9-ojo VSAFAS ,,Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ pakeitimai

Finansų ministras 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-510 pakeitė 9-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS) „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, patvirtintą 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1K-219. Šis standartas nustato Lietuvos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinų lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestinas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šiuo standartu turi vadovautis mokesčių fondų ir išteklių fondų, kurių finansinėse ataskaitose rodomos mokesčių ir socialinių įmokų pajamos, administratoriai, rengdami administruojamų fondų finansinių ataskaitų rinkinius.

Atliktais pakeitimais patikslintos nuorodos į kitus teisės aktus pagal galiojančias teisinės technikos taisykles, atnaujinti pavyzdžių aprašymai, juos pritaikant naujajai valiutai.

Pakeisti 2 priedo 2 pavyzdžio ,,Socialinių įmokų pajamų pripažinimo laiko pavyzdys“ papunkčiai, taikytini sudarant finansinių ataskaitų rinkinius už 2014 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius, nustatant, kad pajamų pripažinimo pagrindas ir laikas yra:

savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų atžvilgiu – paskutinė laikotarpio, už kurį pateikiamos nustatytos finansinės ataskaitos, diena, išskyrus įmokas, skaičiuojamas nuo metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos (B klasės pajamų), kurios pripažįstamos pajamomis deklaracijos pateikimo dieną;

įmokos į Garantinį fondą – paskutinė mokestinio laikotarpio, kuriam priskiriama gauta įmoka, diena;

,,Sodros“ administruojamos įmokos – paskutinė laikotarpio, už kurį pateikiamos nustatytos finansinės ataskaitos, diena, išskyrus įmokas, skaičiuojamas nuo metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos (B klasės pajamų), kurios pripažįstamos pajamomis deklaracijos pateikimo dieną;

VMI administruojamos įmokos – gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo diena. Jei deklaracijos neteikiamos – įmokos sumokėjimo diena.

Taip pat 3 priedas ,,Mokesčių ir (arba) socialinių įmokų pajamų apskaitos pavyzdysišdėstytas nauja redakcija, joje pateikiant pavyzdinius dydžius eurais.