Pakeistos atliekų tvarkymo taisyklės

2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė du skirtingus įsakymus, keičiančius su atliekų tvarkymu susijusius teisės aktus. Įsakymu Nr. D1-1006 pakeistos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (toliau – Apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės). Įsakymu Nr. D1-1005 pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217(toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. gruodžio 6 d.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
Apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės
Pakeitimu patikslinta, kad, identifikuojant susidariusių atliekų kiekį, dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis. 14. Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę, nepavojingųjų – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per savaitę, o nepavojingųjų atliekų – rečiau kaip kartą per dvi savaites, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodoma žurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. 14. Susidaręs pavojingųjų atliekų kiekis atliekų susidarymo apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per vieną savaitę, o nepavojingųjų – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Jei pavojingųjų atliekų susidaro rečiau kaip kartą per savaitę, o nepavojingųjų atliekų – rečiau kaip kartą per dvi savaites, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodoma: žurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis, kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.
Tais atvejais, kai susidariusios komunalinės atliekos perduodamos atliekų tvarkytojui, perduotas atliekų kiekis registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Anksčiau šį kiekį reikėjo registruoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo perdavimo. Pagal naująją redakciją, perduotas atliekų keikis registruojamas ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio pabaigos. 16. Susidariusių komunalinių atliekų, kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai pagal sutartis dėl tokių atliekų išvežimo arba mokant vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, perduotas atliekų kiekis ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, informaciją apie atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. 16. Susidariusių komunalinių atliekų, kurios perduodamos atliekų tvarkytojui netiesiogiai pagal sutartis dėl tokių atliekų išvežimo arba mokant vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą, perduotas atliekų kiekis ne vėliau kaip kitą darbo dieną registruojamas atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodant atliekų perdavimo datą, atliekos kodą ir pavadinimą, perduodamų atliekų kiekį, informaciją apie atliekų vežėją ir kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.
Pakeitimu patikslinta, kad, identifikuojant susidariusių atliekų kiekį, dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis. 33. Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų susidarymo. Nuotekų dumblo kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis. 33. Atliekų tvarkymo metu susidaręs atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų susidarymo.
Pakeitimu aiškiai nustatyta, kokius duomenis būtina nurodyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnale, teikiant duomenis apie išvežtas (eksportuotas) atliekas. 39. Atliekas išvežus (eksportavus) iš šalies, išvežtas (eksportuotas) atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas, GPAIS įvykdžius atliekų išvežimo (eksporto) procedūrą. Teikiant duomenis apie išvežtas (eksportuotas) atliekas į atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą nurodomas atliekos kodas, pirminis atliekų šaltinis (Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienio valstybėje susidariusios atliekos), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą ir apskaityti išvežtų (eksportuotų) atliekų kiekį. 39. Atliekas išvežus (eksportavus) iš šalies, išvežtas (eksportuotas) atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas automatiškai įvykdžius atliekų išvežimo (eksporto) procedūrą.
Atnaujintoje 40 punkto redakcijoje patikslinta, kokius duomenis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale reikia nurodyti tais atvejais, kai teikiami duomenys apie įvežtas (importuotas) atliekas. 40. Atliekas įvežus (importavus) iš kitos šalies, įvežtas (importuotas) atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas, GPAIS įvykdžius atliekų įvežimo (importo) procedūrą. Teikiant duomenis apie įvežtas (importuotas) atliekas į atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą nurodomas atliekos kodas, pirminis atliekų šaltinis (Lietuvos Respublikos teritorijoje ar užsienio valstybėje susidariusios atliekos), gautas atliekų kiekis, atliekų tvarkymo veikla ir kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai apskaityti išvežtų (importuotų) atliekų kiekį. 40. Atliekas įvežus (importavus) iš kitos šalies, įvežtas (importuotas) atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale apskaitomas, įvykdžius atliekų įvežimo (importo) procedūrą. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodoma atliekų turėtojo šalis, pavadinimas (jei juridinis asmuo), vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo), identifikacinis kodas ir kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą.
Atliekų tvarkymo taisyklės
Pakeitus Atliekų tvarkymo taisykles numatyta galimybė pataisyti neteisingai užpildytą lydraštį. 49. Atliekų siuntėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad Lydraščiuose pateikta informacija būtų teisinga.Neteisingai užpildžius Lydraštį Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka ir jį patvirtinus (pvz., nurodžius per didelį ar per mažą atliekų kiekį ar ne tą atliekų kodą), galima ištaisyti klaidą užpildant naują Lydraštį ir be realaus atliekų kiekio grąžinimo Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka grąžinti atliekas. Lydraščio pastabų skiltyje nurodydamas neteisingai užpildyto Lydraščio numerį ir atitinkamai „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą perduodamų atliekų kiekį“ arba „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą atliekų kodą“. 49. Atliekų siuntėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad Lydraščiuose pateikta informacija būtų teisinga.