Apie supaprastintas neveikiančių juridinių asmenų likvidavimo procedūras

VMI viršininkas, Muitinės departamento generalinis direktorius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius bendru 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VA-17/1B- 146/V-91 pakeitė Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo juridinių asmenų registro tvarkytojui taisykles, patvirtintas ankstesniu kolegialiu 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. VA-124/1B-671/V-257. Šios taisyklės nustato Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą parengimo ir Pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymo su biudžetais ir pinigų fondais JAR- PBA formos, patvirtintos teisingumo ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-63, užpildymo ir pateikimo Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytojui reikalavimus.

Kaip nurodo VMI savo rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-3299, keičiamos taisyklių nuostatos yra susijusios su 2014-10-14 Civilinio kodekso (CK) pakeitimo įstatymo Nr. XII-1225 pataisomis, kuriomis nuo 2015-01-01 supaprastinta veiklos nevykdančių juridinių asmenų likvidavimo tvarka. Nuo 2015-01-01 veiklos nevykdančių juridinių asmenų likvidavimo procedūros gali būti pradedamos vykdyti neteismine tvarka, atsiradus CK nurodytoms aplinkybėms:

 • juridinis asmuo JAR nepateikė metinio (konsoliduotojo) finansinių ataskaitų rinkinio, metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos per 12 mėn. nuo nustatytų terminų pabaigos;
 • nesuformuoti juridinio asmens valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu 6 mėn.;
 • valdymo organų narių ilgiau negu 6 mėn. negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais JAR;
 • juridinis asmuo per 5 m. neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo;
 • politinė partija Politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka 1 m. nepateikė savo narių sąrašo.

VMI rengs Siūlymą inicijuoti juridinio asmens (kuriam JAR nėra įregistruotas teisinis statusas) likvidavimą JAR tvarkytojui, kai ji kartu su Muitine ir ,,Sodra“ nustatys šiuos pagrindus (vieną ar kelis):

 • nėra duomenų apie juridinio asmens per 5 m. vykdytą veiklą;
 • juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau negu 6 mėn. negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais JAR;
 • nesuformuoti juridinio asmens valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu 6 mėn.

Nustačius minėtus pagrindus, taip pat būtina įvertinti kitas taisyklėse numatytas aplinkybes, kada siūlymas neturėtų būti rengiamas. Siūlymas neturi būti rengiamas ir teikiamas JAR tvarkytojui, jeigu:

 • juridinis asmuo yra skolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, ,,Sodros“ biudžetui, kai juridinio asmens mokestinė nepriemoka arba skola susidarė per einamuosius ir 5 praėjusius metus;
 • yra atliekamas juridinio asmens mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas arba tai yra planuojama atlikti;
 • yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl juridinio asmens nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų ekonomikos ir verslo tvarkai, finansų sistemai, dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje arba ikiteisminis tyrimas bus nutrauktas;
 • juridinis asmuo vykdo veiklą arba yra kitų duomenų, patvirtinančių, kad siūlymą rengti netikslinga.