,,Sodros“ biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimai

Vyriausybė 2016 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 256 pakeitė Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647. Pakeitimais į taisykles perkelti Sveikatos draudimo įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, numatantys, jog visas privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo 2016 m. sausio 1 d. administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Pagrindiniai pakeitimai:

– Taisyklės papildytos nuostata, jog jose nurodyta socialinio draudimo (SD) įmokų įsiskolinimo mokėjimo atidėjimo, delspinigių ir baudų išieškojimo laiko atidėjimo ir atleidimo nuo delspinigių, palūkanų ir baudų mokėjimo, skolų ,,Sodros“ biudžetui išieškojimo ir nurašymo tvarka taikoma ir administruojamoms PSD įmokoms.

– PSD yra draudžiami Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje. Tačiau Sveikatos draudimo įstatyme nėra įtvirtinta Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančių asmenų sąvoka. VMI administruojant PSD įmokas už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. nusistovėjo praktika, kad PSD įmokų gali nemokėti Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykę iš Lietuvos ir deklaravę išvykimą gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai arba VMI pateikę fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją. Asmenys, kurie yra išvykę iš Lietuvos Respublikos ir VMI yra pateikę fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau apie savo išvykimą nustatyta tvarka nėra pranešę gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai, Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, nėra laikomi išvykusiais iš Lietuvos. Esant tokiam teisiniam reguliavimui galimas asmenų piktnaudžiavimas: asmenys, siekdami išvengti PSD įmokų mokėjimo, deklaruoja išvykimą tik VMI, o išvykimo Lietuvos Respublikos gyventojų registre nedeklaruoja, tokiu būdu išsaugodami teisę į socialines garantijas, kurios suteikiamos tik registre nurodytiems nuolatiniams gyventojams. Atsižvelgiant į tai, atlikti pakeitimai taisyklėse nustatant, kad:

  • iki 2017 m. sausio 1 d. asmenims, kurie yra išvykę iš Lietuvos ir išvykimą deklaravę gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai arba VMI yra pateikę fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją, PSD įmokos nustatyta tvarka skaičiuojamos iki jų išvykimo dienos,
  • nuo 2017 m. sausio 1 d. asmenims, kurie yra išvykę iš Lietuvos, PSD įmokos nebus skaičiuojamos, jei jie išvykimą bus deklaravę gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigoje.

Papildyta nauju punktu, nustatančiu PSD įmokų sumokėjimo tvarką fiziniams asmenims, kuriems prievolę mokėti PSD įmokas nustato Sveikatos draudimo įstatymo (SDĮ) 17 str. 9 d., tais atvejais, kai jie kalendoriniais metais gauna pajamų iš sporto ir (arba) atlikėjo veiklos ir (arba) pajamų pagal autorinę sutartį, tačiau nevykdo jokios kitos veiklos, dėl kurios atsirastų prievolė patiems (už juos) mokėti PSD įmokas kaip kitai draudžiamųjų asmenų kategorijai priklausantiems asmenims, ir kurie nėra priskiriami prie asmenų, išvardytų SDĮ 6 str. 4 d. (nėra valstybės lėšomis draudžiami asmenys). Nustatyta, kad per praėjusius kalendorinius metus sumokėtų PSD įmokų ir apskaičiuotų PSD įmokų skirtumą (jeigu suma yra mažesnė negu 9 proc. nuo 12 minimaliųjų mėnesinių algų (MMA), galiojančių tų metų kiekvieno atitinkamo mėnesio paskutinę dieną) šie asmenys turi sumokėti iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.

– Siekiant reglamentuoti verslo liudijimus turinčių asmenų PSD įmokų mokėjimą, kai jie yra neveikiančių, likviduojamų ar bankrutuojančių įmonių (bendrijų) savininkai (nariai), kad verslo liudijimus turinčių asmenų draustumas PSD nenutrūktų, nustatyta, kad verslo liudijimus turintys asmenys PSD įmokas už mėnesius, už kuriuos jie moka ir (arba) už juos mokamos PSD įmokos arba kuriais jie priklauso asmenų, išvardytų SDĮ 6 str. 4 d. (valstybės lėšomis draudžiami asmenys), kategorijoms, turi teisę sumokėti kartą per metus, tačiau ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d. (jeigu verslo liudijimus turintys asmenys yra tik individualių įmonių savininkai ir (arba) ūkinių bendrijų tikrieji nariai, ir (arba) mažųjų bendrijų nariai, jie šia tvarka turi teisę pasinaudoti tik už tuos mėnesius, kuriais individuali įmonė, ūkinė bendrija arba mažoji bendrija nebuvo VMI deklaravusi laikino veiklos nevykdymo, neturėjo likviduojamos arba bankrutuojančios įmonės statuso).

– Siekiant reguliavimo aiškumo, nustatyta, kad:

  • Asmenų, nurodytų SDĮ 17 str. 7 ir 9 d., PSD įmokos turi būti mokamos kartą per mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
  • Siekiant skaičiuoti ir mokėti kas mėnesį mokėtinas PSD įmokas, individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų PVM mokėtojo statuso pasikeitimas (įregistravimas PVM mokėtoju ar išregistravimas iš PVM mokėtojų) taikomas nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos.

Papildomai įtvirtinta, kad jeigu asmuo bent vieną kalendorinio mėnesio dieną priklausė asmenų, išvardytų SDĮ 17 str. 1 d. 1 ir 2 p. ir 2 d. ir (arba) 6 str. 4 d., kategorijoms, skaičiuojant asmenų mokėtinas PSD, laikoma, kad asmuo šioms asmenų kategorijoms priklausė visą kalendorinį mėnesį. Šis papildymas įtvirtintas atsižvelgiant į tai, kad vykdantys individualią veiklą ar vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimais asmenys kas mėnesį moka fiksuotą PSD įmoką, lygią 9 proc. nuo MMA, bet šių įmokų gali nemokėti kas mėnesį (t. y. sumokėti pasibaigus kalendoriniams metams), jei priklauso atitinkamų SDĮ įtvirtintų asmenų kategorijoms. Tokiu būdu SDĮ leidžia šiems asmenims kas mėnesį PSD įmokų nemokėti, jei jie tas įmokas jau moka nuo per mėnesį gautų pajamų arba priklauso valstybės lėšomis draudžiamų asmenų grupėms. Pasibaigus kalendoriniams metams tokie asmenys turi perskaičiuoti sumokėtas ir mokėtinas sumas ir primokėti PSD įmokų skirtumą. Skaičiuojant tokių asmenų mokėtinas PSD įmokas, tikslinga taikyti mėnesinį laikotarpį (fiksuotos PSD įmokos taip pat yra mėnesinės) ir laikyti, kad toks asmuo priklauso atitinkamai asmenų kategorijai visą mėnesį. Kitoms SDĮ nurodytoms grupėms mėnesio laikotarpio taikymas atskira taisykle nėra aktualus, nes jie PSD įmokas sumoka kas mėnesį.

Pakeitimai taikytini nuo 2016-03-19, išskyrus tuos, kuriems nustatytas pereinamasis laikotarpis dėl išvykimo iš Lietuvos deklaravimo gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigoje.