Pakeistos Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos pildymo taisyklės

2018 m. spalio 11 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-79, kuriuo pakeitė Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VA-1 (toliau – Taisyklės). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. spalio 12 d.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
Keičiamas privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško mokestinis laikotarpis. Nuo 2019 m. pradžios atskaitymai mokami už visus kalendorinius metus, o ne už kalendorinį pusmetį, kaip anksčiau. Deklaracijos FR0463 forma turės būti pateikiama iki kitų metų gegužės 1 d.

Taip pat nustatytas ir pereinamasis laikotarpis – iki 2019 m. gegužės 1 d. deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti privalomųjų atskaitymų suma sumokama už 2018 metų antrąjį pusmetį. Už 2019 metus ir vėlesnius mokestinius laikotarpius bus teikiamos metinės deklaracijos.

4. Nuo 2019 m. sausio 1 d. miško valdytojo, fizinio asmens, privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti ir tinkamai užpildytą deklaracijos FR0463 formą pateikti VMI, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 formos pateikimo termino pabaigos. Miško valdytojai, fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus į Lietuvos valstybės biudžetą moka šiais terminais:

4.1. iki kito mokestinio laikotarpio, einančio po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2019 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius;

4.2. iki 2019 m. gegužės 1 d. deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama už 2018 m. antrąjį pusmetį;

4.3. už 2018 m. pirmąjį pusmetį deklaracijos FR0463 forma pateikiama ir priklausanti mokėti privalomųjų atskaitymų suma mokama iki 2018 m. liepos 15 d.

4. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti patys ir tinkamai užpildytas deklaracijas FR0463 pateikti VMI, kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, iki kito mėnesio, einančio po kalendorinio pusmečio, 15 dienos. Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 pateikimo termino pabaigos.
Atsižvelgiant į keičiamą mokestinį laikotarpį, papildyta 6 deklaracijos laukelio pildymo tvarka. Taisyklėse numatyta, kaip 6 laukelis pildomas tuo atveju, kai deklaruojamos pajamos už kalendorinius metus. 13. 6 laukelyje – vadovaujantis šių Taisyklių 3 ir 4 punktuose nurodytais mokestinio laikotarpio terminais, užpildomi laukeliai, nurodant, už kurį mokestinį laikotarpį teikiama deklaracijos FR0463 forma. Jeigu privalomieji atskaitymai iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, deklaruojami už:

13.1. kalendorinius metus, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., nuo 2019-01 iki 2019-12;

13.2. kalendorinių metų mėnesį, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., nuo 2018-09 iki 2018-09;

13.3. kalendorinių metų pusmetį, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., nuo 2018-01 iki 2018-06.

13. 6 laukelyje – vadovaujantis šių Taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytais mokestinio laikotarpio terminais, užpildomi laukeliai, nurodant, už kurį mokestinį laikotarpį teikiama deklaracija FR0463. Pvz., jeigu privalomieji atskaitymai iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, deklaruojami už kalendorinį pusmetį, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., „nuo 2015-01 iki 2015-06“; jeigu mokestinis laikotarpis yra mėnuo, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., „nuo 2015-01 iki 2015-01“