Pakeistas 17-asis VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

Finansų ministras 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K-008 pakeitė 17-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS) „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, patvirtintą 2008 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-223. Šio standarto tikslas – nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką. Daugumą ūkinių operacijų, susijusių su paskolomis, vertybiniais popieriais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ir šį standartą finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitai ir pateikimui finansinėse ataskaitose taiko tik valstybės iždas, kiti išteklių fondai ir savivaldybės.

Pakeitimu sąvokų sekcija papildyta ,,skolinio įsipareigojimo“ apibrėžimu – tai įsipareigojimas grąžinti kreditoriams lėšas, pasiskolintas išplatinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolos sutartį, finansinės nuomos (lizingo) sutartį ar kitą įsipareigojamąjį skolos dokumentą.

Nustatyta, kad kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas turi būti iš naujo įvertinamas taip:

 • parduoti laikomas – tikrąja verte, išskyrus šio standarto nustatytus atvejus;
 • iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas – amortizuota savikaina;
 • paskolos – amortizuota savikaina. Viešojo sektoriaus subjekto suteiktos trumpalaikės paskolos kitam viešojo sektoriaus subjektui amortizuota savikaina lygi jos įsigijimo savikainai;
 • kitos po vienų metų gautinos sumos – amortizuota savikaina;
 • išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, išskyrus trumpalaikes paskolas, ir kitas trumpalaikis finansinis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Patikslintas ilgalaikių finansinių įsipareigojimų skirstymas į:

 • ilgalaikius skolinius (anksčiau buvo finansinius) įsipareigojimus;
 • ilgalaikius atidėjinius;
 • kitus ilgalaikius įsipareigojimus (nebeliko žodžio „finansinius“).

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, be kitų rūšių, skirstomi į:

 • ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį;
 • trumpalaikius skolinius (anksčiau buvo finansinius) įsipareigojimus;
 • kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

Papildyta, jog trumpalaikių skolinių įsipareigojimų pagal iš kito viešojo sektoriaus subjekto gautas trumpalaikes paskolas amortizuota savikaina lygi jų įsigijimo savikainai.

Finansiniams įsipareigojimams, susijusiems su rinkos kainomis, priskiriami įsipareigojimai, kurių vertės kitimas yra susijęs su tam tikro turto tikrosios vertės arba rinkos indekso kitimu, tarp jų ir finansiniai įsipareigojimai su nurodytu įvykdymo terminu, jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra aiškus ketinimas juos įvykdyti anksčiau termino ir žinoma įvykdymo kaina.

Viešojo sektoriaus subjekto išleistais skolos vertybiniais popieriais su nustatyta išpirkimo data gali būti prekiaujama rinkoje. Pats viešojo sektoriaus subjektas gali nuspręsti išpirkti tokius vertybinius popierius anksčiau laiko. Jei ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neplanuojama išpirkti jų anksčiau termino arba yra aiškus ketinimas juos išpirkti anksčiau termino, tačiau įvykdymo kainos patikimai nustatyti neįmanoma, tokie finansiniai įsipareigojimai yra įvertinami amortizuota savikaina.

Pavyzdinių situacijų aprašymuose nebeliko nacionalinės valiutos minėjimo, AB Turto bankas pakeistas į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją bei atlikti kiti pakeitimai.

Taip pat naujomis redakcijomis išdėstyta keletas standarto priedų (juose litus pakeitė eurai, taip pat lentelės papildytos naujomis grafomis pagal VSAFAS pakeitimus):

– 2 priedas ,,Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų amortizuotos savikainos nustatymo ir apskaitos pavyzdžiai“;

– 3 priedas ,,Pinigų srautų metodo taikymas apskaičiuojant iš išvestinės finansinės priemonės atsirandančio finansinio turto ar finansinio įsipareigojimo vertę“;

– 9 priedas ,,Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per 20XX m.“;

– 12 priedas ,,Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“;

– 13 priedas ,,Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus eurais ir užsienio valiutomis“.

Naujieji 9, 12 ir 13 priedai taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, sudaromiems už 2015 metus, ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkiniams.