos pagrindimo dokumentus.

2. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius:

6) ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą;

27 straipsnis. Turto pardavimas
27 straipsnis papildytas nauja 8 dalimi. Tuo atveju, kai parduodamas keliems asmenims priklausantis turtas (bankroto byla iškelta ne visiems turto savininkams), bankroto administratorius ar antstolis gali parduoti visą turtą (gavęs kitų savininkų sutikimus), o gautas lėšas paskirstyti proporcingai visiems bendraturčiams. 8. Kai parduodamas keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise priklausantis turtas, tačiau ne visiems bendraturčiams iškelta bankroto byla ir antstolis išieškojimą iš bendraturčių, kuriems nėra iškelta bankroto byla, yra nukreipęs į šį turtą, teismas bendraturčio ar kreditoriaus prašymu, gavęs visų bendraturčių sutikimą, gali leisti bankroto administratoriui arba antstoliui parduoti visą turtą, jeigu toks turto pardavimas tikėtinai leistų už jį gauti didesnę kainą negu turto pardavimas dalimis. Už turtą gautos lėšos paskirstomos proporcingai pagal bendraturčiams priklausančias turto dalis.  –
29 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tenkinimas
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. KT5-N4/2017 Fizinių asmenų bankroto įstatymo 29 straipsnio 7 dalis pripažinta prieštaraujanti Konstitucijai, kadangi pagal ją nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo. Taigi, atsižvelgiant į šį nutarimą, 29 straipsnio 7 dalis buvo papildyta, numatant, kad tokie reikalavimai nėra nurašomi. Ši nuostata įsigaliojo 2018 m. gegužės 29 d. 7. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties, dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip. 7. Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi, išskyrus reikalavimus dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties ir piniginių lėšų vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentų) bei reikalavimus, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius nusižengimus arba nusikalstamas veikas, ir įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditorių reikalavimus, jeigu šie kreditoriai ir fizinis asmuo susitarė dėl įkeisto turto išsaugojimo fizinio asmens bankroto proceso metu, nebent šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 10 punkte nurodytame susitarime susitarta kitaip.
31 straipsnis. Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimas ir skelbimas
Pakeitimu buvo nustatyta daugiau duomenų, kurie viešai skelbiami priežiūros įstaigos interneto tinklalapyje. 2. Šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2 dalies 7 punkte nurodytose ataskaitose pateiktą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos statistikos departamentui, taip pat savo informacinėje sistemoje kaupia informaciją apie fizinių asmenų bankroto procesus. Šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje skelbiami šie duomenys:

1) fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta;

2) teismo, nagrinėjančio fizinio asmens bankroto bylą, pavadinimas, fizinio asmens bankroto bylos numeris, teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo data ir apskundimo terminas, šios nutarties įsiteisėjimo data, teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo data, ar teisė iškelti bylą grindžiama Reglamento (ES) 2015/848 3 straipsnio 1, 2 ar 4 dalimi, teismo nustatytas kreditorių reikalavimų pateikimo terminas.

2. Šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2 dalies 7 punkte nurodytose ataskaitose pateiktą informaciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia Lietuvos statistikos departamentui, taip pat savo informacinėje sistemoje kaupia informaciją apie fizinių asmenų bankroto procesus. Šio įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje skelbiami šie duomenys:

1) fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, vardas ir pavardė;

2) teismo, nagrinėjančio fizinio asmens bankroto bylą, pavadinimas, teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo ir įsiteisėjimo data, teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo data;