Pakeistas 3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius, įgyvendindamas 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VAS-59 pakeitė ankstesniu 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40 patvirtintą 3-iąjį verslo apskaitos standartą (VAS) „Pelno (nuostolių) ataskaita“. Šis standartas nustato pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo, pajamų ir sąnaudų grupavimo tvarką, pelno (nuostolių) ataskaitos formas, pateiktas šio standarto priede, išskyrus konsoliduotųjų ir kai kurių specialiųjų sričių įmonių pelno (nuostolių) ataskaitų formas, kurios pateiktos tų įmonių apskaitai skirtuose standartuose.

Pakeistos nuostatos, skirtos trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos pildymui, paaiškinant, kad:

įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių straipsnyje parodoma įsigytų atsargų, pavyzdžiui, žaliavų, medžiagų, komplektavimo detalių, prekių, skirtų perparduoti, savikaina, gamybos, prekybos ar paslaugų įmonės veiklą užtikrinančių materialinių išteklių, pavyzdžiui, ilgalaikio turto eksploatacijos, ir kitos su gaminama produkcija, parduodamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos.

Audito ir apskaitos tarnyba papildomai paaiškina, kad, atsižvelgdamos į savo veiklos pobūdį ir specifiką, labai mažos įmonės apskaitos politikoje turėtų numatyti, kokie ištekliai bus priskiriami įmonės veiklą užtikrinantiems materialiniams ištekliams ir kokios sąnaudos bus priskiriamos su gaminama produkcija, parduodamomis prekėmis ar teikiamomis paslaugomis susijusioms sąnaudoms;

nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo straipsnyje parodoma nematerialiojo turto vertės amortizacijos, ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo, nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, finansinio turto, pirkėjų skolų ir kito turto, išskyrus atsargas, vertės sumažėjimo sąnaudos (anksčiau buvo minimos ir atsargos). Taigi nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo eilutėje atsargų vertės sumažėjimas nebus rodomas. Jei atsargos bus nukainotos iki grynosios galimo realizavimo vertės, atsargų likučio pokytis bus apskaičiuojamas iš nukainotų atsargų likučių ir parodomas trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos atsargų likučio pokyčio eilutėje;

kitų sąnaudų straipsnyje parodomos sąnaudos, neparodytos kituose pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniuose. Ankstesnėje šio punkto redakcijoje buvo reikalaujama kitų sąnaudų straipsnyje parodyti įmonės reprezentavimo, prekių ir paslaugų reklamos, bendro naudojimo ilgalaikio turto eksploatacijos, nuomos, nurašymo, turto draudimo, tantjemų valdybos ir stebėtojų tarybos nariams ir kitas panašias, atlyginimo už įsigytas teises, jei jis nepripažįstamas nematerialiuoju turtu, bankų ir kitų kredito įstaigų paslaugų, paramos, su įmonės veikla susijusių įvairių mokesčių (nekilnojamojo turto, į atskaitą neįtraukto pridėtinės vertės mokesčio, kurio įmonė neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą, ir panašių), išskyrus pelno mokestį, baudų ir delspinigių už netinkamą sutarčių vykdymą, produkcijos broką ar už pavėluotus atsiskaitymus, komisinių mokesčių pardavėjams, gautų paskolų palūkanų, investicijų perleidimo nuostolių, palūkanų už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą, valiutų kursų pokyčio nuostolių ir panašias sąnaudas.

Pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. kovo 1 d.