Sąjungos tranzito procedūros, naudojant popierinius dokumentus, taikymas

Vyriausybė 2016 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 695 pakeitė 2004 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 507 „Dėl Bendrijos tranzito procedūros atlikimo supaprastinta tvarka gabenant prekes Lietuvos Respublikoje geležinkelių transportu su SMGS važtaraščiais“, jį išdėstydama nauja redakcija.

Nuo 2016 m. gegužės 1 d. pradėtas taikyti Sąjungos muitinės kodeksas, patvirtintas 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, tačiau iki jo nustatytų priemonių taikymo visa apimtimi numatytas pereinamasis laikotarpis. Šiuo laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, numatoma galimybė valstybėms narėms taikyti supaprastintą tranzito procedūrą. Iki naujo Sąjungos muitinės kodekso įsigaliojimo supaprastinta tranzito tvarka Lietuvoje buvo taikoma vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą. Nurodymas taikyti šią tvarką ir pavedimas ją parengti buvo įtvirtintas keičiamame Vyriausybės nutarime Nr. 507. Siekiant suderinti nutarimo nuostatas su ES teisės aktų nuostatomis, atlikti pakeitimai, kurių tikslas – patikslinti supaprastintos tranzito tvarkos taikymo teisinį pagrindą ir nustatyti tvarkos taikymo laikotarpį.

Nustatyta, kad iki 2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/578, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu, priede nurodytos Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos diegimo laikotarpio pabaigos datos vežant prekes, neturinčias Sąjungos prekių muitinio statuso, geležinkelių transportu su Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarime (SMGS) nurodytais važtaraščiais iš Lietuvos teritorijoje esančios išvykimo muitinės įstaigos į Lietuvos teritorijoje esančią paskirties muitinės įstaigą ir nevykstant per kitos ES valstybės narės teritoriją, taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra.

Nutarimu taip pat pavesta Muitinės departamento generaliniam direktoriui, suderinus su Susisiekimo ministerija, nustatyti supaprastintą prekių tranzito tvarką.