Padidinti lengvatinių gazolių kiekiai subjektams, gaminantiems žolinius pašarus

Vyriausybė 2016 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 260 pakeitė ankstesnį 2015 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. 667, kuriuo buvo patvirtintos Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklės ir netekusiu galios pripažintas 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimų tikslaspatikslinti lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamus gazolių kiekius žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems prekinius žolinius pašarus. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką žemės ūkio veiklos subjektai už 1 ha pievų, deklaruotų tiesioginėms išmokoms gauti, gali įsigyti 12 litrų lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamų gazolių (taikant 21 Eur už 1 000 litrų akcizų tarifą). Atsižvelgiant į žolinei prekinei produkcijai pagaminti atliekamus žemės ūkio darbus, t. y. arimas, sėjimas, akėjimas, kultivavimas, cheminių preparatų purškimas, trąšų barstymas ir kt. (pvz., vien jau dirvos arimui priskaičiuojamas 27,12 l/ha gazolių kiekio poreikis, Lietuvos agrarinio instituto duomenimis), šiuo metu nustatytas gazolių kiekis yra nepakankamas, todėl nuspręsta jį padidinti (nustatant 70 litrų normą). Siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta dvigubo lengvatos taikymo bei lengvatiniu tarifu apmokestinamus gazolius gautų tik aktyvią žemės ūkio produktų gamybą vykdantys subjektai, numatyta, kad pievų ploto dalis, kurio vienam hektarui tenka 260 Eur parduotos žolinės prekinės produkcijos pajamų, priskiriama pievoms, skirtoms prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, tačiau šioms pievoms nepriskiriamas pievų plotas, kurį padengia žemės ūkio veiklos subjekto laikomų ūkinių gyvūnų skaičius santykiu 1 SG/1 ha. Detalią pievų ploto, skirto prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, tvarką nustatys žemės ūkio ministras.

Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė už gazolių žymėjimą atsakinga ministerija, atitinkamai vietoj ūkio ministro įrašytas energetikos ministras.

Pakeitimai įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 d.