Nebeaktualių muitinės teisės aktų naikinimas ir pakeitimai, susiję su Sąjungos muitinės kodeksu

Muitinės departamento generalinis direktorius, atsižvelgdamas į priimtą ir nuo 2016-05-01 pradėtą taikyti 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 2016 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1B-525 patvirtino naujas Leidimo prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) suteikimo taisykles ir atitinkamai netekusiomis galios pripažino ankstesniąsias, patvirtintas 2004 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1B-615.

Naujosios taisyklės reglamentuoja prekių turėtojų prašymų leisti patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) pateikimo, leidimų prekių turėtojams patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) suteikimo ir šių leidimų registravimo ir saugojimo teritorinėse muitinėse tvarką. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Sąjungos muitinės kodekse. Pagrindinės nuostatos:

– Muitinės prižiūrimų prekių tarifiniam klasifikavimui, muitinei vertei, muitiniam statusui ar kitiems duomenims, susijusiems su muitinės formalumų prekėms atlikimu, nustatyti ar patikslinti prekių turėtojas bet kuriuo metu, išskyrus nustatytus atvejus, gali prekes apžiūrėti ar kitaip patikrinti (suskaičiuoti, pasverti, išmatuoti, atlikti kitus veiksmus, reikalingus prekių kiekybinėms ir kokybinėms charakteristikoms nustatyti), taip pat imti jų pavyzdžius (mėginius), gavęs teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje yra muitinės prižiūrimos prekės, Vienkartinį leidimą patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) (pateikiamas priede).

Vienkartinis leidimas nesuteikiamas: muitinei pareiškus, kad bus atliekamas prekių muitinis tikrinimas; kitais atvejais, kai, muitinės vertinimu, suteikus šį leidimą, kiltų grėsmė, kad muitinė negalės užtikrinti tinkamo muitinės priežiūros priemonių taikymo (pvz., išleidus prekes tranzito procedūrai atlikti, gavus operatyvinės informacijos apie galimą teisės akto pažeidimą ir pan.).

– Prekių turėtojas, pageidaujantis gauti leidimą, turi užpildyti Vienkartinio leidimo formos I dalį ir šią formą pateikti teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje yra prekės, muitinės postui, esančiam arčiausiai prekių buvimo vietos, jeigu prekės dar nepateiktos muitinei, arba muitinės postui, kuriam pateiktos prekės.

– Jeigu leidimą suteikti įgaliotas muitinės posto pareigūnas nusprendžia leisti prekių turėtojui atlikti muitinės prižiūrimų prekių tikrinimą ir (arba) pavyzdžių (mėginių) ėmimą, Vienkartinio leidimo formos II dalyje jis nurodo prekių patikrinimo ir (arba) pavyzdžių (mėginių) ėmimo vietą – muitinės postą arba kitą muitinės nustatytą arba muitinei priimtiną vietą arba numatomus atlikti muitinės formalumus, pasirenkamą prekių tikrinimo būdą, tikrinimui atlikti reikalingos įrangos, tinkamų sąlygų poreikį ir kitas aplinkybes. Gali būti paskiriamas ir muitinės pareigūnas atlikti šio tikrinimo priežiūrą. Nurodytas pareigūnas turi būti paskirtas, jeigu prekių turėtojo numatytam tikrinimui atlikti turi būti nuimtos muitinės ar joms prilygintos plombos ir (arba) turi būti paimti prekių pavyzdžiai (mėginiai).

Muitinės pareigūnas, paskirtas atlikti muitinės prižiūrimų prekių patikrinimo ir (arba) pavyzdžių (mėginių) ėmimo priežiūrą, kartu su prekių turėtoju vyksta į tikrinimo vietą ir užtikrina muitinės priežiūros vykdymą. Vienkartinio leidimo formos II dalyje „Muitinės sprendimas“ nustatytuose laukeliuose jis nurodo tikslų prekių kiekį, paimtą (jeigu buvo imta) imant prekių pavyzdžius (mėginius), ir gali įrašyti savo pastebėjimus atliekant tikrinimo priežiūrą. Prašymą pateikusiam prekių turėtojui atiduodama patvirtinta Vienkartinio leidimo kopija.

– Jeigu prekių turėtojas muitinės prižiūrimų prekių patikrinimo metu nustato, kad faktinės prekių charakteristikos neatitinka nurodytų muitinės deklaracijose ir / ar kituose dokumentuose, prekės ar jų pakuotės pažeistos, prekės turi defektų, sugedimo ar sugadinimo požymių ar yra kitų veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti atliekant muitinės formalumus, jis privalo surašyti laisvos formos prekių apžiūros aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiniai patikrintų prekių pavadinimai, kiekis ir būklė bei nustatytų prekių charakteristikų ir dokumentuose ir (arba) muitinės deklaracijose nurodytų prekių charakteristikų neatitikimai.

Naujosios taisyklės taikytinos nuo 2016-06-28.

Įgyvendindamas Sąjungos muitinės kodekso nuostatas, 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1B-536 Muitinės departamento generalinis direktorius patvirtino:

Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisykles;

– naują Pavyzdinę Supaprastinimų taikymo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo, įgaliotojo siuntėjo ir (arba) įgaliotojo gavėjo statusu, kontrolės tvarkos sutartį.

Atitinkamai ankstesnieji dokumentai pripažinti netekusiais galios nuo 2016-06-30.

Taisyklės, kaip ir anksčiau, reglamentuoja tas pačias temas, tačiau pakeistosios nuostatos jau suderintos su naujuoju Sąjungos muitinės kodeksu ir kitais ES teisės aktais, t. y. nustato:

 • prekių turimo Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo tvarką, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu;
 • įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statuso suteikimo asmenims tvarką;
 • Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir (arba) įgaliotojo gavėjo statusu, įforminimo muitinėje tvarką ir sąlygas;
 • tranzito deklaracijos, pateikiamos Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos priemonėmis, įforminimo tvarką, naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir (arba) įgaliotojo gavėjo statusu;
 • bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio, naudojamo, kai taikoma veiklos tęstinumo procedūra, įforminimo tvarką, naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir (arba) įgaliotojo gavėjo statusu;
 • Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, įformintos supaprastinta tvarka prekėms, gabenamoms geležinkelių transportu su SMGS arba CIM važtaraščiais, užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, tvarką;
 • prekių, kurioms taikoma Sąjungos ir bendroji tranzito procedūra, atliekama naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, muitinės priežiūros ypatumus;
 • TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, tvarką.

Taip pat naujuoju įsakymu įtvirtinta, kad leidimai naudotis įgaliotojo siuntėjo statusu tvirtinant Bendrijos prekių muitinį statusą, taikyti supaprastintas Bendrijos ir bendrąsias tranzito procedūras, atliekamas naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir (arba) įgaliotojo gavėjo statusu, bei TIR procedūros supaprastinimus, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, išduoti iki 2016 m. balandžio 30 d., turi būti:

 • be atskirų jų turėtojų prašymų iki 2019 m. balandžio 30 d. peržiūrėti ir pakeisti naujais leidimais, įsigaliojančiais ne vėliau kaip 2019 m. gegužės 1 d., atšaukiant šiuo metu galiojančius, jeigu leidimų peržiūros metu nustatoma, kad jų turėtojai atitinka taisyklių reikalavimus;
 • atšaukti nuo 2019 m. gegužės 2 d., jeigu leidimų peržiūros metu nustatoma, kad jų turėtojai neatitinka taisyklių reikalavimų.

Išduoti leidimai naudotis įgaliotojo išdavėjo statusu prekių turimam Sąjungos prekių muitiniam statusui tvirtinti, taikyti supaprastintas Sąjungos ir bendrąsias tranzito procedūras, atliekamas naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir (arba) įgaliotojo gavėjo statusu, ir taikyti TIR procedūros supaprastinimus, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, registruojami tęsiant 2016 m. pradėtą atitinkamų leidimų eilės numerių seką.

Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1B-543 papildė 2016 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. 1B-485 „Dėl laisvųjų zonų, iki 2016 m. balandžio 30 d. veikusių kaip laisvieji sandėliai, veiklos“, nustatydamas, jog laisvųjų zonų, iki 2016 m. balandžio 30 d. veikusių kaip laisvieji sandėliai, veiklai toliau, tačiau ne ilgiau kaip iki 2019 m. balandžio 30 d., taikomos mokestinių prievolių užtikrinimo priemonės, taikytos iki 2016 m. balandžio 30 d.

Primintina, jog 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Sąjungos muitinės kodeksui, laisvųjų sandėlių statusas nebetaikomas. Naujasis Sąjungos muitinės kodeksas nebeišskiria laisvųjų zonų ir laisvųjų sandėlių kategorijų, o, remiantis jo nuostatomis, valstybės narės gali suteikti Sąjungos muitų teritorijos dalims laisvųjų zonų statusą. Muitinė yra paaiškinusi dėl laisvųjų sandėlių statuso pokyčių: laisvieji sandėliai veiks kaip muitinės sandėliai pasirinkus atitinkamą muitinės sandėlio tipą. Muitinės sandėlių atitikimas bus toks: A tipo muitinės sandėliai atitiks I tipo atviruosius muitinės sandėlius; B tipo muitinės sandėliai – II tipo atviruosius muitinės sandėlius; C, D, E muitinės sandėliai – uždaruosius muitinės sandėlius.

Lietuvos muitinės informaciją, susijusią su Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimu, galima rasti rubrikoje „Sąjungos muitinės kodeksas“.

Taip pat Muitinės departamento generalinis direktorius panaikino ankstesniuosius įsakymus:

– 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1B-529 netekusiu galios nuo 2016-06-28 pripažino 2000 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 45 „Dėl Muitinės tarpininkų bendrojo dokumento duomenų rinkinių struktūros patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Muitinės tarpininkų bendrojo dokumento duomenų rinkinių struktūros aprašymas, kuris nustatė, jog bendrojo dokumento duomenys yra dedami į 7 duomenų rinkinius:

 • DBF – Pagrindinė bendrojo dokumento dalis;
 • DBF – Bendrojo dokumento prekių aprašymas;
 • DBF – Muito ir kiti mokesčiai;
 • DBF – Kartu su bendruoju dokumentu pateikti dokumentai;
 • DBF – Specifikacijos lapų ir krovimo sąrašų duomenys;
 • DBF – Ūkio subjektų sąrašai (siuntėjai, gavėjai);
 • DBF – Transporto priemonių sąrašai, konteinerių numeriai.

Apraše buvo pateiktos duomenų rinkinių struktūros, skirtos muitinės tarpininkų bendrojo dokumento duomenims konvertuoti į muitinės struktūros duomenų rinkinius.

– 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1B-528 netekusiu galios nuo 2016-06-28 pripažino 2001 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 593 „Dėl Muitinės tarpininkų pateikiamų bendrosios deklaracijos duomenų rinkinių struktūrų aprašymo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Šiuo įsakymu buvo patvirtintas Muitinės tarpininkų pateikiamų bendrosios deklaracijos duomenų rinkinių struktūrų aprašymas, nustatantis Bendrosios deklaracijos duomenų dėjimą į 4 duomenų rinkinius (failus):

 1. BDKT_1.DBF – Bendrosios deklaracijos šaknelė;
 2. BDKT_2.DBF – Bendrosios deklaracijos prekių siuntos dalis: Gavėjas – prekė – transportas;
 3. BDKT_3.DBF – Kartu su bendrąja deklaracija pateikiami dokumentai / mokėjimo atidėjimo garantijos, garantijos suma;
 4. BDKT_4.DBF – Bendrosios deklaracijos prekių siuntos dalies komerciniai pavadinimai, specifikacija.

– 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1B-535 netekusiu galios nuo 2016-06-30 pripažino 1995 m. rugpjūčio 18 d. įsakymą Nr. 399 „Dėl Muitinės dokumentų blankų spausdinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Šiuo įsakymu buvo patvirtinta 16 muitinės dokumentų spausdinimo aprašymai, pvz., Bendrosios deklaracijos spausdinimo aprašymas, kuris nustatė, jog šie dokumentai turi būti atspausdinti ant kalkinio rašomojo popieriaus, kurio vienas kvadratinis metras sveria ne mažiau kaip 40 gramų. Popierius turi būti pakankamai nepermatomas, kad informacija vienoje lapo pusėje nepersišviestų į kitą. Jo stiprumas turi būti toks, kad naudojant įprastiniu būdu lengvai neplyštų ir nesiglamžytų.

Elektroniniams dokumentams keičiant popierinius, atitinkamai ir ankstesnės taisyklės tampa nebeaktualios.