Naujos mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų formos

VMI viršininkas ir aplinkos ministras 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-206/D1-1074 pakeitė ankstesnį bendrą 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimai vis dar sietini su pasirengimu jau įvestai naujajai valiutai – eurui. Taigi pakeista:

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklės,

– taip pat nauja redakcija išdėstytos:

  • Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 forma ir jos papildomo lapo FR0521P forma,
  • Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 forma, jos papildomo lapo FR0522P forma ir jos priedo FR0522S forma;

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklės;

– taip pat nauja redakcija išdėstytos:

  • Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 forma, jos papildomo lapo FR0523P forma ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formos,
  • Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 forma, jos papildomo lapo FR0524P forma ir jos priedų FR0524F, FR0524K ir FR0524Z formos.

Teikiant (tikslinant) 2014 m. ir ankstesnių mokestinių laikotarpių visų šių formų deklaracijas mokėtinos sumos nurodomos litais. Mokestinių laikotarpių, prasidedančių nuo 2015 m. sausio 1 d., deklaracijos teikiamos (tikslinamos) eurais. Atlikti kiti pakeitimai, siekiant pritaikyti taisykles ir formas naujajai valiutai, taip pat atnaujintos nuorodos į kitus teisės aktus pagal galiojančias teisinės technikos taisykles bei patikslintos nuorodos į aktualius internetinius portalus.

Patikslintose FR0521 formos pildymo taisyklėse papildyti keleto laukelių pildymo paaiškinimai, pavyzdžiui:

15 laukelyje nurodomas apmokestinamųjų mobilių taršos šaltinių skaičius pagal tipą. Papildyta, jog jei tas pats mobilus taršos šaltinis per mokestinį laikotarpį naudojo kelių rūšių degalus, pvz., dujas ir benziną, šis mobilus taršos šaltinis nurodomas deklaracijoje du kartusprie mobilių taršos šaltinių, naudojančių dujas, ir prie mobilių taršos šaltinių, naudojančių benziną;

11 laukelyje įrašomas taršos šaltinio ar įrenginio identifikavimo numeris, kuris atitinka aplinkos apsaugos institucijų išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK ir/ar taršos) leidime nurodytą numerį taršos šaltinio ar įrenginio, kuriam nustatyti leistinos taršos normatyvai, o neturint privaloma tvarka išduoto TIPK ir (ar) taršos leidimo – mokesčio mokėtojo suteiktas identifikavimo numeris. Taršos šaltiniui ar įrenginiui, kuriam tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu buvo nustatytas didžiausios leistinos taršos (DLT) normatyvas ir laikinai leistinos taršos (LLT) normatyvas, deklaruojant iš įrenginio ar taršos šaltinio mokestiniu laikotarpiu išmestą teršalo kiekį, kai jam buvo nustatytas DLT normatyvas, šiame laukelyje įrašomas identifikavimo numeris, kuris atitinka TIPK ar taršos leidime šiam įrenginiui ar taršos šaltiniui suteiktą numerį, papildomai prie jo prirašant raidę „D“, o deklaruojant iš to paties įrenginio ar taršos šaltinio išmestą teršalo kiekį, kai jam buvo nustatytas LLT normatyvas, šiame laukelyje įrašomas identifikavimo numeris, kuris atitinka TIPK ar taršos leidime nurodytą įrenginio ar taršos šaltinio numerį, papildomai prie jo prirašant raidę „L“.

Pakeitimai taikomi deklaruojant 2015 m. ir vėlesnių laikotarpių mokesčius už aplinkos teršimą, o naujos redakcijos FR0521 deklaracijos formos 03 versija naudojama teikiant (tikslinant) 2015 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas bei teikiant (tikslinant) deklaracijas, kurių mokestinis laikotarpis baigėsi iki 2014-12-31.