V-243 Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo (lyginamoji redakcija)

Nauja įsakymo redakcija nuo  2017-01-01 
VSDFV 2016-12-23 įsakymas Nr. V-683, TAR, 2016-12-27, Nr. 29579
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles (toliau – Taisyklės);

1.2. Pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD formą;

1.3. Pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą 2-SD formą;

1.4. Pranešimo apie draudėjo reorganizavimą 6-SD formą;

1.5. Pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti 9-SD formą;

1.6. Pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius 12-SD formą;

1.7. Pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete 13-SD formą;

1.8. Pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį SAM formą;

1.9. Pranešimo išmokai skirti NP-SD formą;

1.10. Prašymą dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formą;

1.11. Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią 1-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.12. Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą 2-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.13. Elektroninio pranešimo apie draudėjo reorganizavimą 6-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.14. Elektroninio pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti 9-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.15. Elektroninio pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius 12-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.16. Elektroninio pranešimo apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete 13-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.17. Elektroninio pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį SAM formos duomenų struktūros aprašą;

1.18. Elektroninio pranešimo išmokai skirti NP-SD formos duomenų struktūros aprašą;

1.19. Elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo PT formos duomenų struktūros aprašą.

Direktorius                                                                                      Mindaugas Sinkevičius

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d.
įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 23 d.
įsakymo Nr. V-683 redakcija)

DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato duomenų apie apdraustųjų asmenų (išskyrus savarankiškai dirbančius asmenis) valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas, valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau – įmokos), informacijos, reikalingos ligos ir motinystės išmokų skyrimui bei duomenų apie draudėjo reorganizavimą, pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui (šiose taisyklėse toliau vadinama – Fondo valdybos teritorinis skyrius), socialinio draudimo pranešimų ir elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo (toliau – SD pranešimai) pildymo bei pateiktų duomenų apie apdraustuosius asmenis įrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų bazę ir jų tikslinimo tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35), 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 574/72, nustatančiu Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83), 2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 859/2003, išplečiančiu Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 317), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72), 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 987/2009, nustatančiu Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1), Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (toliau – VSD įstatymas), Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Draudėjai – juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (filialai, atstovybės), taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti įmokas, tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos, teikiančios duomenis apie dvasininkus ir tik vienuolyne dirbančius vienuolius.

3.2. Duomenų tikslinimas – neteisingų, netikslių, neišsamių Registro duomenų, taip pat duomenų, įrašytų į Registrą pagal registro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, ištaisymas, atnaujinimas, papildymas, šalinimas.

3.3. EDAS – elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema, skirta elektroninių socialinio draudimo pranešimų ir elektroninių prašymų teikimui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui bei informacijos gavimui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Informacinės sistemos elektroniniu būdu.

3.4. Elektroniniai pažymėjimai – elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai, išduoti per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau – EPTS).

3.5. Nedraudžiamasis laikotarpis – laikotarpis, kurio metu apdraustasis asmuo negauna pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta tvarka turi būti priskaičiuotos ir privalo būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – įmokos), taip pat jis negauna įstatymų nustatytos ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos valstybinio socialinio draudimo. Apdraustojo poilsio ir švenčių dienos, per kurias apdraustasis nedirba, į nedraudžiamąjį laikotarpį neįskaitomos.

3.6. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, už kurį draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikė SAM pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (arba šį pranešimą privalėjo pateikti, o jo pateikimo terminas jau pasibaigęs), o SAM pranešimo atveju – laikotarpis, už kurį SAM pranešimo pateikimo terminas pasibaigė;

3.7. VDU – vidutinis šalies darbo užmokestis, tvirtinamas atitinkamų metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Papildyta punktu

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šių Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Draudėjai teikia šiuos SD pranešimus:

4.1. Pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (Forma 1-SD; toliau – 1-SD pranešimas);

4.2. Pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (Forma 2-SD; toliau – 2-SD pranešimas);

4.3. Pranešimą apie draudėjo reorganizavimą (Forma 6-SD; toliau – 6-SD pranešimas);

4.4. Pranešimą apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti (Forma 9-SD; toliau – 9-SD pranešimas);

4.5. Pranešimą apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius (Forma 12-SD; toliau – 12-SD pranešimas);

4.6. Pranešimą apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete (Forma 13-SD; toliau – 13-SD pranešimas);

4.7. Pranešimą apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (Forma SAM; toliau – SAM pranešimas);

4.8. Pranešimą išmokai skirti (Forma NP-SD; toliau – NP-SD pranešimas);

4.9. Prašymą dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo (Forma PT; toliau –PT elektroninis prašymas).

5. SD pranešimai teikiami Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. Tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos SD pranešimus apie dvasininkus ir vienuolius teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui.

51. Informacija apie Fondo valdybos teritorinį skyrių, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, draudėjui teikiama EDAS, arba telefonu – paskambinus „Sodros“ informacijos centro telefono numeriu 1883 ar (+370) 5250 0883, arba atvykus į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių.

Papildyta punktu

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108

6. Apie apdraustiesiems išduotus elektroninius pažymėjimus draudėjas gauna informaciją EDAS arba kai apdraustasis pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (toliau abu – Pranešimas draudėjui).

7. Šiomis Taisyklėmis privalo vadovautis draudėjai, apdraustieji asmenys ir Fondo valdybos teritoriniai skyriai.

II SKYRIUS
SD PRANEŠIMŲ PATEIKIMO BŪDAI

8. SD pranešimai teikiami siunčiant elektroninį dokumentą per EDAS. Taip pateikti pranešimai (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti atitinkamo Elektroninio SD pranešimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus (toliau – Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) aptarnaujami draudėjai SD pranešimus šiam skyriui teikia šiais būdais:

9.1. įforminę juos kaip rašytinius (popieriuje spausdintus ir pasirašytus) dokumentus:

9.1.1. įteikdami tiesiogiai;

9.1.2. siųsdami registruota pašto siunta, kurios išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė kaip Taisyklėse nustatyta paskutinė termino diena;

9.1.3. siųsdami faksimiliniu ryšiu (tik suderinus su Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriumi);

9.2. įforminę juos kaip elektroninius dokumentus (suderinus su Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriumi):

9.2.1. pateikdami elektroninę laikmeną;

9.2.2. siųsdami teisės aktų leidžiamu elektroniniu būdu.

10. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai, kurių apdraustiesiems socialinio draudimo išmokos mokamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, pareigūnų ir karių prašymus dėl išmokų skyrimo ir kitus Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose bei Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose nurodytus dokumentus šiam skyriui teikia 9 punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar dokumentų gavimo dienos (NP-SD pranešimai teikiami 58 punkte nustatytais terminais).

11. Kai šių Taisyklių nustatytais atvejais gali būti teikiami rašytiniai (popieriuje spausdinti ir pasirašyti) SD pranešimai turi būti pateikta viena tinkamai užpildyta Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt) skelbiama atitinkama SD pranešimo forma. SD pranešimas ir jo priedai spausdinami vienoje lapo pusėje. Jeigu pačiam draudėjui yra reikalingas pranešimo egzempliorius, tai gali būti pateikti du pranešimo egzemplioriai, vienas iš kurių su gavimo žyma grąžinamas draudėjui.

III SKYRIUS
SD PRANEŠIMŲ PILDYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

12. SD pranešimai ir jų priedai turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų:

12.1. apdraustųjų vardai ir pavardės turi būti rašomi didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

12.2. kai įrašas turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos. Draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos turi būti įrašomos tik dešinėje laukelio pusėje (t. y. tušti langeliai gali būti paliekami tik kairėje pusėje);

12.3. nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma brūkšnelių ar kitų simbolių;

12.4. tarp žodžių turi būti paliekami tarpai;

12.5. jeigu įrašų apie apdraustuosius yra daugiau negu laukelių, skirtų apdraustųjų duomenims SD pranešime, yra pildomas SD pranešimo tęsinys SD-T.

13. SD pranešime pildomi duomenys:

13.1. laukelyje 1 nurodomas lapo eilės numeris, o laukelyje 2 nurodomas SD pranešimo lapų skaičius;

13.2. laukelyje 3 nurodomas draudėjo pavadinimas;

13.3. laukelyje 4 nurodomas draudėjo kodas. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas Juridinių asmenų registro kodas.

13.4. laukelyje 5 nurodomas juridinio asmens kodas (fiziniai asmenys šio laukelio nepildo);

13.5. laukelyje 6 nurodomas draudėjo telefono numeris;

13.6. laukelyje 7 nurodomas draudėjo elektroninio pašto adresas – juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens gyvenamoji vieta;

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

13.7. laukelyje 9 nurodoma SD pranešimo registracijos data (metai, mėnuo, diena);

13.8. laukelyje 10 nurodomas SD pranešimo registracijos numeris;

13.9. (neteko galios nuo 2019-01-01)
laukelyje P1 nurodomas įmokų tarifas draudėjui;

Papunkčio pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

13.10. (neteko galios nuo 2019-01-01)
laukelyje P2 nurodomas įmokų tarifas apdraustajam;

Papunkčio pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

13.11. laukelyje P3 nurodomas bendras įmokų tarifas;

13.12. (neteko galios nuo 2019-01-01)
laukelyje 11 nurodomas draudėjo (vadovo) ar jo įgalioto asmens, kuris pasirašo pateikiamą SD pranešimą, pareigų pavadinimas. Jeigu įgaliotas asmuo nėra to draudėjo apdraustuoju, laukelyje 11 įrašoma „Įgaliotas asmuo“;

Papunkčio pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

13.13. (neteko galios nuo 2019-01-01)
laukelyje 12 pasirašo draudėjas (vadovas) ar jo įgaliotas asmuo;

Papunkčio pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

13.14. laukelyje 13 nurodomi draudėjo (vadovo) ar jo įgalioto asmens, kuris pasirašo pateikiamą SD pranešimą, vardas, pavardė;

13.15. laukelyje 14 nurodomi SD pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

14. SD pranešimo eilutėje „Apdraustųjų asmenų duomenys“ pildoma:
14.1. laukelyje A1 nurodomas apdraustojo pateikiamų duomenų eilės numeris SD pranešime;

14.2. laukelyje A2 nurodomas apdraustojo asmens kodas;

14.3. laukelyje A3 nurodomas apdraustojo asmens socialinio draudimo numeris. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu asmuo turi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteiktą asmens kodą ir jis įrašytas laukelyje A2;

14.4. laukelyje A4 nurodomi apdraustojo vardas (jeigu turi daugiau nei vieną vardą – nurodomi visi vardai), pavardė. NP-SD pranešime apdraustojo vardas (vardai) nurodomas (nurodomi) laukelyje A4V, o pavardė – laukelyje A4P;

14.4. laukelyje A4V nurodomas apdraustojo vardas (jeigu turi daugiau nei vieną vardą – nurodomi visi vardai), laukelyje A4P nurodoma apdraustojo pavardė.

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

14.5. laukelyje A37 nurodoma atitinkamo laikotarpio valiuta Lt arba Eur.

15. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus draudėjas, teikdamas duomenis apie asmenis, kurių duomenys negali būti atskleisti, SD pranešimuose nenurodo apdraustojo asmens kodo (laukelis A2), vardo, pavardės (laukeliai A4, A4V ir A4P) bei to asmens vaiko asmens kodo (laukelis A18) ir jo gimimo datos (laukelis A19).

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

IV SKYRIUS
1-SD IR 2-SD PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS IR PILDYMAS

16. 1-SD ir/ar 2-SD pranešimai pateikiami, kai:

16.1. asmuo priimamas į darbą pagal darbo sutartį arba su juo sudaroma rašytinė slapto bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią mokamas atlygis (priežasties kodas – 01).

1-SD pranešimas neteikiamas, jei asmuo priimamas į darbą pagal darbo sutartį, tačiau šiam asmeniui netaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinio draudimo srityje.

16.2. darbuotojas atleidžiamas iš darbo arba nutraukiama rašytinė slapto bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią buvo mokamas atlygis (priežasties kodas – 02);

16.3. draudėjas reorganizuojamas ar vykdomas atskyrimas (priežasties kodas – 03);

16.4. taikoma socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus (toliau – Reglamentai; (priežasties kodas – 05), tai yra, kai vadovaujantis šių Reglamentų nuostatomis:

16.4.1. kitos ES valstybės narės, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.2. asmeniui, dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.3. asmeniui, gyvenančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.4.4. apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5. taikoma socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (priežasties kodas – 06), t. y.:

16.5.1. kai valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi dvišalę sutartį dėl socialinės apsaugos (toliau – dvišalė sutartis), darbdavio įdarbintam darbuotojui (apdraustajam), atvykusiam dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje, remiantis dvišalės sutarties nuostatomis;

16.5.2. kai asmeniui, dirbančiam Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal dvišalės sutarties nuostatas nustoja galioti kitos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje ir pradedami taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.5.3. kai pagal dvišalės sutarties nuostatas apdraustajam nebetaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

16.6. valstybės tarnautojas laikinai perkeliamas į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, ES institucijoje ar įstaigoje, taip pat į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija, įstaiga ar organizacija, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 07);

16.7. valstybės tarnautojas ar asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, perkeliamas į kitas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje ir darbo užmokestį bei įmokas moka institucija ar įstaiga, į kurią eiti pareigas jis perkeltas (priežasties kodas – 08);

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

16.8. valstybės institucija, perkėlusi valstybės tarnautoją į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, tarptautinėje ar ES institucijoje arba užsienio valstybės institucijoje, pasiuntusi dirbti į specialiąją misiją ar paskyrusi profesinės karo tarnybos karį atlikti karo tarnybą Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, užsienio valstybės ar tarptautinėje karinėje arba gynybos institucijoje, taip pat asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija ar Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, privalo priskaičiuoti ir mokėti įmokas už nesukakusius senatvės pensijos amžiaus ir neturinčius draudžiamųjų pajamų, valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių bei deleguotų asmenų sutuoktinius (tik tuo atveju, jeigu deleguotam asmeniui darbo užmokestį ir nuo jo socialinio draudimo įmokas moka asmenį delegavusi Lietuvos Respublikos deleguojančioji institucija) tuo laikotarpiu, kai jie gyvena užsienyje kartu su valstybės tarnautoju, profesinės karo tarnybos kariu ar deleguotu asmeniu, taip pat už nesukakusį senatvės pensijos amžiaus ir neturintį draudžiamųjų pajamų Lietuvos Respublikos Prezidento sutuoktinį Lietuvos Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu (priežasties kodas – 09);

16.9. profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka asmuo, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) siųstas profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 10);

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108, įsigalioja nuo 2018-10-01

16.10. profesinės veiklos praktiką įstaigoje ar įmonėje atlieka profesinės mokyklos mokinys ar aukštosios mokyklos studentas, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 11);

16.11. tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų dvasininkas ar vienuolis draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 12);

16.12. Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos karys ar asmuo, atliekantis alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, draudžiamas pensijų, motinystės, nedarbo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 13);

16.13. apdraustasis asmuo perkeliamas į kitą to paties juridinio asmens struktūrinį padalinį (tik tais atvejais, kai keičiasi draudėjas) arba teisės aktų nustatyta tvarka apdraustasis asmuo perkeliamas pas kitą draudėją (priežasties kodas – 14);

16.14. apdraustasis asmuo priimamas į pareigas valstybės tarnyboje (asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse; priežasties kodas – 15);

16.15. apdraustasis asmuo atleidžiamas iš pareigų valstybės tarnyboje (asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 2-4 dalyse; priežasties kodas – 16);

16.16. asmuo atlieka savanorišką praktiką Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nustatyta tvarka, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 17);

16.17. asmuo, kuris mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programą (kursantas) įstaigoje  arba vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigoje ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ir yra pasirašęs stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantas), – jo mokymo mokymosi ir pratybų laikotarpiu, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 18);

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

16.18. užsienietis, turintis nacionalinę vizą, priimamas į darbą/atleidžiamas iš darbo pagal darbo sutartį (priežasties kodas – 19);

16.19. asmuo, atlieka karo tarnybą studijuodamas karo mokymo įstaigoje (kariūnas), – jo mokymo mokymosi ir pratybų laikotarpiu, draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (priežasties kodas – 20);

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

16.20. (neteko galios nuo 2019-01-01)
kitais atvejais, kai privalomojo valstybinio socialinio draudimo laikotarpiai negali būti nustatomi, pateikiant SAM pranešimo SAM3SDP priedą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir įmokas (priežasties kodas – 99);

Papunkčio pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

16.21. asmeniui keičiasi darbo sutarties rūšis (priežasties kodas – 96);

Papildyta nauju papunkčiu

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625, įsigalioja nuo 2017-07-01

16.23. asmuo, nurodytas 16.1 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja teisę nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų, arba asmuo, nurodytas 16.18 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja prievolę mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas (priežasties kodas – 22);

Papildyta papunkčiu

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

17. (neteko galios)

Punkto pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625, įsigalioja nuo 2017-07-01

Jeigu apdraustasis tą pačią dieną pas tą patį draudėją pradėjo eiti pagrindines ir tam tikras papildomas pareigas ar dirbti tam tikrą papildomą darbą, pateikiamas vienas 1-SD pranešimas. Pranešimo pateikimo priežastis (laukeliai A5 ir A6) nurodoma atsižvelgiant į apdraustojo einamas pagrindines pareigas ar dirbamą pagrindinį darbą (Taisyklių 16.1 arba 16.15 punktai).

18. Draudėjas privalo pateikti:

18.1. 1-SD pranešimą apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Taisyklių 16.3, 16.8, 16.11, 16.12 ir 16.16 papunkčiuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu su darbuotoju sudaroma darbo sutartis:

18.1.1. kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, 1-SD pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

18.1.2. įdarbinimo įmonė privalo pranešti apie laikinojo darbuotojo darbo pradžią ne vėliau kaip valandą iki jo darbo pradžios, pateikdama 1-SD pranešimą.

18.2. 2-SD pranešimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos;

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625, įsigalioja nuo 2017-07-01

18.3. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.8 papunktyje nurodytus apdraustuosius per 5 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos;

18.4. reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 10 darbo dienų nuo reorganizavimo dienos kartu su 6-SD pranešimu apie draudėjo reorganizavimą;

18.5. reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos;

18.6. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.11 papunktyje nurodytus apdraustuosius privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos.

18.7. 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje apskaitomus apdraustuosius per 3 darbo dienas nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos.

18.8. 1-SD pranešimą apie šių Taisyklių 16.16 papunktyje nurodytus asmenis likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios.

19. Jeigu draudėjas pateikė 1-SD pranešimą, tačiau asmuo nepradėjo dirbti, draudėjas privalo nedelsiant tikslinti duomenis Registre – pašalinti 1-SD pranešimo duomenis.

20. 1-SD pranešime pildomi duomenys:

20.1. laukelyje A5 nurodomas 1-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas (šių Taisyklių 16 punktas);

20.2. laukelyje A6 nurodoma 1-SD pranešimo pateikimo priežastis;

20.3. laukelyje A7 ir laukelyje A8 nurodomas 1-SD pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas ir pranešimo pateikimo priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

20.3.1. su darbuotoju (šių Taisyklių 16.1 ir 16.18 papunkčiai) sudaroma darbo sutartis arba asmeniui keičiasi darbo sutarties rūšis (šių Taisyklių 16.21 papunktis), nurodomas sudarytos darbo sutarties rūšies kodas (laukelis A7) ir darbo sutarties rūšies (laukelis A8) pavadinimas. Jeigu su darbuotoju sudaryta laikinojo darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis arba sezoninio darbo sutartis – papildomai nurodoma darbo sutarties rūšis (laukelis A40) ir darbo sutarties rūšies patikslinimo kodas (laukelis A41):

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

20.3.1.1. neterminuota darbo sutartis (kodas – 01);

20.3.1.2. terminuota darbo sutartis (kodas – 02);

20.3.1.3. laikinojo darbo sutartis (kodas – 03);

20.3.1.3.1. terminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 031);

20.3.1.3.2. neterminuota laikinojo darbo sutartis (kodas – 032);

20.3.1.4. pameistrystės darbo sutartis (kodas – 04);

20.3.1.5. projektinio darbo sutartis (kodas – 05);

20.3.1.6. darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 06):

20.3.1.6.1. terminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 061);

20.3.1.6.2. neterminuota darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (kodas – 062);

20.3.1.7. darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 07):

20.3.1.7.1. terminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 071);

20.3.1.7.2. neterminuota darbo keliems darbdaviams sutartis (kodas – 072);

20.3.1.8. sezoninio darbo sutartis (kodas – 08):

20.3.1.8.1. terminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 081);

20.3.1.8.2. neterminuota sezoninio darbo sutartis (kodas – 082).

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625, įsigalioja nuo 2017-07-01

20.3.2. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos (šių Taisyklių 16.4 ir 16.5 papunkčiai), nurodomas valstybės, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam nustojo galioti, kodas ir valstybė, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam nustojo galioti;

20.3.3. 1-SD pranešimas pildomas asmeniui, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas Užimtumo tarnybos, kuri asmenį siunčia profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai (šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 papunkčiai), arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108, įsigalioja nuo 2018-10-01

20.3.4. 1-SD pranešimas pildomas asmenims nurodytiems šių Taisyklių 16.17 ir 16.19 papunkčiuose, nurodomas švietimo/mokymo įstaigos juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

20.4. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data;

20.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 1-SD pranešimas, skaičius.

20.6. laukelyje K6 nurodoma apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nurodomas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji šešiaženklio profesijos kodo skaitmenys).

21. 2-SD pranešime pildomi duomenys:

21.1. laukelyje A5 nurodomas 2-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

21.2. laukelyje A6 nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežastis;

21.3. laukelyje A7 ir laukelyje A8 nurodoma 2-SD pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas ir priežastį patikslinanti informacija, jeigu:

21.3.1. apdraustajam taikomos Reglamentų ar dvišalės sutarties nuostatos, nurodomas valstybės, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam pradedami taikyti, kodas ir valstybė, kurios teisės aktai socialinės apsaugos srityje jam pradedami taikyti;

21.3.2. 2-SD pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinės veiklos praktiką, nurodomas Užimtumo tarnybos, kuri asmenį siuntė profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, juridinio asmens kodas arba profesinės ar aukštosios mokyklos, su kuria buvo sudaryta mokymo sutartis (šių Taisyklių 16.9 ir 16.10 papunkčiai), juridinio asmens kodas ir pavadinimas;

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108, įsigalioja nuo 2018-10-01

21.3.3. laukelyje A5 nurodoma „02“ arba „16“ – tuomet laukelyje A7 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), kodas, laukelyje A8 – teisės akto pavadinimas (šių Taisyklių priedas)pasirenkama iš formos klasifikatoriaus. Jeigu teisės aktų sąraše nėra reikiamo teisės akto, laukelyje A7 įrašomas kodas „K99“, o laukelyje A8 įrašomas teisės akto pavadinimas.

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

21.4. laukelyje A10 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos data;

21.5. laukelyje A11 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos mėnesio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma. Jeigu 2-SD pranešimas pildomas dėl duomenų tikslinimo už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d., laukelyje A11 nurodoma valstybinio socialinio draudimo pabaigos ketvirčio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

Draudėjai, pateikdami 2-SD pranešimą apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, laukelio A11 nepildo.

21.6. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma. Draudėjai, pateikdami 2-SD pranešimą apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, laukelio A12 nepildo.

21.7. laukelyje A30 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnis;

21.8. laukelyje A31 nurodoma teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnio dalis;

21.9. laukelyje A32 nurodomas teisės akto, kurio pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo (tarnybos), straipsnio dalies punktas/ straipsnio punktas;

21.10. laukelyje A33 nurodoma, už kiek mėnesių (apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio) – vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba šalių susitarimu kompensacija (toliau – išeitinė išmoka) apdraustajam apskaičiuota. Jeigu apdraustajam minėta išmoka vadovaujantis teisės aktais bus pradėta mokėti praėjus mėnesiui nuo valstybės tarnautojo/darbuotojo atleidimo dienos ir bus mokama kas mėnesį lygiomis dalimis, nurodoma už kiek mėnesių valstybės tarnautojui/darbuotojui gali būti išmokėta išeitinė išmoka (priklausančios išeitinės išmokos mėnesių skaičius). Jeigu išeitinė išmoka apdraustajam nepriklauso, laukelyje A33 įrašomas „0“ (nulis).

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625, įsigalioja nuo 2017-07-01

21.11. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 2-SD pranešimas, skaičius;

21.12. laukelyje P5 nurodoma bendra pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

21.13. laukelyje P6 nurodoma bendra 2-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

V SKYRIUS
6-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

22. 6-SD pranešimas teikiamas, kai juridinis asmuo reorganizuojamas, nepriklausomai nuo reorganizavimo būdo.

23. Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami duomenys apie draudėjo reorganizavimą ir duomenys apie apdraustajam apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas iki reorganizavimo dienos.

ANTRASIS SKIRSNIS
6-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS REORGANIZUOJANT DRAUDĖJĄ SUJUNGIMO ARBA PADALIJIMO BŪDU

24. Reorganizuojant draudėją (draudėjas, kuris po reorganizavimo pasibaigia) sujungimo arba padalijimo būdu, naujas draudėjas (draudėjas, kuris perima reorganizuojamo draudėjo teises ir pareigas) Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame buvo vykdoma reorganizuojamo draudėjo apskaita, pateikia 6-SD pranešimą kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija (dokumentai teikiami per EDAS) ir 2-SD pranešimu, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas pas reorganizuojamą draudėją ir bus tęsiamas pas naują draudėją. Naujas draudėjas pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame pradedama vykdyti šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas.

25. Reorganizuojant draudėją sujungimo būdu, naujas draudėjas privalo pateikti 6-SD pranešimą apie kiekvieną reorganizuojamą draudėją.

26. Reorganizuojant draudėją padalijimo būdu, Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti kiekvienas naujas draudėjas.

27. Naujas draudėjas 6-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 10 dienų nuo reorganizavimo dienos, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre.

TREČIASIS SKIRSNIS
DUOMENŲ PATEIKIMAS REORGANIZUOJANT DRAUDĖJĄ PRIJUNGIMO ARBA IŠDALIJIMO BŪDU

28. Reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu, reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma reorganizuojamo draudėjo apskaita, pateikia 6-SD pranešimą kartu su draudėjo reorganizavimo sąlygų dokumento patvirtinta kopija (dokumentai teikiami per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą). Draudėjas 6-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui per 3 dienas nuo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre.

29. Kai reorganizuojant draudėją prijungimo būdu dalyvauja du ar daugiau reorganizuojamų draudėjų, Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti kiekvienas reorganizuojamas draudėjas.

30. Reorganizuojant draudėją išdalijimo būdu, reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui 6-SD pranešimą privalo pateikti apie kiekvieną draudėją, kuriems pereina reorganizuojamo draudėjo teisės ir pareigos.

31. Reorganizuojamas draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, pateikia 2-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas pas reorganizuojamą draudėją ir bus tęsiamas pas kitą draudėją. Draudėjas 2-SD pranešimą privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos.

32. Draudėjas, pas kurį tęsiamas apdraustųjų valstybinis socialinis draudimas po reorganizavimo, pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma šio draudėjo apskaita, 1-SD pranešimą, nurodydamas apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas. Draudėjas 1-SD pranešimą privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
6-SD PRANEŠIMO PILDYMAS

33. 6-SD pranešime pildomi duomenys:

33.1. laukelyje R3.1 nurodomas draudėjo pavadinimas iki reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.2. laukelyje R4.1 nurodomas draudėjo kodas iki reorganizavimo. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas Juridinių asmenų registro kodas.

33.3. laukelyje R5.1 nurodomas juridinio asmens kodas iki reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.4. laukelyje R7.1 nurodomas draudėjo buveinės adresas iki reorganizavimo (juridinio asmens adresas);

33.5. laukelyje R3.2 nurodomas draudėjo pavadinimas po reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.6. laukelyje R4.2 nurodomas draudėjo kodas po reorganizavimo. Šis laukelis gali būti nepildomas, jeigu draudėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus suteiktas Juridinių asmenų registro kodas;

33.7. laukelyje R5.2 nurodomas juridinio asmens kodas po reorganizavimo (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.8. laukelyje R7.2 nurodomas draudėjo buveinės adresas po reorganizavimo (juridinio asmens adresas);

33.9. laukelis R8 reorganizavimo data – pildomas, kai draudėjas reorganizuojamas sujungimo arba padalijimo būdu. Nurodoma data, kai naujasis juridinis asmuo (draudėjas) įregistruojamas Juridinių asmenų registre (iš juridinio asmens registravimo pažymėjimo);

33.10. laukelis R9 reorganizavimo pradžios data – pildomas, kai draudėjas reorganizuojamas prijungimo arba išdalijimo būdu. Nurodoma reorganizavimo pradžios data, kai Juridinių asmenų registre įregistruojamas juridinio asmens teisinis statusas „reorganizuojamas“ (pagal Juridinių asmenų registro išrašą);

33.11. laukelis R10 reorganizavimo būdas: prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas – nurodomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 ar 2.103 straipsnių nuostatomis.

VI SKYRIUS
9-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

34. 9-SD pranešimas pateikiamas, kai:

34.1. apdraustajam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis suteikiamos tėvystės atostogos. Jeigu vienu metu gimė daugiau negu vienas vaikas, pateikiamas vienas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 01);

34.2. apdraustajam (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam laikotarpiui, negu vaikui sueis treji metai, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 02);

34.3. apdraustajam (įmotei ar įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnio 2 dalimi (laikotarpiu nuo 2012-09-01 iki 2017-06-30)  arba 134 straipsnio 2 dalimi (laikotarpiu nuo 2017-07-01), suteikiamos dvidešimt keturių mėnesių atostogos vaikui prižiūrėti. Jeigu apdraustajam minėtais pagrindais suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam negu dvidešimt keturių mėnesių laikotarpiui, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvieną kartą turi būti pateikiamas naujas 9-SD pranešimas (priežasties kodas – 03) už laikotarpį 2017-06-30)   arba – 04 (už laikotarpį nuo 2017-07-01);

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108

34.4. apdraustoji nesinaudoja nėštumo ir gimdymo atostogomis, o draudėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalimi, privalo suteikti keturiolikos dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo apdraustosios prašymo (priežasties kodas – 05);

Punkto pakeitimai

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625, įsigalioja nuo 2017-07-01

34.5. apdraustajam (įtėviui), vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso  133 straipsnio 2 dalimi, suteikiamos tėvystės atostogos (priežasties kodas – 06).

Papildyta papunkčiu

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108

34.6. apdraustajam asmeniui – senelei ar seneliui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki vaikui sukanka treji metai ir toks asmuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatomis, turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką (priežasties kodas – 07);

Papildyta papunkčiu

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108, įsigalioja nuo 2018-04-01

35. Jeigu apdraustasis, kuriam suteiktos tėvystės atostogos arba atostogos vaikui prižiūrėti, sugrįžta iš atostogų anksčiau nurodyto laiko – teikiamas naujas 9-SD pranešimas;

36. Jeigu apdraustajam atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikiamos dviejų ar daugiau vaikų priežiūrai, draudėjas privalo pateikti 9-SD pranešimus apie kiekvieno vaiko priežiūrai suteiktas atostogas.

37. 9-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (atšaukimo) apdraustajam dienos.

38. 9-SD pranešime pildomi duomenys:

38.1. laukelyje A5 nurodomas 9-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

38.2. laukelyje A6 nurodoma 9-SD pranešimo pateikimo priežastis;

38.3. laukelyje A15 nurodoma data (metai, mėnuo, diena), nuo kurios apdraustajam suteiktos atostogos – pirma tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.4. laukelyje A16 nurodoma data (metai, mėnuo, diena), iki kurios apdraustajam suteiktos atostogos – paskutinė tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.5. laukelyje A17 nurodoma atostogų atšaukimo data (metai, mėnuo, diena) – paskutinė tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti diena;

38.6. laukelyje A18 nurodoma vaiko gimimo data (metai, mėnuo, diena – iš vaiko gimimo liudijimo ar vaiko gimimo pažymėjimo);

38.7. laukelyje A19 nurodomas vaiko asmens kodas.

VII SKYRIUS
12-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

39. 12-SD pranešimas pateikiamas, kai:

39.1. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyta tvarka suteikiamos nemokamos atostogos ir šiuo laikotarpiu apdraustasis iš draudėjo negauna kitų pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos (priežasties kodas – 01);

39.2. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka suteikiamos atostogos kvalifikacijai tobulinti ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 02);

39.3. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos kūrybinės atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 03);

39.4. apdraustajam asmeniui Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos mokymosi atostogos ir už suteiktų atostogų laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 04);

39.5. apdraustasis asmuo neatvyksta į darbą Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka administracijos leidimu ar Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo nustatyta tvarka ir už minėtą laikotarpį jam darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 05);

39.6. apdraustajam asmeniui – seneliui, senelei arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, – Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai (priežasties kodas – 06);

39.7. apdraustajam asmeniui laikinojo nedarbingumo laikotarpiu Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka buvo išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) ir už šį laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos (priežasties kodas – 07);

39.8. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui nušalinimo nuo darbo (pareigų) laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 08);

39.9. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui pravaikštos laikotarpiais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 09);

39.10. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustasis asmuo pakviestas atlikti karo prievolininko sveikatos patikrinimą arba asmuo pašaukiamas atlikti karo tarnybą, arba mokomąsias karines pratybas ir už minėtą laikotarpį darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 10);

39.11. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apdraustajam asmeniui kitų neatvykimų į darbą (tarnybą) be svarbios priežasties laikotarpiais bei kitais teisės aktuose nustatytais atvejais darbo užmokestis ar kitos išmokos, nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nemokamos už vieną ar daugiau dienų (priežasties kodas – 99).

40. Draudėjas 12-SD pranešimą privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių Taisyklių 39.1–39.6, 39.10 papunkčiuose nustatytų atvejų atsiradimo ir nuo šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose nustatytų atvejų pasibaigimo dienos.

Jeigu šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais pasibaigus kalendoriniam mėnesiui nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, informacija apie apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius per pasibaigusį mėnesį turi būti pateikta ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio pirmą darbo dieną, užpildant 12-SD pranešimą.

Punkto pakeitimai

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108

41. 12-SD pranešime pildomi duomenys:

41.1. laukelyje A5 nurodomas 12-SD pranešimo pateikimo priežasties kodas;

41.2. laukelyje A6 nurodoma 12-SD pranešimo pateikimo priežastis;

41.3. laukelyje A13 nurodoma apdraustojo asmens nedraudžiamojo laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena). Tais atvejais, kai 12-SD pranešimas teikiamas šių Taisyklių 40 punkto antrojoje pastraipoje nustatytu atveju – laukelyje A13  nurodoma pirmoji kalendorinio mėnesio, už kurį teikiamas 12-SD pranešimas, diena, išskyrus atvejus, kai duomenys apie apdraustojo šio nedraudžiamojo laikotarpio pradžią nebuvo teikti ir to laikotarpio pradžia yra vėlesnė nei praėjusio kalendorinio mėnesio pradžia – tokiu atveju nurodoma atitinkama kita nedraudžiamojo laikotarpio pradžios data (metai, mėnuo, diena);

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108

41.4. laukelyje A14 nurodoma apdraustojo asmens nedraudiminio laikotarpio pabaigos data (metai, mėnuo, diena). Šių Taisyklių 39.7–39.9, 39.11 papunkčiuose numatytais atvejais, kai pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, nedraudžiamasis laikotarpis, prasidėjęs tą praėjusį kalendorinį mėnesį ar anksčiau, dar nėra pasibaigęs, laukelyje A14  nurodoma paskutinė kalendorinio mėnesio, už kurį teikiamas 12-SD pranešimas, diena.

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108

41.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 12-SD pranešimas, skaičius.

VIII SKYRIUS
13-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

42. 13-SD pranešimas pateikiamas, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis draudėjas privalo priskaičiuoti, išskaityti ir sumokėti įmokas už asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat už asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, taip pat už asmenis, gaunančius tantjemas arba atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.

43. 13-SD pranešimai neteikiami, jei asmenų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumos įtraukiamos į jų individualios veiklos pajamas.

44. 13-SD pranešimą draudėjas privalo pateikti atitinkamo atlygio išmokėjimo dieną.

45. Pateikus 13-SD pranešimą, Fondo valdybos teritoriniame skyriuje apdraustajam, neturinčiam asmens socialinio draudimo numerio, suteikiamas asmens socialinio draudimo numeris.

46. Jeigu draudėjas turi apdraustųjų, kurie draudžiami skirtingomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis ir (ar) skiriasi įmokų tarifai, pildomi atskiri 13-SD pranešimai pagal valstybinio socialinio draudimo tarifus.

47. 13-SD pranešime pildomi duomenys:

47.1. laukeliuose A5 ir A6 nurodomas 13-SD pranešimo pateikimo priežastis ir priežasties kodas:

47.1.1. autorius, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas – 01);

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-360, 2017-07-24, TAR, 2017-07-24, Nr. 12563, įsigalioja nuo 2017-08-01

47.1.2. autorius, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas – 02);

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-360, 2017-07-24, TAR, 2017-07-24, Nr. 12563, įsigalioja nuo 2017-08-01

47.1.3. sportininkas, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas – 03);

47.1.4. sportininkas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas – 04);

47.1.5. atlikėjas, susijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas – 05);

47.1.6. atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais (priežasties kodas – 06);

47.1.7. autorius, turintis meno kūrėjo statusą iki 2016-12-31 (priežasties kodas – 07);

47.1.8. asmuo, gaunantis tantjemas (priežasties kodas – 08);

47.1.9. asmuo, gaunantis atlygį už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete (priežasties kodas – 09);

47.1.10. asmuo, nurodytas 47.1.9 papunktyje, teisės aktų nustatyta tvarka nedraudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu (priežasties kodas – 10);

Papildyta papunkčiu

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

47.2. laukelyje A9 nurodoma apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios data – atitinkamo atlygio išmokėjimo diena;

47.3. laukelyje A11 nurodoma:

47.3.1. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir  atlikėjo veiklos, ir pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu pajamos gautos iš  draudėjo, su kuriuo asmuo susijęs darbo santykiais arba 50 procentų priskaičiuotų pajamų už sporto ar atlikėjo veiklą, ar pagal autorinę sutartį sumos, jeigu pajamos gautos iš draudėjo, su kuriuo asmuo nesusijęs darbo santykiais. Meno kūrėjo statusą turintiems darbingo amžiaus asmenims – 50 procentų priskaičiuotų pajamų pagal sudarytą sutartį;

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-360, 2017-07-24, TAR, 2017-07-24, Nr. 12563, įsigalioja nuo 2017-08-01

47.3.2. priskaičiuotų tantjemų suma;

47.3.3. priskaičiuoto atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, suma;

47.3.4. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu duomenys tikslinami už 2009-2016 metus asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01 iki 2016-12-31);

47.3.5. 50 procentų priskaičiuotų pajamų už sporto ir (ar) atlikėjo veiklą, ir (ar) pagal autorinę sutartį sumos, jeigu duomenys tikslinami už 2010-2016 metus asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (įstatymo redakcija nuo 2010-01-01 iki 2016-12-31);

47.3.6. priskaičiuoto atitinkamo atlygio (pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos) suma, jeigu duomenys tikslinami asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje (įstatymo redakcija nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31), už 2009 metus;

47.3.7. 50 procentų priskaičiuotų pajamų pagal autorinę sutartį sumos, jeigu duomenys tikslinami asmenims, turintiems meno kūrėjo statusą – už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2016-12-31;

47.3.8. priskaičiuotų pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, suma, jeigu duomenys tikslinami už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-07-31.

Papildyta nauju papunkčiu

Nr. V-360, 2017-07-24, TAR, 2017-07-24, Nr. 12563, įsigalioja nuo 2017-08-01

47.4. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma;

47.5. laukelyje P4 nurodomas bendras apdraustųjų, apie kuriuos teikiamas 13-SD pranešimas, skaičius;

47.6. laukelyje P5 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma;

47.7. laukelyje P6 nurodoma bendra 13-SD pranešime pateikiamų įmokų suma.

IX SKYRIUS
SAM PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

48. Draudėjai kiekvieną mėnesį užpildo ir pateikia SAM pranešimą ir jo priedus:

48.1. SAM3SD apie apdraustųjų (be atleistųjų) valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau – SAM3SD priedas);

48.2. SAM3SDP apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir įmokas (toliau – SAM3SDP priedas).

49. Draudėjas gali neteikti SAM pranešimo, jeigu už atitinkamą ataskaitinį laikotarpį teisės aktų nustatyta tvarka neturėjo būti skaičiuojamos įmokos nė už vieną draudėjo apdraustąjį (išskyrus apdraustuosius, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD pranešimai) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui už visą ataskaitinį laikotarpį pateikti 9-SD ir/arba 12-SD pranešimai.

50. Draudėjas apie asmenis, nurodytus Taisyklių 16.9-16.12, 16.16-16.17, 16.19 papunkčiuose, SAM pranešimo neteikia.

51. SAM pranešimo SAM3SD ir SAM3SDP priedai pildomi:

51.1. SAM3SD priedas pildomas apie visų apdraustųjų (be asmenų, apie kuriuos per kalendorinį mėnesį buvo pateikti 2-SD pranešimai) kalendorinio mėnesio pajamų, nuo kurių apskaičiuotos įmokos, sumas ir įmokų sumas;

51.2. SAM3SDP priedas pildomas:

51.2.1. atleistiems iš valstybės tarnybos asmenims, gaunantiems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytas kompensacijas, kurias kas mėnesį dalimis, lygiomis vieno mėnesio vidutiniam darbo užmokesčiui, moka valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, taip pat asmenims, atleistiems iš darbo valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, kuriems Darbo kodekse numatyta išeitinė išmoka mokama kas mėnesį lygiomis dalimis (priežasties kodas – 01);

51.2.2. kariams savanoriams ir aktyviojo rezervo kariams, parengtojo rezervo kariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą pratybose, mokymuose ar tarnybos užduočių vykdymą, (priežasties kodas – 02);

51.2.3. gaunantiems darbo užmokestį nuteistiesiems laisvės atėmimu, taip pat gaunantiems darbo užmokestį asmenims, esantiems socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigose (priežasties kodas – 03);

51.2.4. savivaldybių tarybų nariams, gaunantiems išmokas už dalyvavimą savivaldybių tarybų posėdžiuose (priežasties kodas – 04). SAM3SDP priedas pildomas tik už tuos savivaldybių tarybų narius, kurie savivaldybėje nedirba pagal darbo ar tarnybos sutartis.

51.2.5. asmenims, pašauktiems į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (priežasties kodas – 05);

51.2.6. mažųjų bendrijų vadovams, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, apskaičiuotas pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (priežasties kodas – 06);

51.2.7. kitais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (priežasties kodas – 99).

51.2.7. medicinos ekspertams ir kitiems specialistams, atliekantiems teismų ar kitų teisėsaugos institucijų  paskirtas teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus, taip pat asmenims, kuriems kompensuojamas darbo užmokestis arba apmokama už atitraukimą nuo jų įprastinio užsiėmimo, dalyvaujantiems baudžiamajame procese ar administracinių nusižengimų teisenoje (priežasties kodas – 07). SAM3SDP priedas pildomas tik už tuos apdraustuosius, kurie, atlygį mokančioje įstaigoje ar institucijoje, nedirba pagal darbo ar tarnybos sutartis;

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

51.2.8. kitais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (priežasties kodas – 08).

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128, įsigalioja nuo 2018-02-01

51.3. (neteko galios nuo 2019-02-01)
Jeigu draudėjas turi apdraustųjų, kurie draudžiami skirtingomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (skiriasi įmokų mokėjimo tarifai), kiekvienai apdraustųjų kategorijai pildomas atskiras SAM pranešimas.

Papunkčio pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

51.4. Apdraustiesiems apskaičiuoto darbo užmokesčio už kasmetines atostogas, kurių laikotarpiai pereina iš vieno kalendorinio mėnesio į kitą, sumos ir nuo jų priskaičiuotos įmokų sumos išskirstomos ir nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede pagal kalendorinę priklausomybę mėnesiams.

51.5. SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinti nereikia, jeigu draudėjas darbo užmokesčio už kasmetines atostogas dėl jų pratęsimo (ligos atveju) neperskaičiuoja.

51.6. Apdraustiesiems apskaičiuotos premijos, pašalpos ir kitos išmokos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, nurodomos SAM pranešimo SAM3SD priede laikotarpyje, kuriame šios sumos buvo apskaičiuotos. Jeigu apdraustasis atleistas iš darbo ar pareigų valstybės tarnyboje, minėtos sumos nurodomos tikslinant 2-SD pranešimą. Tais atvejais, kai pagal teisės aktus apdraustajam asmeniui išmoką (išskyrus pajamas, gautas iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis), nuo kurios skaičiuojamos įmokos, skiria ir moka draudėjas, kuris nesusijęs su apdraustuoju darbo (tarnybos) santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, minėtos sumos nurodomos SAM pranešimo SAM3SDP priede laikotarpyje, kuriame šios sumos buvo apskaičiuotos.

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

51.7. Apdraustajam teismo priteistas darbo užmokestis ir jam prilygintos kitos išmokos (įskaitant darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą), nuo kurių Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti skaičiuojamos ir mokamos įmokos, vadovaujantis atitinkamu teismo sprendimu nurodomos laikotarpyje už kurį jos buvo priskaičiuotos. Jeigu iš teismo sprendimo turinio neįmanoma nustatyti konkretaus laikotarpio (mėnesio) už kurį priteista tam tikra išmoka, suma nurodoma/išdėstoma mėnesiais proporcingai turimam laikotarpiui.

52. SAM pranešimą už atitinkamą kalendorinį mėnesį draudėjai privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos.

53. SAM pranešimas ir jo priedai turi būti užpildomi tokia eilės tvarka:

53.1. užpildomi šių Taisyklių 13.2–13.9 papunkčiuose nurodyti duomenys;

53.2. laukeliai P14 ir P17, kuriuose nurodomas ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikiamas SAM pranešimas (metai ir mėnuo);

53.3. (neteko galios nuo 2019-02-01)
laukelis P16, kuriame nurodomas įmokų tarifas;

Papunkčio pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

53.4. užpildomi visi reikalingi SAM pranešimo priedai;

53.5. baigiamas pildyti SAM pranešimas.

54. SAM pranešime pildomi duomenys:

54.1. S1 stulpelyje nurodoma, kokie priedai pateikiami SAM pranešime:

54.1.1. laukelyje P20.1 pažymima „x“, jeigu pateikiamas SAM3SD priedas;

54.1.2. laukelyje P21.1 pažymima „x“, jeigu pateikiamas SAM3SDP priedas;

54.2. S2 stulpelyje nurodomas pateikiamų SAM pranešimo priedų lapų skaičius:

54.2.1. laukelyje P20.2 nurodomas pateiktų SAM3SD priedo lapų skaičius;

54.2.2. laukelyje P21.2 nurodomas pateiktų SAM3SDP priedo lapų skaičius;

54.3. laukelyje P23 nurodomas bendras pateikiamų SAM pranešimo priedų lapų skaičius;

54.4. S3 stulpelyje nurodomas SAM3SD priede (laukelis P20.3) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.3) pateiktų apdraustųjų skaičius;

54.5. S4 stulpelyje nurodomos SAM3SD priede (laukelis P20.4) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.4) pateiktų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, sumos;

54.6. S5 stulpelyje nurodomos SAM3SD priede (laukelis P20.5) ir SAM3SDP priede (laukelis P21.5) pateiktų įmokų sumos.

55. SAM3SD priede pildomi duomenys:

55.1. laukelyje A11 nurodoma visų už kalendorinį mėnesį apdraustajam apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu, išskyrus pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, taip pat tantjemų arba atlygio už jų veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, sumas. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.2. laukelyje A12 nurodoma įmokų suma, apskaičiuota laukelyje P3 nurodytu tarifu nuo laukelyje A11 nurodytos pajamų sumos eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31 sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128, įsigalioja nuo 2019-02-01

55.3. laukelyje P7 nurodoma bendra priedo lape nurodytų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu (laukelių A11 suma). Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.4. laukelyje P8 nurodoma bendra priedo lape nurodytų įmokų suma eurais, euro centų tikslumu (laukelių A12 suma). Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

55.5 laukelyje P3 nurodomas apdraustajam kalendorinio mėnesio pradžioje taikomas bendras įmokų tarifas.

Papildyta papunkčiu

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128, įsigalioja nuo 2019-02-1

56. SAM3SDP priede pildomi duomenys:

56.1. laukelyje A5 nurodomas duomenų pateikimo SAM3SDP priede priežasties kodas (Taisyklių 51.2.1–51.2.7 papunkčiai);

56.2. laukelyje A6 nurodoma duomenų pateikimo SAM3SDP priede priežastis (Taisyklių 51.2.1–51.2.7 papunkčiai);

56.3. laukelyje A21 nurodoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia (kalendoriniame mėnesyje);

56.4. Pateikiant duomenis apie valstybės tarnautojų/darbuotojų, gaunančių kompensacijas (Taisyklių 51.2.1 papunktis), valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžią (kalendoriniame mėnesyje) nurodoma kita po atleidimo iš valstybės tarnybos/darbo diena.

56.5. laukelyje A22 nurodoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga (kalendoriniame mėnesyje).

56.6. laukelyje A11 nurodoma už laukeliuose A21 ir A22 nurodytą laikotarpį apskaičiuota pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu, išskyrus pajamų, gautų iš sporto ir (ar) atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, sumas. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.7. laukelyje A12 nurodoma laukeliuose A21 ir A22 nurodytu laikotarpiu apskaičiuotų įmokų suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.8. laukelyje P7 nurodoma bendra SAM3SDP priedo lape nurodytų pajamų (A11 laukeliuose), nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.9. laukelyje P8 nurodoma bendra SAM3SDP priedo lape nurodytų apskaičiuotų įmokų (A12 laukeliuose) suma eurais, euro centų tikslumu. Jeigu pildoma už laikotarpį iki 2014-12-31, sumos nurodomos litais, centų tikslumu.

56.10. laukelyje P3 nurodomas apdraustajam laukeliuose A21 ir A22 nurodytu laikotarpiu taikomas bendras įmokų tarifas.

Papildyta papunkčiu

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128, įsigalioja nuo 2019-02-1

X SKYRIUS
NP-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

57. Kai asmuo kreipiasi į darbdavį, draudėjas (darbdavys) apskaičiuoja ligos išmoką iš darbdavio lėšų (tik ligos išmokos atveju) ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia NP-SD pranešimą dėl ligos išmokos skyrimo. Draudėjas šį pranešimą privalo pateikti tokia tvarka: kai asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi trumpiau kaip 14 kalendorinių dienų, pranešimą darbdavys užpildo ir pateikia pasibaigus laikinajam nedarbingumui; kai laikinojo nedarbingumo trukmė viršija 14 kalendorinių dienų, šis pranešimas teikiamas už kiekvieną pasibaigusį 14 kalendorinių dienų laikotarpį imtinai, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus sujungiant iki pažymėjimo, kuriame yra 14-oji laikinojo nedarbingumo diena, pabaigos. NP-SD pranešimas turi būti teikiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį – ne vėliau kaip kalendorinio mėnesio 15 ir paskutinę dieną. Jeigu paskutinė NP-SD pranešimo pateikimo termino diena yra ne darbo diena (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės diena, NP-SD pranešimo pateikimo termino data laikoma po jos einanti darbo diena.

58. NP-SD pranešimas pildomas pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir teikiamas tik už praėjusį (-ius) laikinojo nedarbingumo laikotarpį (-ius).

59. NP-SD pranešimas dėl motinystės išmokos skyrimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens kreipimosi dienos.

60. NP-SD pranešime pildomi:

60.1. laukelyje A5 nurodoma nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris (jeigu pateikti keli Pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui – nurodomi visų jų numeriai);

60.2. laukeliuose A6–A7 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, apie kurį draudėjas teikia duomenis;

60.3. laukelyje A8 nurodoma nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo serija ir numeris (jeigu pateikti keli elektroniniai pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui – nurodomi visų jų numeriai);

60.4. laukelyje A9–A10 nurodomas visas nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, apie kurį draudėjas teikia duomenis.

61. NP-SD pranešimo dalyje „Duomenys apie išmoką iš darbdavio lėšų ir nedirbtą laikotarpį“ nurodomi duomenys apie dėl laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų nedirbtą laikotarpį (pagal darbo laiko apskaitos žiniaraštį) ir duomenys apie asmeniui iš darbdavio lėšų priskaičiuotą ligos išmokos sumą (tik ligos išmokos atveju):

61.1. laukeliuose B11–B12 ligos išmokos skyrimui nurodomas laikotarpis, kai asmuo dėl laikinojo nedarbingumo nedirbo ir negavo darbo užmokesčio;

61.2. laukelyje B21 – motinystės išmokos skyrimui nurodoma data, nuo kurios asmuo nėštumo ir gimdymo atostogų metu nedirbo ir negavo darbo užmokesčio.

62. Jeigu laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų metu asmuo dirbo, laukeliuose B11–B12 nurodomas tik tas laikotarpis, kai asmuo faktiškai nedirbo, o laukelyje B21 nurodoma data, nuo kurios asmuo nedirbo.

63. Kai asmuo laikinojo nedarbingumo laikotarpio, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, metu vieną ar daugiau dienų dirbo, laukeliuose B11–B12 nurodomas visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, o laukelyje B6 nurodomas priežasties kodas „05“ ir įrašoma „Dirbo“ ir nurodomos konkrečios dienos ar laikotarpis, kai asmuo dirbo.

64. Laukeliuose B31–B32 nurodomas mokamų atostogų laikotarpis, sutampantis su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu (pildoma tik slaugos atveju).

65. Laukeliuose B41–B42 darbdavys nurodo konkrečias dienas, už kurias apskaičiuota ligos išmoka.

65.1. Jeigu nė už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų išmoka iš darbdavio lėšų neskiriama (asmeniui pagal grafiką dirbti nereikėjo, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo dirbo, neturi teisės gauti ligos išmokos, nes neturi ligos socialinio draudimo stažo, ar tuo atveju, kai pildomas NP-SD pranešimas pagal pateiktą elektroninio pažymėjimo ar Pranešimo draudėjui tęsinį ir panašiai), laukeliai B41–B42 nepildomi, o laukelyje B6 nurodoma išmokos neskyrimo priežastis.

65.2. Jeigu išmoka iš darbdavio lėšų skiriama tik už vieną iš dviejų pirmųjų kalendorinių laikinojo nedarbingumo dienų, laukelyje B41 nurodoma tik ta diena, už kurią apskaičiuota išmoka. Laukelyje B6 nurodoma išmokos neskyrimo priežastis (už kitą iš dviejų pirmųjų laikinojo nedarbingumo dienų).

66. Laukelyje B51 nurodoma iš darbdavio lėšų priskaičiuota ligos išmokos suma:

66.1. Ligos išmokos suma nurodoma eurais, euro centų tikslumu;

66.2. Jeigu laukeliuose B41-B42 nurodytos datos iki 2014-12-31, ligos išmokos suma nurodoma litais, centų tikslumu;

66.3. Jeigu ligos išmoka apskaičiuota už dvi pirmąsias laikinojo nedarbingumo dienas, apimančias dviejų valiutų galiojimo laikotarpį nuo 2014-12-31 iki 2015-01-01, pateikiami du atskiri NP-SD pranešimai už kiekvieną dieną.

67. Kai apdraustasis, už kurį teikiamas NP-SD pranešimas, yra jūrininkas, reikia pažymėti atitinkamai J1, J2 arba J3 laukelius:

67.1. Laukelį J1, kai išmoka apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre (toliau – EEE laivų registras), reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo, įregistruoto EEE laivų registre, reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo, įregistruoto EEE laivų registre, reiso metu.

67.2. Laukelį J2, kai išmoka, apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis laivo, įregistruoto ne EEE laivų registre, reiso metu.

67.3. Laukelį J3, kai išmoka apskaičiuojama jūrininkams, susirgusiems ne laivo reiso metu, per kasmetines atostogas, priklausančias už darbą ne laivo reiso metu, laisvadieniais, gautais už dirbtus viršvalandžius bei darbą švenčių ir poilsio dienomis ne laivo reiso metu.

68. Jeigu pateikiami keli elektroniniai pažymėjimai ar Pranešimai draudėjui ir laikinasis nedarbingumas nenutrūksta nei vienai kalendorinei dienai, draudėjas pildo tik vieną NP-SD pranešimą ir duomenis nurodo už visą pateiktuose Pranešimuose nurodytą laikinojo nedarbingumo laikotarpį.

69. Kai apdraustasis asmuo, kuris buvo pripažintas laikinai nedarbingu dėl sergančio šeimos nario slaugos, vaiko priežiūros ar dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, be pertraukos pripažįstamas laikinai nedarbingu dėl ligos ar traumos, draudėjas ligos išmokų skyrimui reikalingą informaciją pateikia užpildydamas atskirus NP-SD pranešimus.

70. Kai asmeniui yra išduotas ir nedarbingumo pažymėjimas (-ai), ir nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas (ar asmuo kartu pateikia atitinkamus Pranešimus draudėjui), draudėjas ligos ir motinystės išmokų skyrimui reikalingą informaciją gali pateikti užpildydamas vieną NP-SD pranešimą.

71. Kai asmuo atleidžiamas iš darbo laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, o nedarbingumas tęsiasi ir po atleidimo iš darbo, duomenys pildomi tik iki atleidimo iš darbo dienos (imtinai).

72. Apdraustajam asmeniui, turinčiam teisę į ligos išmoką, pripažintam laikinai nedarbingu nemokamų atostogų metu (tiek dėl paties asmens ligos ar traumos, tiek slaugant sergantį šeimos narį), laukelyje B11 laikinojo nedarbingumo laikotarpis nurodomas tik nuo tos dienos, kurią apdraustasis turėjo pradėti dirbti. Tais atvejais, kai asmens visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, sutampa su asmens nemokamų atostogų laikotarpiu, laukeliai B11–B12 nepildomi, o laukelyje B6 nurodomas priežasties kodas „05“ ir įrašoma „Nemokamos atostogos“.

73. Kai asmuo nušalinamas nuo darbo laikinojo nedarbingumo metu, laukelyje B12 nurodoma diena, einanti prieš dieną, nuo kurios asmuo nušalinamas nuo darbo. Kai laikinai nedarbingu pripažįstamas nušalintas nuo darbo asmuo, laukelyje B11 laikinojo nedarbingumo laikotarpis nurodomas tik nuo tos dienos, kai apdraustasis turėjo pradėti dirbti. Analogiškai duomenys pildomi ir kitų nedraudiminių laikotarpių atveju. Tais atvejais, kai asmens visas laikinojo nedarbingumo laikotarpis, dėl kurio teikiamas NP-SD pranešimas, sutampa su nedraudiminiu laikotarpiu, laukeliai B11–B12 nepildomi, o laukelyje B6 nurodomas priežasties kodas „05“ ir įrašoma priežastis.

74. Kai pildomi asmens, mirusio laikinojo nedarbingumo metu, duomenys, laukelyje B12 nurodoma mirties diena.

75. NP-SD pranešimą Fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti (pristatyti) ir tais atvejais, kai asmuo buvo laikinai nedarbingas tik vieną ar dvi dienas, už kurias ligos išmoką moka darbdavys, bei kai asmuo neturi teisės į ligos išmoką (pavyzdžiui, neturi ligos socialinio draudimo stažo).

76. Klaida Pranešime išmokai skirti (NP-SD pranešime) taisoma nedelsiant šių Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka per EDAS pateikiant PT elektroninį prašymą bei jo priedą PT-NP-SD (NP-SD pranešimą išmokai skirti duomenų tikslinimui).

XI SKYRIUS
APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ DUOMENŲ TIKSLINIMO ATVEJAI IR SĄLYGOS

77. Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami:

77.1. draudėjo prašymu, kuris gali būti pateiktas elektroninis arba rašytinis:

77.1.1. duomenys už laikotarpius iki 2009 m. gruodžio 31 d. gali būti tikslinami pateikus elektroninį arba rašytinį prašymą, už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. ir vėliau – tikslinami tik elektroniniu būdu;

77.1.2. Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus aptarnaujami draudėjai prašymus dėl duomenų tikslinimo teikia šių Taisyklių 9 punkte nustatytu būdu.

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

77.2. apdraustojo asmens prašymu;

77.3. dėl klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų, į Registrą įrašytų duomenų;

77.4. pagal prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimą/sprendimą, ar kitos kompetentingos valstybės institucijos sprendimą, išvadą, pažymą ar patikrinimo aktą (toliau – kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimas);

77.5. pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą;

77.6. pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduotą pažymą dėl taikytinų teisės aktų ar sprendimą dėl išduotos pažymos apie taikytinų teisės aktų nustatymą panaikinimo;

77.7. pagal Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatas;

77.8. pagal dokumentus, pateiktus valstybinei socialinio draudimo pensijai skirti ar valstybinio socialinio draudimo stažo patvirtinimui;

77.9. Fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva, nustačius, kad apdraustojo asmens duomenys Registre yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

78. Duomenys apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpį, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami už ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo draudėjo kreipimosi dienos, išskyrus kai į Valstybinio socialinio draudimo fondą pervedamos lėšos už asmens įgytas pensines teises iš ES institucijų pensijų sistemos pagal Lietuvos Respublikos ES institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.

79. Draudėjas, nustatęs, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingą, nedelsdamas teikia patikslintą SD pranešimą. Patikslinti SD pranešimai gali būti pateikiami rašytiniai (jeigu tikslinami 2-SD, 13-SD, SAM pranešimų duomenys už laikotarpį iki 2014-12-31 – pildomos 2-SD, 13-SD, SAM pranešimų formos, kurios galiojo 2014-12-31, o sumos nurodomos litais, centų tikslumu) arba naudojantis EDAS.

80. Draudėjas, prieš pateikdamas patikslintus SD pranešimus ir duomenis apie apdraustojo asmens didesnes draudžiamąsias pajamas už praėjusį laikotarpį, privalo sumokėti į Valstybinio socialinio draudimo fondą trūkstamas įmokas ir delspinigius pagal tuo laikotarpiu galiojusius dydžius, išskyrus atvejus, kai duomenys tikslinami įmonės administratoriaus prašymu, kai įmonei yra iškelta bankroto byla.

81. Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai, nagrinėdami prašymus dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo, gali pareikalauti iš draudėjo ar apdraustojo pateikti duomenų keitimo būtinumą įrodančius dokumentus ar jų kopijas.

82. Sprendimą dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį priima Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas) arba direktoriaus įgaliotas jo vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas (toliau – Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius (jo pavaduotojas) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo draudėjo prašymo tikslinti duomenis gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje.

83. Jeigu rašytinį prašymą sumažinti draudžiamųjų pajamų sumas, nuo kurių sumokėtos įmokos papildomai pensijos daliai gauti, pateikė savarankiškai dirbantis asmuo (jo įgaliotas asmuo), o sumokėtos įmokos buvo įvertintos skiriant valstybinę socialinio draudimo pensiją, duomenys netikslinami, išskyrus kai gaunama kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos išduota pažyma dėl taikytinų teisės aktų, patvirtinanti, kad apdraustajam nurodytu laikotarpiu taikomi tos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje.

84. Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą netikslinti duomenų, apie tai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas prašymą pateikęs draudėjas ar apdraustasis.

85. Atitinkami duomenų tikslinimai Registro duomenų bazėje turi būti įrašyti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl apdraustųjų duomenų tikslinimo priėmimo dienos, išskyrus Taisyklių 102 punktą.

ANTRASIS SKIRSNIS
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS DRAUDĖJO PRAŠYMU

Duomenų tikslinimas elektroniniu būdu

86. Draudėjas norintis elektroniniu būdu tikslinti anksčiau pateiktus SD pranešimo duomenis pildo PT elektroninį prašymą, kuriame turi būti nurodyta atitinkama duomenų tikslinimo priežastis ir užpildomas atitinkamas PT elektroninio prašymo priedas:

86.1. PT-1-SD priedas „1-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 1-SD pranešimo duomenis;

86.2. PT-2-SD priedas „2-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 2-SD pranešimo duomenis;

86.3. PT-9-SD priedas „9-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 9-SD pranešimo duomenis;

86.4. PT-12-SD priedas „12-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 12-SD pranešimo duomenis;

86.5. PT-13-SD priedas „13-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 13-SD pranešimo duomenis;

86.6. PT-SAM3SD priedas „SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenis;

86.7. PT-SAM3SD-M priedas „SAM pranešimo SAM3SD priedo duomenų tikslinimas (už metus)“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SD priedo visų kalendorinių metų duomenis;

86.8. PT-SAM3SDP priedas „SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti SAM pranešimo SAM3SDP priedo duomenis;

86.9. PT-NP-SD priedas „NP-SD pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti Pranešimo išmokai skirti NP-SD pranešimo duomenis (už laikotarpius iki 2018 m. rugsėjo 30 d.).

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

86.10. PT-NP-SD2 priedas „NP-SD2 pranešimo išmokai skirti duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti NP-SD2 pranešimo duomenis (už laikotarpius nuo 2018 m. spalio 1 d.).

Papildyta papunkčiu

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

87. PT elektroninis prašymas teikiamas nedelsiant, kai:

87.1. draudėjas nustato, kad pateiktame SD pranešime nurodė neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis;

87.2. draudėjas nustatytais terminais nepateikė SD pranešimo už praėjusį ataskaitinį laikotarpį ir teikia jį pavėluotai. Ši nuostata netaikoma teikiant NP-SD pranešimą.

88. PT elektroninis prašymas teikiamas siunčiant elektroninį dokumentą per EDAS. PT elektroninis prašymas (elektroninė FFData formato byla, kuri turi atitikti PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros apraše išdėstytus reikalavimus) turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

89. Jeigu draudėjas turi tikslinti skirtingų socialinio draudimo pranešimų duomenis ir/ar dėl skirtingų duomenų tikslinimo priežasčių, kiekvienai socialinio draudimo pranešimo formai ir/ar pagal skirtingą duomenų tikslinimo priežastį pildomas atskiras PT elektroninis prašymas.

90. Viename PT elektroniniame pranešime negali būti duomenų su skirtingomis valiutomis (vienu PT elektroniniu prašymu gali būti tikslinami tik pranešimai, kuriais duomenys buvo teikti ta pačia valiuta).

91. PT elektroninis prašymas ir jo priedai užpildomi tokia eilės tvarka:

91.1. įrašomi šių Taisyklių 13.2–13.9 papunkčiuose nurodyti duomenys;

91.2. laukelyje 16 nurodomas SD pranešimo ar pranešimo priedas, kuris bus tikslinamas;

91.3. laukeliuose 17.1 ir 17.2 nurodoma duomenų tikslinimo priežastis ir jos kodas:

91.3.1. pavėluotai pateikti duomenys (priežasties kodas – 01);

91.3.2. duomenys tikslinami pagal patikrinimo rezultatus (priežasties kodas – 02);

91.3.3. duomenys tikslinami dėl draudėjui pasikeitusių aplinkybių (priežasties kodas – 03);

91.3.4. duomenys tikslinami pagal teismo sprendimą/nutartį (priežasties kodas – 04);

91.3.5. taikoma socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos Reglamentus (priežasties kodas – 05);

91.3.6. taikoma socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (priežasties kodas – 06);

91.3.7. duomenys tikslinami dėl draudėjo buhalterinės apskaitos (priežasties kodas – 07);

91.3.8. duomenys tikslinami dėl sumažinto darbo užmokesčio kompensavimo pagal Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo (priežasties kodas – 08);

91.3.9. kiti atvejai (priežasties kodas – 99);

91.4. užpildomi visi reikalingi PT elektroninio prašymo priedai;

91.5. baigiamas pildyti PT elektroninis prašymas.

92. PT elektroninio prašymo prieduose pildomi duomenys:

92.1. laukeliuose 15.1, 15.2, 15.3 pasirenkamas veiksmas duomenų tikslinimui: „patikslinti“, „pašalinti“ ar „įrašyti“;

92.2. laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

92.3. laukelyje P17T nurodomas mėnuo, už kurį tikslinami duomenys; pildant PT-NP-SD priedą, jeigu draudėjas tikslina duomenis už ilgesnį nei vienas kalendorinis mėnuo laikotarpį, nurodomas tikslinamo laikotarpio pradžios mėnuo;

92.4. PT-SAM3SD ir PT-SAM3SDP prieduose nurodant laikotarpį, už kurį tikslinami duomenys, turi būti užpildomas tik vienas iš laukelių: laukelis P15T (tikslinamojo laikotarpio ketvirtis, jei duomenys tikslinami už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.) arba laukelis P17T (tikslinamojo laikotarpio mėnuo, jei duomenys tikslinami už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.);

92.5. užpildžius anksčiau nurodytus laukelius, PT elektroninio prašymo atitinkamo priedo dalies „Registro duomenys“ laukeliai užpildomi automatiškai pagal Registre esamus duomenis;

92.6. PT-SAM3SD-M priede duomenys automatiškai užpildomi už kalendorinius metus (nurodytus laukelyje P14T) pagal Registre esamus duomenis.

92.7. PT elektroninio prašymo priedų dalyje „Nurodomi teisingi duomenys“ nurodomi teisingi duomenys, kurie turi būti įrašyti į Registrą. Šioje dalyje esantys laukeliai pildomi vadovaujantis šių Taisyklių skyriuose nustatyta tvarka.

Duomenų tikslinimas rašytiniu būdu

93. Draudėjas norintis rašytiniu (popieriniu) būdu tikslinti anksčiau pateiktus SD pranešimo duomenis Fondo valdybos teritoriniams skyriui pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodomos pagrįstos duomenų tikslinimo priežastys, kartu pateikiant užpildytą atitinkamą SD pranešimą, kuriame nurodomi teisingi SD pranešimo duomenys.

94. Draudėjas, keičiantis anksčiau pateikto SAM pranešimo duomenis ir norintis teikti rašytinį SAM pranešimą, pateikia naują SAM pranešimą (laukelyje P35 pažymima „x“).

95. Tikslinant duomenis už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.:

95.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

95.2. SAM pranešimo laukelyje P17T nurodomas kalendorinis mėnuo, už kurį tikslinami duomenys;

95.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;

95.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;
95.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį.

96. Tikslinant duomenis už laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 31 d.:

96.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;

96.2. SAM pranešimo laukelyje P15T nurodomas kalendorinis ketvirtis, už kurį tikslinami duomenys;

96.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

96.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį;

96.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį ketvirtį, įvertinus jos pokytį.

97. Jeigu duomenys tikslinami daugiau negu už vieną kalendorinį mėnesį/ketvirtį, kiekvienam kalendoriniam mėnesiui/ketvirčiui pildomas atskiras SAM pranešimas.

TREČIASIS SKIRSNIS
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL ASMENS PATEIKTĄ PRAŠYMĄ

98. (neteko galios nuo 2018-02-28)

Punkto pripažinimas netekusiu galios

Nr. V-94, 2018-02-27, paskelbta TAR, 2018-02-27, Nr. 3108

99. Jeigu Registro duomenų bazėje sukaupta informacija skiriasi nuo apdraustojo asmens turimos informacijos, jis turi teisę kreiptis į Fondo valdybos teritorinį skyrių su prašymu tikslinti jo duomenis.

100. Pagal apdraustojo asmens prašymą duomenys apie draudžiamąsias pajamas ir įmokas, draudėjui sumokėjus už apdraustąjį priklausančias įmokas, tikslinami, netaikant 5 metų termino.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
REGISTRO DUOMENŲ TIKSLINIMAS DĖL KLAIDINGAI AR PAGAL DOKUMENTUS, NEATITINKANČIUS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ, Į REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ DUOMENŲ

101. Duomenys pagal Registro duomenų teikėjų pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, į Registrą neįrašomi, o įrašyti – nedelsiant tikslinami (duomenys šalinami).

102. Jeigu Fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojas pastebėjo klaidingai ar pagal dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų, į Registro duomenų bazę įrašytus duomenis, Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriui (jo pavaduotojui) priėmus sprendimą dėl duomenų tikslinimo, Registro duomenų bazėje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, duomenys tikslinami.

PENKTASIS SKIRSNIS
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL KOMPETENTINGOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS/PAREIGŪNO SPRENDIMĄ

103. Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimą, kuris įrodo, kad į Registro duomenų bazę buvo įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys arba duomenys į Registro duomenų bazę buvo įrašyti pagal Registro duomenų teikėjo pateiktus dokumentus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų.

104. Draudėjui pateikus Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintus, pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendime nustatytus faktus/duomenis, SD pranešimus, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami, atsižvelgiant į priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir įmokas.

105. Draudėjui nepateikus Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendime nustatytus faktus/duomenis.

106. Duomenys pagal kompetentingos valstybės institucijos/pareigūno sprendimą tikslinami pasibaigus sprendimo apskundimo terminui, o tokį sprendimą apskundus – įsiteisėjus atitinkamam sprendimui (vadovaujantis Taisyklių XI skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL ĮSIGALIOJUSĮ IŠANKSTINIO GINČŲ NAGRINĖJIMO NE TEISMO TVARKA INSTITUCIJOS SPRENDIMĄ ARBA ĮSITEISĖJUSĮ ATITINKAMĄ TEISMO SPRENDIMĄ

107. Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą ir draudėjo (jeigu draudėjas nelikviduotas) pateiktus patikslintus SD pranešimus.

108. Draudėjui nepateikus patikslintų SD pranešimų apie apdraustojo asmens tikslinamus duomenis pagal įsigaliojusį išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą, o apdraustajam pateikus įsigaliojusio išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją) arba įsiteisėjusį atitinkamą teismo sprendimą (ar jo patvirtintą kopiją), duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal Fondo valdybos teritorinio skyriau direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

109. Teismo priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką Registre išdėstomas vadovaujantis teismo sprendimu už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL ES VALSTYBĖS NARĖS AR EEE VALSTYBĖS, AR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS KOMPETENTINGOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS PASKIRTOS ĮSTAIGOS IŠDUOTĄ PAŽYMĄ DĖL TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ AR SPRENDIMĄ DĖL IŠDUOTOS PAŽYMOS APIE TAIKYTINŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYMĄ PANAIKINIMO

110. Apdraustojo duomenys tikslinami, kai:

110.1. apdraustajam asmeniui buvo taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau pagal Reglamentų nuostatas, reglamentuojančias taikytinų teisės aktų nustatymą ir šių nuostatų vykdymą, apdraustajam asmeniui turėjo būti taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai socialinės apsaugos srityje;

110.2. apdraustajam asmeniui buvo taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai socialinės apsaugos srityje, tačiau pagal Reglamentų nuostatas, reglamentuojančias taikytinų teisės aktų nustatymą ir šių nuostatų vykdymą, apdraustajam asmeniui turėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

111. Apdraustojo draudimo taikymą pagal ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos socialinės apsaugos teisės aktus patvirtina tos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos paskirtos įstaigos (toliau – kompetentingos įstaigos) išduota E 101 formos pažyma dėl taikytinų teisės aktų, E 102 formos pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo, E 103 formos pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo, Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų A1 arba Reglamento (EB) 987/2009 1 straipsnio d punkte nurodyti struktūrizuoti elektroniniai dokumentai ar kita pažyma, išduota kompetentingos įstaigos, patvirtinanti taikytiną teisę ES ar EEE valstybėje, tuo atveju, kai pagal Reglamentų nuostatas jiems taikomi tos valstybės teisės aktai socialinės apsaugos srityje, tačiau E formos pažymos išdavimas nėra numatytas (toliau – E pažymos).

112. ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos išduotos E pažymos yra privalomos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, kol šios E pažymos yra nepanaikintos ar paskelbtos negaliojančiomis.

113. Tuo atveju, kai Fondo valdybos teritorinis skyrius gauna ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingos įstaigos išduotas E pažymas (jų kopijas), pagal kurias turi būti atitinkamai tikslinami apdraustųjų duomenys, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami pagal Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus (jo pavaduotojo) priimtą sprendimą dėl duomenų tikslinimo.

114. Tuo atveju, kai Fondo valdybos teritorinis skyrius gauna Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – UIT) sprendimą dėl laikino taikomų teisės aktų nustatymo, priimtą pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 6 straipsnio 1 dalį ar 16 straipsnio 2 dalį, kuriuo nustatyta, kad asmeniui taikomi kitos ES valstybės narės ar EEE valstybės, ar Šveicarijos Konfederacijos teisės aktai, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami šių Taisyklių 113 punkto nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625

115. Fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs UIT sprendimą neišduoti pažymos dėl taikytinų teisės aktų nustatymo ar sprendimą dėl išduotos pažymos apie taikytinų teisės aktų nustatymą panaikinimo dėl to, kad asmeniui turi būti taikomi ne Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai, turi, remiantis Reglamento (EB) Nr. 987/2009 20 straipsnio nuostatomis, kreiptis į atitinkamos šalies kompetentingą įstaigą, kartu pateikdamas žinomą informaciją (dokumentus) apie apdraustųjų asmenų darbą (veiklą) toje valstybėje narėje, dėl informacijos apie apdraustiesiems asmenims taikomą šios valstybės narės teisę bei prašydamas patvirtinti arba patikslinti šios valstybės narės teisės aktų taikymo laikotarpius. Jei gautas šiame punkte nurodytas UIT sprendimas, o darbdavys (draudėjas) nėra pateikęs Fondo valdybos teritoriniam skyriui atitinkamai patikslintų SD pranešimų, duomenys Registro duomenų bazėje tikslinami šių Taisyklių 113 punkto nustatyta tvarka. Jei atsakant į Fondo valdybos teritorinio skyriaus prašymą gaunama informacija iš atitinkamos valstybės kompetentingos įstaigos, kurioje nurodomi kiti nei buvo nurodyti UIT sprendime tos valstybės narės teisės aktų taikymo laikotarpiai, sutampantys su asmens socialinio draudimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiais, arba duomenys, kad asmeniui UIT sprendime nurodytais laikotarpiais netaikomi atitinkamos valstybės narės teisės aktai, informacija persiunčiama UIT spręsti klausimą dėl atitinkamais laikotarpiais asmeniui taikytinos teisės.

Punkto pakeitimai

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTIES NUOSTATAS

116. Apdraustojo asmens duomenys tikslinami, kai:

116.1. apdraustajam asmeniui buvo taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau pagal tarptautinės sutarties nuostatas turėjo būti taikomi valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį, teisės aktai;

116.2. apdraustajam asmeniui buvo taikomi valstybės, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį, teisės aktai, tačiau pagal tarptautinės sutarties nuostatas turėjo būti taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai socialinės apsaugos srityje.

DEVINTASIS SKIRSNIS
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS PAGAL DOKUMENTUS, PATEIKTUS VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI AR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO PATVIRTINIMUI

117. Apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami, jeigu apdraustasis asmuo (jo įgaliotas asmuo) pateikia Fondo valdybos teritoriniam skyriui dokumentus apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas (tame tarpe ligos ir motinystės pašalpas/išmokas) už 1994 m. ir vėlesnius metus, kurių duomenys skiriasi ar nėra įrašyti Registre, kai:

117.1. Fondo valdybos teritoriniam skyriui patikrinus archyve saugomus dokumentus ar įvertinus iš atitinkamo archyvo gautus duomenis (asmens kortelę, atsiskaitymo žiniaraščius, įsakymų kopijas ir kt.), nustatomi duomenų neatitikimai (tik tais atvejais, kai apdraustojo draudėjas likviduotas);

117.2. Atlikus draudėjo patikrinimą ar įvertinus draudėjo pateiktus dokumentus ir informaciją – nustatomi duomenų neatitikimai.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS
APDRAUSTOJO ASMENS DUOMENŲ TIKSLINIMAS REGISTRE FONDO VALDYBOS TERITORINIO SKYRIAUS INICIATYVA

118. Fondo valdybos teritoriniam skyriui nustačius visas šių Taisyklių 119.1-119.3 papunkčiuose nurodytas sąlygas, Fondo valdybos teritorinis skyrius apdraustajam asmeniui, kurio draudėjas Fondo valdybos teritorinio skyriaus turimais duomenimis nesurandamas, siunčia informacinį pranešimą dėl draudėjo neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, kartu informuodamas apie galimybę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą. Pranešimai siunčiami elektroninių ryšių priemonėmis per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. siuntų pristatymo sistema) ar kitas asmens pasirinktas jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemones. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti pranešimo kopiją/nuorašą, pranešimo kopija/nuorašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu.

Punkto pakeitimai

Nr. V-360, 2017-07-24, TAR, 2017-07-24, Nr. 12563

119. Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu Registre gali būti įrašoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data, kai nustatomos visos Taisyklių 119.1–119.4 papunkčiuose nustatytos sąlygos, išskyrus 119.7 papunktyje nustatytą išimtį:

119.1. Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens socialinio draudimo laikotarpius už ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių laikotarpį;

119.2. Registre nėra duomenų apie apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigą;

119.3. apdraustojo asmens draudėjui ne kartą teiktas reikalavimas dėl SD pranešimų (dėl 119.1-119.2 papunkčiuose nurodytų duomenų) pateikimo;

119.4. apdraustasis asmuo informuotas (Taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka) dėl draudėjo neteikiamų duomenų apie jo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos iš Fondo valdybos teritorinio skyriaus gavimo nesikreipė į Valstybinę darbo inspekciją dėl darbo santykių pasibaigimo pagal Darbo kodekso 53 straipsnio 6 punktą.

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-360, 2017-07-24, TAR, 2017-07-24, Nr. 12563

119.5. Apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga įrašoma pagal Registre turimus duomenis, laikantis šių taisyklių:

119.5.1. kaip valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nurodoma kita diena, einanti po laikotarpio, už kurį Registre buvo nurodytos apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos;

119.5.2. jeigu Registre iš viso nėra duomenų apie apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas, kaip valstybinio socialinio draudimo pabaigos data įrašoma valstybinio socialinio draudimo pradžios diena.

119.6. Apie priimtą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą įrašyti valstybinio socialinio draudimo pabaigą apdraustasis asmuo informuojamas (siunčiama sprendimo kopija/nuorašas) elektroninių ryšių priemonėmis – per E. siuntų pristatymo sistemą ar kitas asmens pasirinktas jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva priemones. Jeigu apdraustasis asmuo neturi E. siuntų pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutės ir nėra pasirinkęs kitų jo informavimo Fondo administravimo įstaigų iniciatyva elektroninio ryšio priemonių arba jomis nėra galimybės pateikti sprendimo kopiją/nuorašą, sprendimo kopija/nuorašas apdraustajam asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytos jo gyvenamosios vietos adresu.

119.7. Nustačius, kad apdraustasis asmuo tuo pačiu metu yra draudėjo vadovas, apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos data Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu gali būti įrašoma, jeigu yra tenkinamos visos Taisyklių 119.1–119.3 papunkčiuose nustatytos sąlygos.

Punkto pakeitimai

Nr. V-9, 2017-01-05, TAR, 2017-01-06, Nr. 586

1191. Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu į Registrą gali būti įrašoma apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 13 straipsniu, konstatuojama, kad draudėjas nevykdo veiklos ir apdraustasis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nesikreipia į Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įrodinėjimo sumų, nuo kurių apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, gavimo už darbo funkcijų vykdymą. Šiuo atveju apdraustojo asmens valstybinio socialinio draudimo pabaigos data nustatoma laikantis šių Taisyklių 119.5 papunktyje nustatytų taisyklių.

Papildyta nauju punktu

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625

XII SKYRIUS
SD PRANEŠIMŲ DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į REGISTRO DUOMENŲ BAZĘ

120. SD pranešimuose draudėjo pateikti duomenys tvarkomi (tikrinami, analizuojami) automatiniu būdu:

120.1. Tikrinant pateiktus SD pranešimus automatiniu būdu atliekama duomenų rizikingumo vertinimo analizė, kurios metu nustatomi galimai neteisingi ar nepagrįsti SD pranešimais pateikti duomenys:

120.1.1. atliekama duomenų rizikingumo vertinimo analizė, kurios metu nustatomi galimai neteisingi ar nepagrįsti SD pranešimais pateikti duomenys;

120.1.2. analizuojamos draudėjo nurodytos atitinkamo kalendorinio mėnesio apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos, vertinant ar draudžiamųjų pajamų suma, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos,  nėra mažesnė kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (toliau – MMA), kartu vertinant VSD įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje nustatytas išimtis.

120.1.3. analizuojamos draudėjo atitinkamų kalendorinių metų apdraustajam asmeniui Registre įrašytų draudžiamųjų pajamų ir įmokų sumos, vertinant ar nepasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies VDU suma.

Papunkčio pakeitimai

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

120.2. SD pranešimais, kuriuose galimai yra neteisingų ar nepagrįstų duomenų, pateikti duomenys į Registrą neįrašomi, kol bus atliktas pateiktų duomenų teisingumo ir pagrįstumo patikrinimas. Nustačius, kad SD pranešimu galimai buvo pateikti neteisingi ar nepagrįsti duomenys, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo būti pradėta duomenų teisingumo patikrinimo procedūra. Pateiktų duomenų teisingumo ir pagrįstumo patikrinimo procedūra turi būti atlikta per 20 darbo dienų nuo jos pradžios, o jei patikrinimui atlikti reikalingi papildomi dokumentai ar duomenys iš draudėjo – per 20 darbo dienų nuo visų Fondo valdybos teritorinio skyriaus paprašytų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos. Apie papildomą pateiktų SD pranešimų duomenų tikrinimą draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis.

120.3. Nustačius, kad pateiktame SD pranešime (SAM pranešimas ar PT elektroninis prašymas) apdraustajam nurodytos atitinkamo mėnesio draudžiamosios pajamos mažesnės kaip MMA (kartu vertinamos VSD įstatymo 10 straipsnio 7 dalyje nustatytos išimtys), automatiniu būdu apskaičiuojamos ir į Registrą įrašomos papildomos draudžiamosios pajamos ir įmokos. Apie papildomai apskaičiuotas įmokas draudėjas informuojamas EDAS priemonėmis.

Papildyta papunkčiu

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128

120.4. Nustačius, kad pateiktame SD pranešime (2-SD pranešimas, 13-SD pranešimas, SAM pranešimas ar PT elektroninis prašymas) nurodytam apdraustajam priskaičiuotos vienos ar keleto iš socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos nuo sumos, didesnės negu atitinkamų kalendorinių metų VDU suma, SD pranešime nurodytos įmokos perskaičiuojamos ir įrašomos į Registrą, o draudėjas EDAS priemonėmis informuojamas apie įmokų perskaičiavimą ir apdraustajam taikomą socialinio draudimo įmokų tarifą. Toliau skaičiuojamos kitų socialinio draudimo rūšių socialinio draudimo įmokos, iki bus pasiekta atitinkamų kalendorinių metų atitinkamos socialinio draudimo rūšies VDU suma.

Papildyta papunkčiu

Nr. V-624, 2018-12-07, paskelbta TAR, 2018-12-10, Nr. 20128, įsigalioja nuo 2019-02-1

121. Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu į Registrą neįrašomi SD pranešimų duomenys apie apdraustajam asmeniui apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir VSD įmokų sumas, kai Fondo valdybos nustatyta tvarka konstatuojama, kad draudėjas nevykdo veiklos. Šie duomenys gali būti įrašomi nuo to momento, kai išnyko aplinkybės, dėl kurių buvo nustatyta, kad draudėjas veiklos nevykdo.

122. Pagal veiklos nevykdančio draudėjo teiktus SD pranešimus duomenys apie apdraustajam asmeniui apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas į Registrą gali būti įrašomi Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu, jeigu apdraustasis asmuo Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka įrodo, kad sumos, nuo kurių apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, yra jam apskaičiuotos už darbo funkcijų vykdymą.

123. Fondo valdybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai, tikrindami SD pranešimus, kuriuose galimai yra neteisingų ar nepagrįstų duomenų, gali pareikalauti iš draudėjo ir (arba) apdraustojo pateikti SD pranešimuose nurodytų duomenų teisingumą ir pagrįstumą įrodančius dokumentus ir (arba) jų kopijas. Reikalavimas dėl papildomų dokumentų pateikimo siunčiamas per EDAS ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Draudėjui nepateikus prašomų dokumentų arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad SD pranešime(-uose) pateikti klaidingi ar nepagrįsti duomenys, SD pranešimo(-ų) duomenys į Registrą neįrašomi.

Punkto pakeitimai

Nr. V-282, 2017-06-06, TAR, 2017-06-07, Nr. 9625

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

124. Jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nebuvo išduotas Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė ir šis asmuo neturi asmens socialinio draudimo numerio, draudėjas, norėdamas apie tokį asmenį pateikti 1-SD pranešimą, 13-SD pranešimą ar SAM pranešimo SAM3SDP priedą naudojant EDAS, kartu su minėtais pranešimais privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento skaitmeninę kopiją, pasirašytą (patvirtintą) kvalifikuotu elektroniniu parašu.

125. Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės dienai, SD pranešimo pateikimo termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo diena.

126. Draudėjai yra atsakingi už duomenų teikimą laiku ir teikiamų duomenų teisingumą. Nustačius, kad valstybinio socialinio draudimo išmokos paskirtos ir išmokėtos pagal neteisingus ar suklastotus dokumentus ar duomenis, permokėtos valstybinio socialinio draudimo išmokų sumos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų.

127. Tuo atveju, kai yra keičiamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Fondo valdybos direktoriaus įsakymų ar kitų teisės aktų nuostatos, tiesiogiai susijusios su šiomis Taisyklėmis, jomis turi būti vadovaujamasi iš karto, nelaukiant šių Taisyklių papildymo ar pakeitimo.

Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus
pateikimo ir tikslinimo taisyklių
priedas

TEISĖS AKTŲ, KURIŲ PAGRINDU APDRAUSTASIS ASMUO ATLEIDŽIAMAS IŠ DARBO/TARNYBOS, KODŲ SĄRAŠAS 

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Kodas
1 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas K01
2 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas K02
3 Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas K03
4 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statutas K05
5 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas K06
6 Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas K07
7 Lietuvos Respublikos Seimo statutas K09
8 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas K10
9 Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas K11
10 Lietuvos Respublikos teismų įstatymas K12
11 Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymas K13
12 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas K14
13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas K15
14 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas K16
15 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas K17
16 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas K18
17 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas K19
18 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymas K20
19 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas K21
20 Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas K22
21 Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas K23
22 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas K24
23 Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas K25
24 Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas K26
25 Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas K27
26 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas K28
27 Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas K29
28 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas K30
29 Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymas K31
30 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas K32
31 Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas K33
32 Lietuvos Respublikos Konstitucija K34
33 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas K35
34 Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas K36
35 Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas K37

Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 07 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ (1-SD)
down2

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO
SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ 1-SD FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS
APRAŠAS (VERSIJA 10)
down2

Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 07 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PABAIGĄ (2-SD)
down2

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO
DRAUDIMO PABAIGĄ 2-SD FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 09)
down2

Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 07 d. įsakymo
Nr. V-624 redakcija)

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTAJAM SUTEIKTAS (ATŠAUKTAS) TĖVYSTĖS ATOSTOGAS ARBA ATOSTOGAS VAIKUI PRIŽIŪRĖTI (9-SD)
down2

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-570
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE APDRAUSTAJAM SUTEIKTAS (ATŠAUKTAS) TĖVYSTĖS ATOSTOGAS ARBA ATOSTOGAS VAIKUI PRIŽIŪRĖTI 9-SD FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 06)
down2

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE APDRAUSTŲJŲ NEDRAUDŽIAMUOSIUS
LAIKOTARPIUS 12-SD FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS
(VERSIJA 05)
down2

Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 07 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ NEDRAUDŽIAMUOSIUS LAIKOTARPIUS (12-SD)
down2

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE ASMENIS, GAUNANČIUS PAJAMAS
PAGAL AUTORINES SUTARTIS, IŠ SPORTO, ATLIKĖJO VEIKLOS, AR
GAUNANČIUS TANTJEMAS/ATLYGĮ UŽ JŲ VEIKLĄ STEBĖTOJŲ
TARYBOJE/VALDYBOJE/PASKOLŲ KOMITETE, 13-SD FORMOS DUOMENŲ
STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 07)
down2

Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 07 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

PRANEŠIMAS APIE ASMENIS, GAUNANČIUS PAJAMAS PAGAL AUTORINES SUTARTIS, IŠ SPORTO, ATLIKĖJO VEIKLOS AR GAUNANČIUS TANTJEMAS/ATLYGĮ UŽ JŲ VEIKLĄ STEBĖTOJŲ TARYBOJE/VALDYBOJE/PASKOLŲ KOMITETE (13-SD)
down2

Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 07 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

PRAŠYMAS DĖL APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU DUOMENŲ TIKSLINIMO (PT)
down2

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

ELEKTRONINIO PRAŠYMO DĖL APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU
DRAUDIMU DUOMENŲ TIKSLINIMO PT FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 14)
down2

Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 07 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (SAM)
down2

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-624 redakcija)

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE APDRAUSTUOSIUS UŽ
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SAM FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS
APRAŠAS (VERSIJA 07)
down2