Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų pakeitimai

Aplinkos ministras ir finansų ministras 2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. D1-38/K1-023 pakeitė ankstesnį kolegialų 2008 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ ir juo patvirtintus dokumentus:

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą:

  • mažinant administracinę naštą, patikslintos nuostatos, kuriose įvardinti mokesčio lengvatas patvirtinantys dokumentai: nustatyta, kad nuo 2005 m. Europos bendrijos šalyse registruotoms transporto priemonėms, tam, kad būtų galima pasinaudoti mokesčio lengvata, užteks pateikti transporto priemonės techninę apžiūrą patvirtinantį dokumentą (techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą));
  • nustatytas perskaičiavimo iš tūrio į masės vienetus koeficientas suslėgtoms gamtinėms dujoms, vadovaujantis santykinio tankio rodikliais, t. y. neturint tikslaus degalų perskaičiavimo koeficiento, degalų kiekiui perskaičiuoti iš litrų į tonas suslėgtoms gamtinėms dujoms naudojamas koeficientas 0,69.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą:

  • patikslinta nuostata dėl dokumentų, kurie turi būti pateikti kontrolę atliekančiam pareigūnui norint pagrįsti, kad ūkio subjektas savo veikloje naudojo biokurą energijai, įskaitant energiją, kuri panaudojama technologiniuose (gamybiniuose) įrenginiuose, gaminti, siekiant būti atleistiems nuo mokesčio už išmetamus į aplinką teršalus, kurie neviršija taršos leidime nustatytų normatyvų. Tokiais dokumentais laikomi:
    • biokuro įsigijimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, pirkimo–pardavimo sutartys ir pan.) – kai biokuras įsigyjamas (perkamas);
    • nurašymo aktai, atliekų tvarkymo apskaitos ataskaita ir energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaita, ataskaita apie bioskaidžių atliekų susidarymą gamybos proceso metu, kurias leidžiama deginti kuro deginimo įrenginiuose, – kai naudojami paties veiklos vykdytojo gamybos procese susidarę cheminėmis medžiagomis neapdoroti ir neužteršti šalutiniai produktai (pvz., medžio žievė, medienos liekanos, iš medienos pagamintos granulės, mediniai padėklai, dėžės).

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą,

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.

Šiuose aprašuose patikslinta nuslėptos taršos apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekomis apibrėžtis.

Visuose keturiuose aprašuose taip pat išbraukti nacionalinės valiutos trumpiniai, juos pakeičiant euru, atnaujintos nuorodos į kitus teisės aktus. Visi pakeitimai įsigaliojo nuo 2015-01-27.