Patvirtintos PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės

VMI viršininkas 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VA-28 pakeitė 2004 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų tvarkymo“, jį išdėstydamas nauja redakcija. VMI raštu Nr. RM-7669 pristatė šiuos pakeitimus, akcentuodama tai, kad pakeitimai atlikti atsižvelgiant į nuo 2016 m. spalio 1 d. įsigaliosiančias PVM įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, pagal kurias apmokestinamieji asmenys, PVM mokėtojai, išrašantys ir / arba gaunantys PVM sąskaitas faktūras, privalės mokesčių administratoriui elektroniniu būdu teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Patvirtintos naujosios Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės reikalingos kuriant Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) vieną iš posistemių, kuris skirtas PVM sąskaitų faktūrų registrams pateikti ir analizuoti. PVM mokėtojai duomenis per i.SAF turėtų pradėti teikti VMI nuo 2016 m. spalio 1 d., atitinkamai ir pakeitimai įsigalios nuo 2016 m. spalio 1 d.

Taisyklėse nustatyta, kad registrus privalo tvarkyti apmokestinamieji asmenys (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra, ar nėra įsiregistravę PVM mokėtojais), gaunantys ir / arba išrašantys PVM sąskaitas faktūras.

Gaunamas PVM sąskaitas faktūras turi registruoti apmokestinamasis asmuo, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas (įvardytas) kaip pirkėjas. Jis taip pat savo nuožiūra gali registruoti ir jo atskaitingų asmenų vardu gautas PVM sąskaitas faktūras, kuriose yra nurodytas Lietuvos ar užsienio valstybės apskaičiuotas PVM (pvz., už apgyvendinimą viešbučiuose ir pan.).

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti:

iš Lietuvos apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras (išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVM įstatymo 80 str. 7 d.), įskaitant:

 • už prekių ir / ar paslaugų pardavėją pirkėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) už Lietuvoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • pirkėjų, PVM mokėtojų, už ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tiekiamą žemės ūkio produkciją išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir savo nuožiūra už teikiamas žemės ūkio paslaugas išrašytus laisvos formos apskaitos dokumentus;
 • gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras;
 • kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai iš prekių (paslaugų) pardavėjų gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra (analogiškos taisyklės nustatytos ir notarams);
 • PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas asmens disponuojamų prekių atsigabenimas iš kitos ES valstybės narės;
 • PVM sąskaitas faktūras, kuriomis yra įformintas sumokėtas avansas;

iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM;

– apmokestinamasis asmuo, prekių (paslaugų) pardavėjas, Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti gautas debetines PVM sąskaitas faktūras.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą apmokestinamasis asmuo gali tvarkyti i.SAF.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojamos (išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVM įstatymo 80 str. 7 d.) per mokestinį laikotarpį apmokestinamojo asmens išrašytos prekių tiekimo ir / ar paslaugų teikimo PVM sąskaitos faktūros, įskaitant:

 • pardavėjo vardu pirkėjo ar trečiojo asmens išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • Lietuvos PVM mokėtojų už tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą perdirbti, žemės ūkio produkcijos perdirbėjų (supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai prekių (paslaugų) pirkėjams išrašo vieną PVM sąskaitą faktūrą, kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į savo Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;
 • išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras;
 • privatiems poreikiams sunaudotoms prekėms (paslaugoms) įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimui įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras;
 • PVM sąskaitas faktūras, kuriomis įformintas asmens disponuojamų prekių pervežimas į kitą valstybę narę verslo tikslais, neatsižvelgiant į tai, ar toje valstybėje narėje, į kurią prekės yra pervežamos, apmokestinamasis asmuo yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, ar ne;
 • PVM sąskaitas faktūras, kuriomis yra įformintas gautas avansas.

Apmokestinamasis asmuo, prekių (paslaugų) pirkėjas, Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre taip pat turi registruoti išrašytas debetines PVM sąskaitas faktūras.

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą apmokestinamasis asmuo gali tvarkyti i.SAF.

Tiek gaunamų, tiek išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre gali būti neregistruojami PVM neapmokestinamų finansinių ir PVM neapmokestinamų draudimo paslaugų įsigijimo / suteikimo dokumentai, kurie prilyginami PVM sąskaitoms faktūroms.

Registrų duomenis VMI teikia apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje, elektroniniu būdu (i.SAF pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną, paruoštą pagal taisyklių reikalavimus; naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.SAF duomenų rinkmenai pateikti, registrų duomenis įvedant į i.SAF; išrašant PVM sąskaitas faktūras tiesiogiai i.SAF).

Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir / ar PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), jie privalo VMI teikti visų išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų (skirtų tiek ekonominei, tiek neekonominei veiklai) registrų duomenis. Tokiu atveju registrų duomenys teikiami, pradedant kalendorinių metų mėnesiu, kurį asmuo vykdė ekonominę veiklą, ir teikiami iki kalendorinių metų pabaigos, neatsižvelgiant į tai, ar tais laikotarpiais veikla buvo vykdoma, ar ne.

Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:

 • kalendorinio mėnesio – iki kito mėnesio 20 d.;
 • kalendorinio pusmečio – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 d.;
 • nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 20 d. nuo to laikotarpio pabaigos.

Išregistruojamo iš PVM mokėtojų apmokestinamojo asmens duomenys privalo būti pateikiami per 20 d. po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 d. po išregistravimo iš PVM mokėtojų.

Jei apmokestinamieji asmenys per mokestinį laikotarpį negavo nė vienos ir / ar neišrašė nė vienos PVM sąskaitos faktūros, informacija teikiama atitinkamai pažymint i.SAF, kad per mokestinį laikotarpį nebuvo gauta ir / ar išrašyta PVM sąskaitų faktūrų, arba teikiant i.SAF duomenų rinkmeną, kurioje užpildyta tik antraštė.

Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, gavęs arba išrašęs PVM sąskaitą faktūrą, kai taikoma „Pinigų apskaitos sistema“, gali registruose tvarkyti ir VMI teikti atsiskaitymo duomenis, užregistruotus per mokestinį laikotarpį.

Teikimas pirmąkart:

– Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, 2016 m. spalio mėnesio mokestinio laikotarpio pirmuosius registrus privalo pateikti ne vėliau kaip iki lapkričio 21 d.

– Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, kurių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, 2016 m. spalio–gruodžio mėnesių (jei pageidaujama ir už 2016 m. liepos–gruodžio mėn.) pirmuosius registrus privalo pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 20 d.

– Apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais ir pasirinkę taikyti kitokį mokestinį laikotarpį, mokestinio laikotarpio, kuris prasideda iki 2016 m. rugsėjo 30 d. ir baigiasi po spalio 1 d., pirmuosius registrus privalo pateikti per 20 d. po to laikotarpio pabaigos. Teikiamuose registruose privalo būti nurodyti PVM sąskaitų faktūrų, gautų ir / ar išrašytų nuo 2016 m. spalio 1 d., duomenys, tačiau, jei pageidaujama, gali būti pateikiami ir to mokestinio laikotarpio PVM sąskaitų faktūrų, gautų ir / ar išrašytų iki 2016 m. rugsėjo 30 d., duomenys.

Taisyklėse detalizuojamas registruose kauptinų duomenų turinys, pateikiama i.SAF duomenų rinkmenos struktūra (trys dalys: antraštė, pagrindinė duomenų byla, pirminių dokumentų duomenys; detali i.SAF duomenų rinkmenos struktūra ir reikalavimai pateikti i.SAF duomenų rinkmenos aprašyme (taisyklių priede)). i.SAF duomenų rinkmena turi būti rengiama ir užpildoma, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros apraše.

Apie nustatytus galimus neatitikimus registrus teikiantis apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, yra informuojamas i.SAF. Jeigu po registrų duomenų pateikimo apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, pastebėjo padarytas registro duomenų klaidas, jis turi pateikti patikslintus to mokestinio laikotarpio, už kurį teikiant registro duomenis klaidos buvo padarytos, duomenis.

PVM mokėtojai, iki 2016 m. rugsėjo 30 d. gavę Nurodymą teikti gaunamų ir / arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis (FR0786 forma), kai nurodyme nėra nustatyta laikotarpio, už kurį duomenys turi būti teikiami, pabaigos arba nustatyta pabaiga yra vėlesnė nei 2016 m. rugsėjo 30 d., šiuos duomenis turi pateikti ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 25 d. už mokestinius laikotarpius, kurių paskutinė diena yra 2016 m. rugsėjo 30 d.

Jei PVM mokėtojų mokestinių laikotarpių pabaiga yra vėlesnė nei 2016 m. rugsėjo 30 d., tokie PVM mokėtojai duomenis turi pateikti už mokestinio laikotarpio dalį iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

PVM mokėtojai, gavę VMI nurodymą, duomenų už mokestinius laikotarpius, prasidedančius 2016 m. spalio 1 d. (ar mokestinių laikotarpių dalis nuo 2016 m. spalio 1 d.), neteikia.

 Be to, kadangi nuo 2016 m. spalio 1 d. apmokestinamieji asmenys, PVM mokėtojai, privalės elektroniniu būdu teikti PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI be mokesčių administratoriaus nurodymo, VMI viršininkas 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-39 netekusiais galios nuo 2016 m. spalio 1 d. pripažino 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-188, pakeitusio 2004 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo“, papunkčius, kuriais buvo patvirtintos šios formos:

– Nurodymo teikti gaunamų ir / arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 forma;

– Sprendimo atšaukti nurodymą teikti gaunamų ir / arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0787 forma.

 VMI primena, kad kuriant i.SAF posistemį bus įdiegtos techninės / programinės priemonės PVM sąskaitų faktūrų duomenų pateikimui mokesčių administratoriui. Tuomet mokesčių administratorius galės automatiškai analizuoti sąskaitų faktūrų duomenis, lyginti juos su kita VMI turima informacija, o nustatęs neatitikimus – informuoti mokėtojus apie klaidas ir trūkumus. Siekdama mažinti administracinę naštą VMI sukurs papildomas elektronines paslaugas, leidžiančias mokesčių mokėtojams pateikti įvairią VMI informaciją programiniu būdu, verslas galės užsisakyti PVM preliminarias deklaracijas, o smulkusis verslas galės tiesiogiai i.SAF sistemoje išrašyti ir patvirtinti PVM sąskaitos faktūros gavimą.  

Mokesčių mokėtojams naudinga informacija, padėsianti mokėtojams tinkamai ir laiku pasiruošti i.SAF startui, pateikiama čia.

Daugiau informacijos apie i.MAS http://www.vmi.lt/cms/imas.

Plačiau COUNT LINE konferencijoje