Administraciniai nusižengimai, nesilaikant naujojo Darbo kodekso nuostatų

2017 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-527, kuriuo pakeitė Administracinių nusižengimų kodeksą. Visi pakeitimai susiję su atsakomybe už darbo sąlygų pažeidimus. Atnaujinimai įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais pakoreguotos nuorodos į kitus teisės aktus. Kai kurios anksčiau atskirais įstatymais nustatytos nuostatos buvo perkeltos į naująjį Darbo kodeksą. Taigi, nuo liepos 1 d. kai kurie su darbo santykiais susiję įstatymai (pavyzdžiui, Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas) neteko galios. Be to, kai kurios anksčiau galiojusiame Darbo kodekse buvusios nuostatos buvo perkeltos į Užimtumo įstatymą. Atsižvelgiant į tai, Administracinių nusižengimų kodekse buvo pakoreguotos nuorodos į teisės aktus, numatančius vieną ar kitą taisyklę. Pačios nuostatos šiais atvejais nesikeitė. Kodekso pakeitimai, kuriais pakoreguotos ir konkrečios nuostatos, aptariami lentelėje.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
100 straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas (keičiama 1 dalis)
Ankstesnė šios dalies redakcija numatė du skirtingus pažeidimus, už kuriuos galėjo būti skiriama numatyta bauda. Naujoji redakcija išskiria 3 tokius pažeidimus:

1.                   darbuotojų darbo laiko nežymėjimas. Šio pažeidimo esmė taip pat buvo pakoreguota. Nustatyta, kad darbuotojų darbo laiko nežymėjimas nėra laikomas pažeidimu, jeigu darbuotojas dirba nekintančiu darbo laiko grafiku;

2.                   į darbo laiko apskaitą privalomai įtrauktino laiko nežymėjimas. Ši sudėtis visiškai nauja, ankstesnėje redakcijoje tokios nuostatos nebuvo. Pagal šią nuostatą, privalomo žymėti laiko (tokio kaip viršvalandžių, darbo laiko naktį, švenčių dienomis) neįtraukimas į apskaitą darbdaviui užtraukia baudą;

3.                   žinomai neteisingų duomenų įtraukimas į apskaitą.

1. Darbuotojų, išskyrus dirbančius nekintančių darbo dienos (pamainos) trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu, darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, taip pat į darbo laiko apskaitą privalomai įtrauktino darbuotojų darbo laiko (viršvalandžių, darbo laiko švenčių dieną, poilsio dieną (jeigu jis nenustatytas pagal grafiką), naktį, dėl papildomo darbo) nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie įmonėse, įstaigose, organizacijose dirbančių asmenų į darbo laiko apskaitą privalomai įtrauktiną darbo laiką įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

1. Darbuotojų darbo laiko nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų apie įmonėse, įstaigose, organizacijose pagal darbo sutartis dirbančių asmenų darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 

101 straipsnis. Komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas (naujai išdėstomas visas straipsnis)
Pagal ankstesnę redakciją, šio straipsnio nuobauda buvo taikoma už informacijos Valstybinei darbo inspekcijai nepateikimą arba garantijų komandiruotiems darbuotojams netaikymą. Nuo šiol pažeidimu laikomas taip pat ir netinkamas nustatytų garantijų komandiruotiems darbuotojams taikymas. 1. Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalyje nustatytas darbo sąlygas nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalies VII skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų garantijų komandiruotiems darbuotojams netaikymas arba netinkamas taikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

1. Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytas garantijas nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

3. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytų garantijų komandiruojamiems darbuotojams netaikymas

užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.