ATA knygelių išdavimo tvarkos pakeitimai

LR Vyriausybė 2016 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 576 pakeitė ATA knygelių išdavimo tvarkos aprašą. Nutarimo teisinis pagrindas – Laikinojo įvežimo konvencija (Stambulo konvencija), kurios nuostatas įgyvendina šis Vyriausybės nutarimas.

Nutarimo paskirtis ir esmė išliko tokia pati. Kaip ir senoji, taip ir naujoji nutarimo redakcija nustato, kad ATA knygelių išdavimo tvarka (dabar – tvarkos aprašas) reglamentuoja ATA knygelių išdavimo ir naudojimo tvarką.

Naujausiais pakeitimais į aprašą yra įtraukiama ATA procedūros sąvoka bei išbraukiamos ATA knygelės ir pareiškėjo sąvokos. Tai reiškia, kad bendrosiose nuostatose yra paliekama tik viena sąvoka, t. y. ATA procedūra. Kitos sąvokos, kurios yra susijusios su ATA knygelių išdavimu ir šiuo aprašu, yra įtvirtintos 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), ir 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1).

Įtvirtinama, kad ne ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui ATA knygelių pildymo ir naudojimo instrukciją nustato Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinis direktorius. Šios taisyklės sena nutarimo redakcija nenumatė.

Apraše paliekamas II skyrius. Šiame skyriuje nustatoma Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos kompetencija organizuojant ATA knygelių spausdinimą, saugojimą ir apskaitą, taip pat atstovavimą Lietuvos Respublikai sprendžiant ATA knygelių sistemos veikimo klausimus Tarptautinių prekybos rūmų biure bei ATA knygelių išdavimą pareiškėjams.

Aprašo aktualios redakcijos III skyrius, kaip ir senos redakcijos III skyrius, nustato ATA knygelių išdavimo pareiškėjams reikalavimus ir taisykles.

Numatomas naujas aprašo IV skyrius (sena redakcija nenumatė). Šis skyrius reglamentuoja ATA knygelių dublikatų išdavimą. Naujuoju skyriumi nustatoma, kad ATA knygelės dublikatas išduodamas aprašo III skyriuje nustatyta tvarka. Už jo išdavimą sumokama asociacijos nustatyto dydžio įmoka.