Nauja Muitinės įstaigų klasifikatoriaus redakcija

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1B-174 pakeitė Muitinės įstaigų klasifikatorių, patvirtintą ankstesniu 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1B-351, jį išdėstydamas nauja redakcija. Šis klasifikatorius naudojamas muitinės procedūroms įforminti, jis pateikiamas lentelės forma, kurioje galima rasti informaciją apie muitinės institucijų sistemą sudarančias įstaigas, padalinius. Lentelę sudaro 12 grafų, kurių pagrindinėse nurodoma: įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinė informacija, geografinės situacijos apibūdinimas, atliekamos funkcijos, specialioji kompetencija, aptarnaujamo transporto rūšys, muitinės įstaigose veikiančios kitos tarnybos, darbo dienos ir darbo laikas bei kiti duomenys. Naujoje redakcijoje pateiktas muitinės įstaigų skaičius nekito: Muitinės departamentas, Garantijos įstaiga, 3 teritorinės muitinės ir 38 muitinių postai (patikslinta postų dėstymo numeracija). Atnaujinta informacija apie muitinės įstaigų elektroninio pašto adresus, telefonų ir faksų numerius, klasifikatorius papildytas nauja eilute, skirta asmenų aptarnavimui Šiaulių pirmos kategorijos krovinių poste / LTSR1000, patikslinta įstaigų specialioji kompetencija bei kiti duomenys.

Pakeitimais atnaujintos Muitinės įstaigoje veikiančių kitų tarnybų santrumpos (pvz., Valstybinę augalų apsaugos tarnybą pakeitė Valstybinė augalininkystės tarnyba). Patikslintame specialiosios kompetencijos santrumpų klasifikatoriuje nebeliko 6 rūšių ir sąrašas papildytas nauja santrumpa9OT, skirta muitinės įstaigai, kurioje atliekami muitinės formalumai tik oro transportu gabenamiems kroviniams (įskaitant krovinius, gabenamus kelių transportu pagal Varšuvos konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo 38 str., ir krovinius, kurie gabenami kelių transportu, numatant toliau vežti oru, arba atvežtiems oru, numatant toliau vežti kitos rūšies transportu).

Atlikti kiti pakeitimai: švenčių dienų sąrašas papildytas Kūčių diena, patikslintanavigacijos sezono sąvoka – tai laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo (nebeliko nuostatos, jog jeigu nesusidaro pastovi ledo danga – nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d.). Papildomai paaiškinta, kad laivybos sezono pradžią ir pabaigą nustato VĮ Vidaus vandens kelių direkcija.

Siekiant klasifikatoriaus duomenų aktualumo, nustatyta, kad apie klasifikatoriuje nurodomos informacijos numatomus pasikeitimus teritorinių muitinių viršininkai privalo prieš 30 kalendorinių dienų iki minėtų pasikeitimų įsigaliojimo dienos informuoti elektroniniu paštu ir raštu Muitinės departamento Muitinės kontrolės organizavimo skyrių.

Be to, Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1B-173 panaikintas 2004 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1B-642 „Dėl Teritorinių muitinių veikiančių postų sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Šiame sąraše buvo pateikiami tik muitinės postų pavadinimai ir adresai: Vilniaus ir Klaipėdos teritorinėms muitinėms priskiriama po 14, o Kauno – 10 muitinės postų. Taigi šią informaciją galima rasti Muitinės įstaigų klasifikatoriuje.

Pakeitimai galioja nuo 2016-03-11.