Apie mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui

Finansų ministras 2015 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1K-107 pakeitė 2002 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. 46 „Dėl Mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo akcinei bendrovei Turto bankui taisyklių patvirtinimo“, jį išdėstydamas nauja redakcija.

Ankstesniu įsakymu buvo patvirtintos Mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo akcinei bendrovei Turto bankui taisyklės, kurios reglamentavo mokesčių mokėtojų mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo AB Turto bankui sąlygas, būdus, dokumentų perdavimą, piniginių lėšų pervedimą ir informacijos pateikimą Finansų ministerijai, VMI ir Muitinės departamentui. Kadangi nuo 2014 m. spalio 1 d. įsigaliojo naujojo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo institutas, suformuotas reorganizuojant Valstybės turto fondą ir Turto banką sujungimo būdu, atsirado poreikis pakeisti ir kitus susijusius teisės aktus, kuriuose vis dar buvo išlikęs anksčiau veikusių ir jau nuo praėjusių metų nebelikusių institucijų kompetencijų reguliavimas. 

Taigi finansų ministro įsakymu patvirtintas naujos redakcijos Mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui tvarkos aprašas reglamentuoja mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (CTV) sąlygas, būdus, dokumentų perdavimą, lėšų pervedimą ir informacijos pateikimą atitinkamoms institucijoms. VMI ar muitinė gali perduoti mokestinės nepriemokos išieškojimą CTV dviem būdais:

 • atstovavimo pagrindais, kai sudaroma pavedimo sutartis,
 • perleisdama reikalavimo teisę į mokestinę nepriemoką, kai sudaroma reikalavimo perleidimo sutartis.

Pavedimo sutartis: mokesčių administratoriui sudarius pavedimo sutartį su CTV, sudaromas mokesčių mokėtojų, kurių mokestinės nepriemokos išieškojimas bus perduodamas CTV pagal pavedimo sutartį, sąrašas, kuris turi būti suderintas su CTV. Tačiau pavedimo sutartyje gali būti numatyti atvejai, kai mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų išieškojimas bus perduotas nesudarius tokio sąrašo ar jo nepapildžius. Toks mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimas įforminamas pavedimo sutartyje nustatytu būdu.

CTV, pagal pavedimo sutartį išieškodamas mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, mokesčių administratoriaus vardu atlieka įvairius veiksmus, pvz.:

 • atstovauja mokesčių administratoriui institucijose, turi teisę pateikti, gauti dokumentus;
 • pasirašo ir pateikia ieškinio pareiškimą teismui, atstovauja mokesčių administratoriui visuose Lietuvos teismuose, kai nagrinėjamos susijusios su išieškoma mokestine nepriemoka bylos;
 • tvarko mokestinės nepriemokos, kurios išieškojimas perduotas, apskaitą nebalansinėse sąskaitose;
 • susirašinėja su mokesčių mokėtoju mokestinės nepriemokos išieškojimo klausimais ir kt.

Reikalavimo perleidimo sutartis: šiuo atveju CTV tampa naujuoju mokesčių mokėtojo kreditoriumi bei savarankiškai priima sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo, tačiau mokesčių mokėtojui išlieka visos teisės ir galimybės, kurias jis turėtų, jeigu reikalavimo teisė į mokestinę nepriemoką nebūtų perleista CTV. Mokesčių mokėtojų, kurių mokestinės nepriemokos išieškojimas bus perduotas CTV pagal reikalavimo perleidimo sutartį, sąrašas šiuo atveju taip pat sudaromas nustatyta tvarka, be to, galimi atvejai, kai teisės perduodamos be tokio sąrašo.

CTV, pagal reikalavimo perleidimo sutartį išieškodamas mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, atlieka šiuos veiksmus:

 • tvarko mokestinės nepriemokos, kurių išieškojimas perduotas, apskaitą;
 • teikia informaciją mokesčių administratoriui apie mokestinės nepriemokos išieškojimo rezultatus;
 • perima mokestinei nepriemokai dengti valstybės nuosavybėn mokesčių mokėtojo arba trečiųjų asmenų turtą ir jį parduoda viešajame aukcione;
 • atideda arba išdėsto mokestinės nepriemokos mokėjimą;
 • atsisako išieškoti visą mokestinę nepriemoką ar jos dalį;
 • piniginę prievolę pakeičia kita prievole;
 • inicijuoja bankroto bylos iškėlimą mokesčių mokėtojui, sudaro taikos sutartį, priima sprendimus dėl įmonės restruktūrizavimo plano;
 • priima sprendimą dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška;
 • parduoda reikalavimo teisę į bankrutuojančio mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką viešajame aukcione ir kt.

CTV už mokestinių nepriemokų išieškojimą mokamas atlygis. Mokesčių administratorius per 5 d. d. nuo mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos išieškojimo perdavimo CTV apie tai raštu informuoja mokesčių mokėtoją.