Atlikto audito tyrimo metodikos pakeitimai

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2015 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. VAA-4 pakeitė Atlikto audito tyrimo metodiką, patvirtintą 2009 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. VAA-19. Ši metodika nustato auditorių ir audito įmonių atlikto audito tyrimo objektą ir tikslus, tyrimo inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir rezultatų įforminimo tvarką ir procedūras. Atlikto audito tyrimą, vadovaudamasi šia metodika, atlieka biudžetinė įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba (AAT). Tyrimo objektas – auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybė.

Pakeitimais patikslinti atvejai, kuomet gali būti atsisakoma pradėti tyrimą AAT direktoriaus sprendimu, t. y. kai:

  • atlikto audito kokybė galėtų būti patikrinama atliekant audito kokybės peržiūrą;
  • tyrimą atlikti netikslinga, nes, , pagal prašyme atlikti tyrimą nurodytas aplinkybes aišku, kad galimi šio audito kokybės trūkumai yra mažareikšmiai (pakeitimu patikslinta, kas laikoma mažareikšmiais trūkumais, t. y. formalūs ir (ar) techninio pobūdžio reikalavimų neatitikimai (netikslumai), vertintini kaip nereikšmingi pagal visus šios metodikos nurodytus audito kokybės trūkumų reikšmingumo vertinimo kriterijus), prašomas ištirti praėjusio laikotarpio auditas neaktualus esamu laiku užtikrinant atlikto audito kokybę.

Papildomai įtvirtinta, kad, AAT atsisakius pradėti tyrimą dėl mažareikšmiškumo, auditorius / audito įmonė apie šiuos trūkumus informuojami tokia tvarka: raštu pranešama apie nustatytus mažareikšmius atlikto audito kokybės trūkumus, nurodomas šių trūkumų ištaisymo ir informacijos apie tai pateikimo AAT terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėn. Nurodytas terminas gali būti pratęsiamas gavus motyvuotą auditoriaus / audito įmonės prašymą, kuriame išdėstytos objektyvios priežastys, dėl kurių per šį terminą mažareikšmių audito kokybės trūkumų negalima ištaisyti. Jei auditorius / audito įmonė per nurodytą terminą neištaiso mažareikšmių audito kokybės trūkumų ir / ar apie tai nepateikia informacijos, AAT kreipiasi į Auditorių rūmus, kad kitais metais atliktų auditoriaus / audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūrą.

Taip pat papildytas tyrimo nutraukimo AAT direktoriaus sprendimu pagrindų sąrašas, papildomai įtraukiant ir pagrindą dėl mažareikšmiškumo, t. y. kai prašomo ištirti audito kokybės trūkumai yra mažareikšmiai.

Šie pakeitimai galioja nuo 2015-03-28.