Pakeistos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo ir dokumentų teikimo taisyklės

2017 m. spalio 30 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-90, kuriuo pakeitė Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-132 (toliau – Taisyklės). Taisyklių atnaujinimai įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d.

2017 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. XIII-565 Energetikos įstatymo 24 straipsnis buvo papildytas naujomis 8–13 dalimis, pagal kurias asmuo, siekiantis gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, VMI turi pateikti 1 mln. Eur galiojantį laidavimo draudimą, laidavimą arba garantijos dokumentą. Ši nuostata įsigaliojo 2017 m. lapkričio 1 d., taigi nuo lapkričio 1 d. Taisyklės taikomos ne tik Mokesčių administravimo įstatymo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos numatytais atvejais, bet ir Energetikos įstatymo nustatytais atvejais (t. y. norint gauti leidimą prekiauti nefasuotais naftos produktais).

Taisyklės papildytos nauju II¹ skyriumi „Laidavimo ir garantijos dokumentų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą, sumos nustatymas“. Tais atvejais, kai laidavimo arba garantijos dokumentas teikiamas siekiant gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, laidavimo ar garantijos dydis turi siekti 1 mln. Eur. Gali būti nustatomas 100 tūkst. Eur laidavimo arba garantijos sumos dydis, jeigu mokesčių mokėtojas atitinka visas šias sąlygas:

  • Turi ne mažesnį kaip 250 tūkst. Eur dydžio nuosavą kapitalą;
  • Neturi mokestinių nepriemokų ar pradelstų įsipareigojimų valstybei arba jų suma neviršija 1 500 Eur;
  • Verčiasi didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ne trumpiau kaip vienus metus iki prašymo pateikimo dienos.

Jeigu mokesčių mokėtojas nepateikia visų sąlygų atitiktį įrodančių dokumentų, VMI per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi priimti sprendimą dėl laidavimo arba garantijos dokumento priėmimo (bendruoju atveju toks sprendimas priimamas per 10 darbo dienų).

Pakeistas Taisyklių 4.1 papunktis, numatęs, kad laiduotoju arba garantu gali būti laikomas bankas, banko filialas, draudimo įmonė ar draudimo įmonės filialas. Naujoji redakcija laiduotoju ar garantu laiko ne tik bankus, bet ir bet kokią kitą kredito įstaigą, turinčią teisę išduoti laidavimo arba garantijos dokumentus.

Pakeitimu taip pat atsisakyta VMI pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų registravimo žurnalo FR0741 formos, kurioje buvo registruojami nustatytus reikalavimus atitinkantys VMI pateikti laidavimo ir garantijos dokumentai, ir VMI pateiktų laidavimo ir garantijos dokumentų panaudojimo žurnalo FR0742 formos.