Muitinės formų pakeitimas ir panaikinimas

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 1B-199 pakeitė Bendrosios garantijos, užtikrinančios asmens mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis muitinės procedūromis (išskyrus tranzito) ir (arba) kitais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymą, naudojimo muitinėje taisyklių, patvirtintų ankstesniu 2004 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-336, 3 priedą. Šis priedas – leidimo naudoti bendrąją garantiją forma – išdėstytas nauja redakcija. Be techninio pobūdžio pakeitimų, naujoje formoje reikalaujama nurodyti asmens, kuriam išduodamas leidimas, EORI kodą. EORI kodas – tai unikalus ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas, kurį ekonominių operacijų vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė arba paskirtoji institucija (institucijos). Lietuvoje šį kodą suteikia muitinė. EORI kodas naudojamas ekonominių operacijų vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.). Vienoje valstybėje narėje suteiktas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl papildomai registruotis ir gauti EORI kodo nereikia.

Taip pat patikslintas formos tekstas, numatant, jog šis leidimas patvirtina, kad asmuo atitinka leidimo sąlygas ir įgyja teisę naudoti /įrašoma suma ir valiutos pavadinimas/ dydžio bendrąją garantiją, užtikrinančią mokestinių prievolių, susijusių su šiomis prekėms taikomomis muitinės procedūromis (išskyrus tranzito) ir (arba) kitais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymą /įrašomos muitinės operacijos. Teritorinė muitinė pasilieka teisę atskiru sprendimu patikslinti bendrosios garantijos dydį nekeisdama šio leidimo.

Teritorinių muitinių viršininkai atitinkamai iki 2016 m. balandžio 29 d. turės priimti sprendimus dėl iki šio įsakymo įsigaliojimo (t. y. iki 2016-03-22) asmenims išduotų leidimų naudoti bendrąją garantiją, užtikrinančią mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis muitinės procedūromis (išskyrus tranzito) ir (arba) kitais muitinės sankcionuotais veiksmais, įvykdymą, pakeitimo naujais leidimais, kuriuose būtų nurodytos tos muitinės operacijos, dėl kurių faktiškai naudojama bendroji garantija, ir įrašytas naudojamos bendrosios garantijos dydis.

Taip pat papildomai paaiškinama, jog leidimo numeris (8 ženklai) sudaromas iš leidimą išduodančios teritorinės muitinės kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, patvirtinto 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351, 1–4 ženklų, raidės „D“ ir eilės numerio (3 ženklai).

Primintina, kad naudoti bendrąją garantiją nustatyta tvarka gali Bendrijoje įsteigti asmenys:

– reguliariai vykdantys muitinės procedūras (išskyrus tranzitą) ir (arba) kitus muitinės sankcionuotus veiksmus;

– kurių atžvilgiu per paskutinius 3 m. nenustatytas nė vienas reikšmingas pažeidimas, apibrėžtas Muitinės įstatymo 107 str.;

– neturintys nesumokėtų muitinės arba VMI administruojamų mokesčių, taip pat baudų arba delspinigių, išskyrus tas nepriemokas, kurių mokėjimas atidėtas (išieškojimas sustabdytas) teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1B-197 netekusiu galios pripažino ankstesniu 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1B-216 „Dėl reikalavimų dokumentų blankų privalomosioms formoms ir dokumentų blankų privalomųjų formų patvirtinimopatvirtintą Kilmės sertifikato blanko privalomąją formą ir jai keliamus reikalavimus, nustačiusius formos egzempliorių skaičių, matmenis ir kitus reikalavimus spausdinimui. Forma neteks galios nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Pastebėtina, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. pradedamas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 patvirtintas Sąjungos muitinės kodeksas (SMK). SMK bus pagrindinis muitų teisės aktas 28 ES valstybėms narėms, taikomas tiesiogiai ir reikalaujantis, kad visos muitinių administracijos dirbtų kaip viena ES muitinės administracija. Taigi, siekdama tinkamai pasiruošti įgyvendinimui, Muitinė atitinkamai keičia ankstesnio reguliavimo teisės aktus.

Lietuvos muitinės informaciją, susijusią su SMK įgyvendinimu, galima rasti rubrikoje „Sąjungos muitinės kodeksas“.