Naujos VMI oficialios informacijos viešinimo taisyklės

VMI viršininkas 2016 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. VA-18 pakeitė 2006 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. VA-40 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos oficialios informacijos viešinimo taisyklių patvirtinimo“, jį išdėstydamas nauja redakcija. Šiuo įsakymu yra patvirtintos naujos Valstybinės mokesčių inspekcijos oficialios informacijos viešinimo taisyklės, nustatančios oficialios informacijos viešinimo VMI, taip pat neigiamos ar neteisingos informacijos apie VMI paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse, VMI prie FM ir apskričių VMI (AVMI) bendravimo tvarką.

Naujose taisyklėse patikslintos nuorodos į kitus teisės aktus, atnaujintos sąvokos pagal dabartinę VMI sistemos struktūrą, taisyklės papildytos nauja sąvoka: ,,privati informacija“ – tai ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su fizinio asmens garbe ir orumu susijusi informacija.

Patikslinta, kas laikytini oficialiosios VMI informacijos viešintojais:

– VMI prie FM oficialią informaciją viešina VMI prie FM viršininkas, jo įgalioti darbuotojai, VMI prie FM viršininko pavaduotojai, VMI prie FM administracijos padalinys, atsakingas už oficialios informacijos teikimą žiniasklaidai (Komunikacijos padalinys);

– AVMI oficialią informaciją viešina AVMI viršininkai, jų įgalioti darbuotojai, AVMI viršininkų pavaduotojai, AVMI darbuotojai, atsakingi už oficialios informacijos teikimą žiniasklaidai (AVMI atstovas spaudai).

VMI prie FM ar AVMI viršininkų neįgaliotų darbuotojų paviešinta su VMI veikla susijusi informacija nėra laikoma oficialia, tai yra jų asmeninė nuomonė.

Patikslinta, kokia informacija neteikiama viešinti, paliekant šiuos atvejus:

  • kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis;
  • privati informacija;
  • kurią viešinti draudžiama pagal Mokesčių administravimo įstatymo 38 ir 39 straipsnius.

Atsisakyta šios informacijos grupės išskyrimo – ta, kurią teikti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, nes tokios informacijos suteikimas pakenktų valstybės saugumo ir gynybos interesams, baudžiamajam asmenų persekiojimui, pažeistų valstybės teritorijos vientisumą ar viešąją tvarką arba jos nesuteikimas užkirstų kelią sunkiems teisės pažeidimams ar būtų labai svarbus žmonių sveikatai apsaugoti.

Patikslinta, kad oficiali informacija pagal viešosios informacijos rengėjų prašymus turi būti pateikiama per trumpiausią įmanomą laiką, bet:

  • ne vėliau kaip per 5 d. d. po prašymo gavimo, jeigu prašomai informacijai parengti reikia papildomų duomenų (anksčiau buvo nustatyta savaitė);
  • ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po prašymo gavimo, jeigu prašomai informacijai parengti nereikia papildomų duomenų.

Konkrečiai įvardyta, kad oficiali informacija gali būti viešinama ir telefonu.

Detaliau sureglamentuota vidinė tvarka VMI, kaip informacijos viešintojams kiti VMI darbuotojai turi teikti prašomą informaciją: atsisakyta nuostatos, kad AVMI iš pradžių turi kreiptis į Komunikacijos padalinį, nustatant tiesioginį kreipimąsi į VMI prie FM padalinį, informuojant atitinkamus atsakingus VMI prie FM asmenis bei Komunikacijos padalinį.

Atsisakyta perteklinio reikalavimo AVMI atstovams spaudai už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 10 d. pateikti darbų suvestinę (atitinkamai panaikinta ir pavyzdinė Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovo spaudai darbų suvestinės forma), taip pat atlikti kiti daugiau techninio pobūdžio patikslinimai.

Naujosios taisyklės galioja nuo 2016-02-23.