Nauja metinė pajamų deklaracija GPM308 ir jos pildymo taisyklių pakeitimai

VMI viršininkas 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. VA-25 pakeitė ankstesnį 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. VA-96 ir juo patvirtintą Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą bei jos priedus (išdėstydamas naujomis redakcijomis, 03 versija), taip pat šių formų užpildymo taisykles.

VMI raštu Nr. RM-7266 paminėjo, jog įsakymo nuostatos yra aktualios galutinai iš Lietuvos išvykstantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, deklaruojantiems nuo 2016 m. sausio 1 d. iki galutinio išvykimo iš Lietuvos gautas pajamas. Pakeitimai parengti, atsižvelgiant į pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 ir 20 str. nuostatas, taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Atlikti šie pagrindiniai pakeitimai:

Formų pakeitimai: deklaracijos GPM308F priedeFinansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos“ pakeista šio priedo pastabose įrašyta suma, priskiriama 2016 m. neapmokestinamosioms pajamoms.

– GPMĮ nustato, kad neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne didesnės kaip 500 eurų per 2016 m. ir vėliau gautų palūkanų sumos už ne nuosavybės vertybinius popierius (VP) (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais, išleistus ne nuosavybės VP, jeigu už juos gaunamos didesnės palūkanos nei mokamos kitiems tų pačių ne VP turėtojams), palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės VP, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, kai ne nuosavybės VP įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į pasikeitusį neapmokestinamų palūkanų dydį, taisyklės papildytos pavyzdžiais, paaiškinančiais apmokestinamosioms ir neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų palūkanų bei užsienio valstybėje nuo jų sumokėto atskaitytino pajamų mokesčio apskaičiavimą ir deklaravimą.

– GPMĮ nustato, jog neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne didesnės kaip 500 eurų per 2016 m. ir vėliau gautų pajamų sumos, apskaičiuotos iš finansinių priemonių pardavimo ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo (išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones) pajamų sumos atėmus jų įsigijimo kainą ir kitas GPMĮ 19 str. nurodytas su jų perleidimu nuosavybėn ar realizavimu susijusias išlaidas. Atitinkamai GPM308F priedo pastabų eilutėje įrašyta 500 Eur suma, priskiriama 2016 m. ir vėliau neapmokestinamosioms pajamoms, gauta iš finansinių priemonių pardavimo ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo.

– Dėl neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, gautų per 2016 m. ar vėliau už parduotą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Europos ekonominės erdvės valstybėje, įsigytą anksčiau nei prieš 10 m., atitinkamai patikslintos taisyklių nuostatos dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo pajamų, apmokestinamų pajamų mokesčiu.

– Taisyklėse pateikiama metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) apskaičiavimo 2016 m. formulė: MNPD = 2 400 (Eur) – 0,34 * (gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos – 4 200 (Eur, t. y. dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios 2016 m. sausio 1 d., dydžių), kai deklaruojamos 2016 m. mokestinio laikotarpio pajamos. Atlikti kiti patikslinimai, susiję su NPD dydžių pasikeitimais.

Patikslinti Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, gautų 2014 m. ir vėliau, sąrašo III ir IV skyrių atitinkami punktai (žr. 14, 47, 50.1, 51 ir 61 punktus) dėl 2015 m. ir vėlesniais laikotarpiais gautų nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų.

– Taisyklės papildytos pavyzdžiais, paaiškinančiais valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo 2015 m. gautų individualios veiklos pajamų apskaičiavimą. Aktuali informacija valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų klausimais teikiama „Sodros“ interneto svetainėje (www.sodra.lt).

Atlikti kiti pakeitimai / patikslinimai.

Nustatyta, kad naujos redakcijos GPM308 formos 03 versija turi būti teikiama, deklaruojant 2014 m. ir vėliau gautas pajamas, taip pat tikslinant 2014 m. ir vėliau pateiktą šios formos versiją.

Plačiau COUNT LINE seminare