Pakeistos muitinės imamų prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklės

Nuo 2016 m. birželio 1 d. pradėtos taikyti kai kurios Europos Sąjungos muitinės kodekso (patvirtinto 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 952/2013) nuostatos (kita dalis taikoma jau nuo 2013 m. spalio 30 d. ). Nuo 2016 m. gegužės 1 d. pradėtas taikyti Komisijos įgyvendinimo reglamentas Nr. 2015/2447, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos muitinės kodeksas. Atsižvelgiant į tai, 2016 m. rugpjūčio 16 d. generalinis Muitinės departamento direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-666, kuriuo pakeitė Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisykles, patvirtintas 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1B-443 (toliau – Taisyklės). Pakeitimai įsigaliojo 2016 m. rugpjūčio 20 d.

Kadangi Taisyklėse naudojamos nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus, anksčiau naudotos nuorodos į 1992 m. Bendrijos muitinės kodeksą pakeistos įvedant nuorodas į naująjį 2013 m. Europos Sąjungos muitinės kodeksą.

Panaikinta Taisyklių 5 punkto 2 dalis, numačiusi, kad mėginio paėmimas ir garantijos gavimas įforminamas vadovaujantis Bendrojo administracinio dokumento muitinio įforminimo instrukcija (patvirtinta Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-414), M egzemplioriaus pildymo ir muitinio įforminimo instrukcija (patvirtinta Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-382) ir kitais teisės aktais. Atkreipiamas dėmesys, kad pakeitimu panaikinta tik nuoroda į šias instrukcijas, tačiau nepanaikintas reikalavimas jomis vadovautis. Paimdami pavyzdžius (ar garantijas) muitinės darbuotojai turi vadovautis nurodytomis instrukcijomis.

Pagal anksčiau galiojusią tvarką, muitinės pareigūnas turėjo teisę pareikalauti iš asmens pateikti trūkstamus dokumentus ar duomenis, iškrauti ir perkrauti prekes, atidaryti tarą, pakviesti reikiamus specialistus. Pakeitimu muitinės pareigūnui papildomai suteikta teisė reikalauti nuvežti prekes į jų tikrinimo ar pavyzdžių ėmimo vietas. Be to, įtvirtinta, kad mėginių ėmimo išlaidas apmoka asmuo. Naujai numatyta, kad asmeniui atsisakius teikti muitinei pagalbą, muitinės pareigūnas siunčia tokiam asmeniui elektroninį pranešimą, nurodydamas terminą, per kurį asmuo turi atlikti nurodytus veiksmus. Jeigu į tokį pranešimą nesureaguojama, muitinė ima mėginį asmens rizika ir sąskaita.

Panaikinta nuostata, pagal kurią asmens prašymu buvo imami ne du, o trys kontroliniai mėginiai, vieną iš jų paliekant asmeniui.

Kaip ir anksčiau, paimtas mėginys turi būti suklasifikuotas per 30 darbo dienų nuo mėginio pristatymo atsakingam struktūriniam padaliniui dienos. Anksčiau, terminas galėjo būti pratęstas dar 10 darbo dienų, jeigu reikalinga papildoma informacija. Nuo šiol 30 darbo dienų terminas gali būti sustabdytas, neviršijant 90 kalendorinių dienų laikotarpio jeigu reikalinga papildoma informacija arba mėginio klasifikavimui būtini laboratoriniai tyrimai.