Keitėsi muitinės nacionalinių kodų sąrašai

2016 m. lapkričio 28 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-960, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Dokumentų, nurodomų importo ir eksporto muitinės deklaracijos laukelyje „Pateiktas dokumentas“, nacionalinių kodų sąrašą (toliau – Pateiktų dokumentų kodų sąrašas), Kitų dokumentų, naudojamų muitinio įforminimo tikslams, nacionalinių kodų sąrašą (toliau – kitų dokumentų kodų sąrašas) ir Įrašų nacionalinių kodų sąrašą, patvirtintus Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1B-607 (toliau kartu vadinami Sąrašais). Naujosios redakcijos įsigalioja š. m. gruodžio 15 d.

Visi nurodyti Sąrašai pateikia dokumento tipą (pavadinimą), dokumentui priskirtą kodą ir dokumento teisinį pagrindą. Nauja Sąrašų redakcija, be abejo, pakeitė kiekvieno iš juose nurodytų dokumentų teisinį pagrindą. Dabar Sąrašuose pateikiamos nuorodos į Sąjungos muitinės kodeksą, patvirtintą 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, bei įgyvendinamuosius reglamentus.

Be to, atsižvelgiant į kitų teisės aktų pakeitimus, Sąrašai buvo pakeisti kai kurias eilutes išbraukiant, o kai kurias įtraukiant:

 

DOKUMENTŲ, NURODOMŲ IMPORTO IR EKSPORTO MUITINĖS DEKLARACIJOS LAUKELYJE „PATEIKTAS DOKUMENTAS“, NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Dokumento kodas Dokumento tipas (pavadinimas)
NAUJAI ĮTRAUKTI DOKUMENTAI
3. 9L32 Sutartis, nenurodyta kitoje vietoje
12. 9LM1 Negyvūninio maisto saugą ir kokybę patvirtinantis dokumentas
14. 9S01 Vaistinių preparatų didmeninio platinimo licencija
15. 9S03 Vaistinių preparatų gamybos licencija
18. 9V03 Užsienio valiutos perskaičiavimo į eurus pažyma
PANAIKINTI DOKUMENTAI
3. 9L40 Leidimas pateikti muitinei ilgalaikį A formos kilmės sertifikatą, bendrą EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą
6. 9L44 Leidimas gabenti tranzitu ginklus / šaudmenis
8. 9L62

 

Dokumentas, kuriame nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93
499 straipsnyje minima informacija
9. 9L63

 

Dokumentas, kuriame nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93
292 straipsnio 4 dalyje minima informacija
14. 9LB1 Leidimas oro uoste įforminti laikinojo saugojimo deklaraciją po laikinojo saugojimo deklaracijos

 

KITŲ DOKUMENTŲ, NAUDOJAMŲ MUITINIO ĮFORMINIMO TIKSLAMS, NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Dokumento kodas Dokumento tipas (pavadinimas)
NAUJAI ĮTRAUKTI DOKUMENTAI
1. 9K01 Mokėjimo kvitas
8. 9L40 Sprendimas leisti pateikti muitinei bendrą A formos kilmės sertifikatą, bendrą EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą
9. 9L44 Leidimas gabenti tranzitu ginklus / šaudmenis
11. 9LB1 Leidimas oro uoste įforminti laikinojo saugojimo deklaraciją po laikinojo saugojimo deklaracijos
12. 9LV1 Sprendimas dėl muitinės vertės
PANAIKINTI DOKUMENTAI
11.

 

 

Dokumentai, suteikiantys teisę nustatyti (pratęsti) deklaracijų, kuriose nenurodyta tam tikra informacija, įforminimo metu nepateiktų dokumentų pateikimo terminą:
11.1. 9MM2 dokumentas, kuriuo remiantis terminas nustatomas (pratęsiamas) 2 mėnesiams
11.2.

 

9MM3

 

dokumentas, kuriuo remiantis terminas nustatomas (pratęsiamas) 3 mėnesiams
11.3.

 

9MM4

 

dokumentas, kuriuo remiantis terminas nustatomas (pratęsiamas) 4 mėnesiams
11.4. 9MM5 dokumentas, susijęs su muitine verte, kuriuo remiantis nustatomas (pratęsiamas) ilgesnis nei 4 mėnesių terminas
15. 9S01 Vaistinių preparatų didmeninio platinimo licencija

 

 

ĮRAŠŲ NACIONALINIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Dokumento kodas Dokumento tipas (pavadinimas)
NAUJAI ĮTRAUKTI DOKUMENTAI
 

20. 9D31 Prekių perdirbimo pobūdis (laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti procedūrų įforminimo atvejais) arba prekių naudojimo paskirtis (galutinio vartojimo ir laikinojo įvežimo procedūrų įforminimo atvejais)
21. 9D32 Prekių ir (arba) perdirbtųjų produktų techninis aprašymas bei jų identifikavimo priemonės
22. 9D33 Numatomas procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpis (nurodoma mėnesiais)
23. 9D34 Siūloma procedūros įvykdymą pripažįstanti muitinės įstaiga (išskyrus galutinio vartojimo procedūros įforminimo atvejį)
24. 9D35 Prekių perdirbimo (laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti procedūrų įforminimo atvejais) arba tikslinio naudojimo (galutinio vartojimo ir laikinojo įvežimo procedūrų įforminimo atvejais) vieta (adresas)
25. 9D36 Ekonominių sąlygų kodai iš Reglamento (ES) 2016/341 12 priedo priedėlio (laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo atveju)
26. 9D37 Apskaičiuota išeigos norma arba jos apskaičiavimo metodas (laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminimo atveju)
PANAIKINTI DOKUMENTAI
16. 9D19 Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos
21. 9D27 Atitinka R852/R853/R854/2004
23. 9N02 Papildomi dokumentai pateikti
24.

 

9N03

 

Leidimą taikyti supaprastintą procedūrą išdavusios teritorinės muitinės pavadinimas