Užsienio valstybėje paveldimo turto mokesčio taisyklių pakeitimai

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. VA-147 nauja redakcija išdėstytos Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos FR0585 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyta FR0585 forma (2 versija), teikiama deklaruojant paveldimo turto mokestį nuo 2016 m. ir vėlesniais mokestiniais metais užsienio valstybėse paveldėto turto.

Deklaracijos FR0585 formos užpildymas:

 1. Deklaracijoje turi būti įrašomi užsienio valstybėje turtą paveldėjusio gyventojo duomenys ir paveldimo turto mokesčio suma, privaloma sumokėti nuo viso užsienio valstybėse per mokestinius metus paveldėto turto apmokestinamosios vertės. Deklaracijos priede turi būti pateikiami duomenys apie turto palikėją, užsienio valstybėje paveldėtą turtą ir joje sumokėtą paveldimo turto mokestį ar jam tapatų mokestį, apskaičiuotą Lietuvoje mokėtiną paveldimo turto mokestį. Gyventojas turi užpildyti tiek deklaracijos priedo lapų, keliose užsienio valstybėse jis iš to paties ar skirtingų turto palikėjų paveldėjo turtą.
 2. Prie užpildytos deklaracijos turi būti pridėti užsienio valstybėje paveldėto turto vertę įrodantys ir paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimą užsienio valstybėje patvirtinantys dokumentai (kai užsienio valstybėje sumokėtas mokestis gali būti atskaitomas iš mokėtinos mokesčio sumos ir turtą paveldėjęs gyventojas pageidauja jį atskaityti).
 3. Užsienio valstybėse paveldėto turto vertė yra vertė, nurodyta paveldėjimo dokumentuose. Jeigu paveldėto turto vertė paveldėjimo dokumentuose nenurodyta, tai turto vertė nustatoma pagal gyventojo, paveldėjusio turtą, pateiktus kitus dokumentus, įrodančius šio turto vertę. Užsienio valstybėse paveldėto turto vertė turi būti perskaičiuojama į eurus pagal paveldėjimo dokumente nurodytą dieną buvusį euro ir atitinkamos užsienio valiutos perskaičiavimo santykį, nustatytą Europos centrinio banko.

Mokesčio tarifas.

Jeigu visa iš to paties turto palikėjo Lietuvoje ir užsienio valstybėse paveldėto turto apmokestinamoji vertė (deklaracijos priedo lapo P4 laukelio + visų deklaracijos priedo lapų P13 laukelių suma):

 1. nėra didesnė nei 150 000 eurų, tai paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas, taikant 5 procentų mokesčio tarifą.
 2. didesnė nei 150 000 eurų, taikomas 10 procentų mokesčio tarifas.

Deklaracijos pateikti nereikia, kai:

 1. Vienam sutuoktiniui mirus, kitas sutuoktinis paveldi jo turtą;
 2. Paveldimas vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų turtas;
 3. Paveldimo turto apmokestinamoji vertė nėra didesnė nei 3 000 eurų, t. y. kai viso iš to paties turto palikėjo paveldėto turto vertė yra ne didesnė nei 4 286 eurai.

Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio sumokėjimas

Gyventojas, paveldėjęs turtą užsienio valstybėse, privalo pats apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę, mokėtiną paveldimo turto mokestį ir jį sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Paveldimo turto mokestis turi būti sumokėtas iki kalendorinių metų, einančių po mokestinių metų, kovo 1 dienos.

Lengvatos

Paveldimo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatoje yra numatyta, kad neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra 3 000 Eur, todėl deklaracijos priedo P14 laukelyje turi būti įrašoma P5 laukelyje nurodytoje užsienio valstybėje paveldėto turto apmokestinamoji vertė, perskaičiuota pritaikius įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą lengvatą (paveldėto turto apmokestinamoji vertė mažinama 3 000 eurų suma), t. y. iš deklaracijos priedo lapo P13 laukelyje nurodytos sumos atimama 3 000 eurų.

 1. Gyventojui iš to paties turto palikėjo paveldėjus turtą, esantį Lietuvoje ir užsienio valstybėje, lengvata taikoma tik vieną kartą.
 2. Kai gyventojas per mokestinius metus paveldi turtą užsienio valstybėse kelis kartus iš skirtingų turto palikėjų, tai paveldimo turto apmokestinamoji vertė 3 000 eurų suma mažinama kiekvieno paveldėjimo atveju.
 3. Kai turto palikėjo turtą paveldi daugiau nei vienas gyventojas, Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, kad yra neapmokestinama paveldimo turto apmokestinamoji vertė, ne didesnė kaip 3 000 eurų, yra taikoma kiekvienam gyventojui.

Jeigu paveldimo turto mokestį arba jam tapatų mokestį gyventojas sumokėjo toje užsienio valstybėje, kurioje šis turtas yra, ir pagal Užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos, sąrašą toje užsienio valstybėje sumokėtą mokestį galima atskaityti, tai pateikiami paveldimo turto mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai turi būti patvirtinti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus.