Atidėtas su Administracinių nusižengimų kodeksu susijusių teisės aktų įsigaliojimas

Atsižvelgdamos į Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) įsigaliojimo datos nukėlimą iki 2017-01-01 (vietoj 2016-04-01), institucijos, atsakingos už šio kodekso tinkamam taikymui skirtų poįstatyminių teisės aktų priėmimą, atitinkamai priėmė nemažai įsakymų (kiek spėjo), kuriais atidėtas jų įsigaliojimas – paprastai pasirenkant būdą nurodyti nebe konkrečią datą, bet susieti su įvykiu, t. y. paties ANK įsigaliojimu (siekiant išvengti dar vėlesnių pakeitimų poreikio, jeigu Seimas vėl nuspręstų atidėti ANK įsigaliojimą). Paminėtini šie aktualesni teisės aktai:

  1. VMI viršininkas:

– 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-33 pakeitė 2015 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. VA-77, kuriuo buvo patvirtinta nauja Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 forma ir atlikti jos užpildymo taisyklių pakeitimai. Plačiau apie šį ankstesnį pakeitimą galite rasti čia. Minėtas pakeitimas įsigalios ne nuo 2016-04-01, o įsigaliojus ANK;

– 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-34 pakeitė 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. VA-72, kuriuo buvo keičiamas 2004 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. VA-128 „Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatydamas jo įsigaliojimą kartu su ANK. Plačiau apie šį ankstesnį pakeitimą galite rasti čia;

2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-30 pakeitė 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. VA-100, kuris keitė 2004 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“. Ankstesniais pakeitimais taisyklėse įtvirtinta, kad jei deklaracijos nepateiktos, pateiktos ne laiku arba jose pateikti neteisingi duomenys, atitinkami AVMI ar VMI prie FM darbuotojai, vadovaudamiesi Administracinių nusižengimų kodeksu, turi teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolą. Šis pakeitimas turėjo įsigalioti nuo 2016-04-01, tačiau naujuoju įsakymu terminas buvo nukeltas iki ANK įsigaliojimo;

– 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-32 pakeitė 2015 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. VA-82, kuris keitė 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. VA-120 „Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas. Plačiau apie šį ankstesnį pakeitimą galite rasti čia. Taigi šie pakeitimai įsigalios, įsigaliojus ANK;

– 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. VA-31 pakeitė 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. VA-107, kuris keitė 2004 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ (plačiau apie ankstesniuosius pakeitimus galima rasti čia). Pakeitimuose nustatyta, kad papunkčiai, kuriuose minimas ANK ar jo sąvokos, įsigalios įsigaliojus ANK.

  1. Vyriausybė:

– 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 288 pakeitė 2016 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 12, kuriuo buvo keistas 2004 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, nustatydama, jog šie pakeitimai įsigalios 2017 m. sausio 1 d. Anksčiau atliktais pakeitimais Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, apraše buvo patikslinta, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, kiek tai susiję su paskirtomis administracinėmis nuobaudomis pagal ANK;

– 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 291 pakeitė 2016 m. sausio 6 d. nutarimą Nr. 15 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo“, nustatydama, jog ankstesnieji pakeitimai, atlikti Atvejų, kai mokesčių administratorius turi teisę nurodyti PVM mokėtojui, kad jo mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, apraše (minimos administracinės nuobaudos pagal ANK), įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.;

– 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 283 pakeitė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1349, kuriuo buvo keičiamos 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės. Nustatyta, kad nuostatos, jog ,,Sodros“ administravimo įstaigos gali atidėti baudų (išskyrus baudas, skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu) išieškojimą iki vienų metų nuo sutarties dėl baudų sumokėjimo (išieškojimo) atidėjimo sudarymo, nustačiusios baudų mokėjimo grafiką, įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.;

– 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 284 pakeitė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimą Nr. 1346, kuriuo keistas 2004 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, nustatydama, jog papunkčiai, kuriuose minimi administraciniai nusižengimai, įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

III. Finansų ministras:

2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-110 pripažino netekusiu galios 2016 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 1K-77, kuriuo buvo pakeistas 2002 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 221 „Dėl Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo“. Paskutiniuoju pakeitimu buvo atnaujinti reikalavimai fiskaliniam agentui, pakeičiant nuorodas į Administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir jo sąvokas nuorodomis ir sąvokomis, įtvirtintomis Administracinių nusižengimų kodekse. Taigi ir toliau galios senoji minėto įsakymo redakcija, taikyta nuo 2004-05-01;

– 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-109 pakeitė 2016 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 1K-60, kuris keitė 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 341 „Dėl Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nuostatas. Šiais pakeitimais nustatyta, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. galioja nuostatos:

  • dokumentų blankais prekiaujantys ir juos spausdinantys ūkio subjektai Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) nustatyta tvarka atsako už jų parduodamų (spausdinamų) bilietų numeravimą pagal nustatytus reikalavimus;
  • ūkio subjektai ATPK nustatyta tvarka atsako už tinkamą bilietų naudojimą, už bilietus gautų įplaukų ir sugadintų bei klientų grąžintų bilietų apskaitą.

O nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujos šių nuostatų redakcijos, pakeičiant ATPK nuorodomis į ANK;

– 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 108 pakeitė Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisykles, patvirtintas 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-275. Šios taisyklės reglamentuoja informacijos, reikalingos savivaldybių iždų apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), teikimo tvarką. Pakeitimu nustatyta, kad viešojo sektoriaus subjektai, administruojantys ir (arba) apskaičiuojantys kitas įmokas, kurios turi būti sumokėtos VMI ir po to pervestos į savivaldybių biudžetus, rengia ir savivaldybėms teikia Administruojamų arba apskaičiuojamų kitų įmokų VMI ataskaitą pagal formą S4, kurioje teikiami duomenys apie atitinkamų įmokų ir nuo 2015 m. liepos 1 d. paskirtų baudų už administracinius teisės pažeidimus, kuriuos reglamentuoja ATPK (nuo 2017 m. sausio 1 d. – už administracinius nusižengimus, kuriuos reglamentuoja ANK), sumas, viešojo sektoriaus subjekto apskaičiuotas per ataskaitinį laikotarpį;

– 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-107 pakeitė 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“, patvirtinto 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-161, nuostatas. Pakeitimu nustatyta, kad standartas taikomas pagrindinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos kitoms pajamoms, prie kurių gali būti priskirtos baudų už administracinius teisės pažeidimus, kuriuos reglamentuoja ATPK (nuo 2017 m. sausio 1 d. – už administracinius nusižengimus, kuriuos reglamentuoja ANK) ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų (administracinių nusižengimų), pajamos ir kitos pajamos iš baudų.

  1. Muitinės departamento generalinis direktorius 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1B-226 netekusiu galios pripažino 2016 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 1B-171 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolo ir Nutarimo administracinio nusižengimo byloje formų patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos naujos formos:
  • Administracinio nusižengimo protokolo forma;
  • Daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolo forma;
  • Nutarimo administracinio nusižengimo byloje forma.

Atitinkamai lieka galioti 2002 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 131 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“.