VMI patvirtino Asmenų, naudojančių gamtines dujas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, registravimo taisykles

Akcizų įstatyme įtvirtinta, kad asmenys, teikiantys vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas ir tam naudojantys nuo akcizų atleistas gamtines dujas kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalus, taip pat asmenys, naudojantys gamtines dujas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, registruojami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, taip pat centrinis mokesčių administratorius nustato ir šių asmenų naudojamų degalų ir dujų apskaitos tvarką. Įgyvendindamas šias nuostatas, VMI viršininkas 2016 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. VA-15 patvirtino Asmenų, naudojančių gamtines dujas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, registravimo taisykles. Šios naujos taisyklės nustato leidimų, suteikiančių teisę įsigytas ir / arba importuotas nuo akcizų atleidžiamas gamtines dujas naudoti mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, išdavimo ir panaikinimo tvarką. Taisyklės galioja nuo 2016-02-13.

Pagrindinės taisyklių nuostatos:

Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų išduotas leidimas, suteikiantis teisę 1 m. nuo jo išdavimo dienos įsigytas ir / arba importuotas nuo akcizų atleidžiamas gamtines dujas naudoti mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, turi AVMI pateikti prašymą, kurio pavyzdinė forma patvirtinta taisyklių 1 priede. Prašymas teikiamas tiesiogiai AVMI arba paštu (paprastu arba registruotu laišku).

Taisyklėse detalizuojama, kokie duomenys turi būti nurodomi prašyme: pvz., asmens rekvizitai, pažymima, kad prašoma išduoti leidimą įsigytas ir / arba importuotas nuo akcizų atleidžiamas gamtines dujas naudoti mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai; gamtinių dujų panaudojimo vietos adresas, gamtinių dujų tarifinės grupės pavadinimas ir kodas; gamtinių dujų Kombinuotosios nomenklatūros kodas; gamtinių dujų, numatomų per kalendorinį mėnesį sunaudoti šilumos energijai gaminti, kiekis (procentais) ir kita informacija. Kartu su prašymu turi būti pateiktas šilumos ir elektros energijos gamybos technologinis aprašymas ir schema.

AVMI prašymo nagrinėjimo metu gali pareikalauti pateikti papildomų dokumentų ir / ar duomenų, jeigu prašyme pateikti neteisingi ir / arba ne visi duomenys; kartu su prašymu pateikti neteisingi ir / arba ne visi dokumentai ir / ar duomenys.

– AVMI per 10 d. d. nuo prašymo arba papildomų dokumentų ir / ar duomenų gavimo dienos turi išduoti leidimą arba priimti sprendimą dėl prašymo netenkinimo. Leidimas išduodamas per Mano VMI (leidimas atsispausdinamas iš Mano VMI). Priėmus sprendimą netenkinti prašymo, ne vėliau kaip per 3 d. d. sprendimas išsiunčiamas paštu registruotu laišku. Sprendimas netenkinti prašymo priimamas, jeigu:

 • asmuo prašymo nagrinėjimo metu pateikia laisvos formos prašymą dėl atsisakymo, kad jam būtų išduotas leidimas;
 • nepateikti visi duomenys ir / ar dokumentai;
 • asmuo jau turi išduotą galiojantį leidimą pagal tą pačią gamtinių dujų panaudojimo vietą;
 • nustatoma, kad gamtinės dujos pagal paskirtį nebus naudojamos;
 • asmuo neturi licencijos ir / arba leidimo (jeigu šilumos ir / arba elektros energijos gamybai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikalinga licencija ir / arba leidimas);
 • asmuo yra bankrutavęs arba likviduojamas;
 • asmuo yra išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka (šiuo atveju sprendimas nesiunčiamas).

Leidimas nebegalioja, kai pasibaigia leidimo galiojimo laikas arba yra priimtas sprendimas panaikinti leidimą pagal asmens prašymą arba AVMI iniciatyva. Sprendimas panaikinti leidimą AVMI iniciatyva priimamas, jeigu:

 • gamtinės dujos panaudojamos ne pagal paskirtį ir nesumokami už jas akcizai;
 • netvarkoma / netinkamai tvarkoma gamtinių dujų apskaita;
 • panaikinama licencija ir / arba leidimas (jeigu šilumos ir / arba elektros energijos gamybai reikalinga licencija ir / arba leidimas);
 • AVMI pareikalavus, nepateikiamas mokestinių prievolių užtikrinimo dokumentas;
 • asmuo yra bankrutavęs;
 • asmuo yra išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka.

AVMI turi priimti sprendimą panaikinti leidimą per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos arba nuo nurodytų aplinkybių nustatymo dienos.

Gamtinių dujų apskaita turi būti tvarkoma laisvos formos žurnaluose taip, kad galima būtų nustatyti per dieną sunaudotų gamtinių dujų kiekį, skirtą šiluminei ir elektros energijai gaminti.