Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo būdai

VMI viršininkas 2016 m. liepos 1 d. priėmė įsakymą Nr. VA-98, kuriuo pakeistos Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklės, patvirtintos ankstesniu 2003 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-67. Šių taisyklių reikalavimų privalo laikytis visi akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, iš sandėlių išgabenantys akcizais apmokestinamas prekes panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, taip pat asmenys, gaunantys akcizais apmokestinamas prekes su akcizų apskaičiavimo dokumentais. Pakeitimu patikslinta taisyklių nuostata, detalizuojanti akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo būdus. Įtvirtinta, kad vienas tokių būdų – išrašant sandėlio apskaitos sistemos (programos) techninėmis priemonėmis ir ne vėliau kaip kitą kalendorinę dieną internetu prisijungus prie AIS, ir į ją eksportuojant išrašytų akcizų apskaičiavimo dokumentų duomenis pagal VMI prie FM nustatytą teikiamų duomenų bylos failų struktūrą. Ši formuluotė nekito, tačiau nebeliko išimtį nustatančios nuostatos, jog šis būdas netaikomas, kai parduodami ar kitaip perduodami energiniai produktai, nurodyti akcizų įstatymo 37 str. 2 d. (šildymui skirti gazoliai (buitinis krosnių kuras)) ir 3 d. (gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai), taip pat 38 str. 2 d. (skystasis kuras (mazutas), nenurodytas pirmoje šio straipsnio dalyje, kur minimas mazutas, atitinkantis Vyriausybės (įgaliotos institucijos) nustatytus požymius, ir orimulsija).

Kiti įtvirtinti būdai išliko nepakeisti, t. y.:

  • kompiuteriu, tiesiogiai per internetą prisijungus prie AIS;
  • išrašant sandėlio apskaitos sistemos (programos) techninėmis priemonėmis, naudojant AIS sinchronizavimo modulį ir šių dokumentų duomenis nuolat eksportuojant į AIS pagal VMI prie FM nustatytą teikiamų duomenų bylos struktūrą bei užtikrinant duomenų bylų pavadinimų unikalumą;
  • išrašant ranka tušinuku arba techninėmis (mechaninėmis) popieriuje rašymo priemonėmis (rašomąja mašinėle, spausdintuvu ar pan.) ir kiekvieną pirmadienį (jeigu pirmadienis ne darbo diena – kitą darbo dieną po ne darbo dienos) VMI prie FM teikiant praėjusią savaitę išrašytų akcizų apskaičiavimo dokumentų kopijas, patvirtintas sandėlio savininko.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2016-07-05.