Keitėsi leidimų turėti muitinės sandėlį teisinis reguliavimas

2016 m. gruodžio 7 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-992 buvo patvirtintos naujos Leidimų turėti muitinės sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Tuo pačiu įsakymu netekusiomis galios pripažintos anksčiau galiojusios Leidimų steigti muitinės sandėlius išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo apribojimo, galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1B-436. Naujosios Taisyklės galioja ir turi būti taikomos nuo 2016 m. gruodžio 9 d.

Taisyklės išdėstytos visiškai naujai, atsižvelgiant į naująjį Sąjungos muitinės kodeksą, patvirtintą 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, ir įgyvendinamuosius teisės aktus.

Norėdamas steigti muitinės sandėlį, asmuo teritorinei muitinei, kurios veiklos teritorijoje planuoja veikti steigiamas sandėlis, turi pateikti tokius dokumentus:

 • Prašymą. Prašymo formą galima rasti Reglamento (ES) 2016/341 12 priede „Prašymų ir leidimų formos“;
 • Ekonominio poreikio turėti muitinės sandėlį pagrindimą (informaciją apie numatomų laikyti muitinės sandėlyje prekių kiekius, jų srautus, rūšį, veiklos ekonominę naudą);
 • Įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo (jei turi) numerį ir datą;
 • Leidimo naudotis bendrąja garantija (jei turi) numerį ir datą;
 • Pageidaujamo turėti muitinės sandėlio teritorijos schemą;
 • Dokumentų, įrodančių teisę valdyti ar naudotis muitinės sandėlio teritorija, patvirtintas kopijas;
 • Jeigu numatoma muitinės sandėlyje laikyti tokias prekes, kurioms reikalingi institucijų leidimai, tokių leidimų patvirtintas kopijas;
 • Prekių matavimo prietaisų, kuriuos numatoma naudoti sandėlyje, tikslumo patikros pažymėjimų patvirtintas kopijas;
 • Informaciją apie prekių apskaitai numatomas naudoti programas.

Jeigu teritorinė muitinė nustato, kad prašyme pateikta ne visa informacija, Pareiškėjui nustatomas ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas trūkumams ištaisyti. Priimdama prašymą teritorinė muitinė ne vėliau kaip per 30 dienų informuoja Pareiškėją.

Prašymas nėra priimamas, jeigu jis pateiktas ne tai muitinei, jis neatitinka nustatytos formos reikalavimų arba nepateiktas kuris nors iš nurodytų dokumentų.

Gavusi prašymą teritorinė muitinė patikrina Pareiškėjo pateiktos informacijos teisingumą, kreipiasi į VMI prašydama pateikti informaciją apie Pareiškėjo mokestines nepriemokas ir padarytus mokesčių įstatymų pažeidimus, įvertina sandėlio veiklos riziką ir ekonominį tikslingumą. Sprendimą dėl prašymo tenkinimo / netenkinimo muitinė priima per 120 dienų. Ketindama priimti neigiamą sprendimą muitinė privalo kreiptis į Pareiškėją, pastarajam suteikiama 30 dienų savo nuomonei pareikšti.

Jeigu muitinė priima sprendimą išduoti Pareiškėjui leidimą steigti muitinės sandėlį, Pareiškėjas privalo sudaryti sandėlio aptarnavimo sutartį su leidimą išdavusia teritorine muitine bei pažymėti prekių saugojimo vietas žymomis, o muitinės sandėlio teritoriją – informacinėmis lentelėmis.

Išduoto leidimo galiojimas sustabdomas šiais atvejais:

 • Sandėlio savininko prašymu;
 • Sandėlyje laikomos Leidime nenurodytos prekės;
 • Nustatoma, kad muitinės sandėlio savininko taikomos prekių apskaitos, prekių saugojimo priemonės nepakankamos muitinės priežiūrai užtikrinti;
 • Prekės muitinės sandėlyje sukrautos taip, kad neįmanoma jų patikrinti;
 • Netenka galios ir nepakeičiami naujais Pareiškėjo kartu su prašymu pateikti dokumentai;
 • Asmuo nevykdo įsipareigojimų, numatytų muitinės sandėlio aptarnavimo sutartyje;
 • Kitais atvejais, numatytais muitinės sandėlio veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Leidimas panaikinamas, jeigu:

 • Gautas sandėlio savininko prašymas;
 • Atšaukiamas leidimas naudotis bendrąja garantija;
 • Per Leidimo galiojimo sustabdymo laiką nebuvo pašalintos Leidimo galiojimo sustabdymo priežastys;

Muitinės sandėlio savininkas per 6 mėnesius nuo Leidimo išdavimo dienos nepradėjo veiklos arba paskutinius 6 mėnesius nevykdė muitinės sandėlio veiklos.