Atnaujinta ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo tvarka

2017 m. gegužės 5 d. „Sodros“ direktorius priėmė įsakymą Nr. V-220, kuriuo pakeitė savo ankstesnį 2010 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. V-253 ir šiuo įsakymu patvirtintą Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Pakeitimu išplėstas Aprašo taikymas. Ankstesnė tvarka numatė, kad Aprašas taikomas išduodant A1 pažymėjimus Lietuvos Respublikos draudėjams ir apdraustiesiems – ES valstybių narių, EEE valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečiams, asmenims be pilietybės ir pabėgėliams. Nuo šiol Aprašas taikomas taip pat nurodytų asmenų šeimos nariams.

Aprašas reglamentuoja A1 pažymėjimų išdavimo tvarką. A1 pažymėjimai išduodami asmenims, kurie dirba pagal darbo sutartį Lietuvoje ir yra siunčiami dirbti į kitą valstybę narę. A1 pažymėjimas parodo, kokie socialinės apsaugos teisės aktai taikomi jo turėtojui. Kitaip tariant, šis pažymėjimas įrodo, kad jį turinčio asmens darbdavys už šį asmenį moka socialinio draudimo įmokas konkrečioje valstybėje.

Tiek darbdavys, tiek savarankiškai dirbantis asmuo tais atvejais, kai kreipiamasi dėl A1 pažymėjimo išdavimo trečiosios šalies piliečiui (t. y. ne ES, EEE ar Šveicarijos Konfederacijos valstybės piliečiui), nuo šiol turės pateikti tokius papildomus duomenis (dokumentus):

  • Darbuotojo gyvenamosios vietos Lietuvoje adresą ir dokumento, kurio pagrindu asmuo naudojasi gyvenamąja vieta, kopiją (arba gyvenamosios vietos savininko duomenis);
  • Daugkartinės nacionalinės vizos kopijas.

Šiuos naujus duomenis (dokumentus) reikia pateikti taip pat ir tais atvejais, kai prašoma išduoti pažymėjimą dviejose ir daugiau valstybėse narėse vienu metu dirbančiam asmeniui. Atitinkamai apie šių duomenų pasikeitimus juos pateikęs asmuo turi pranešti „Sodros“ Užsienio išmokų tarnybai. Paaiškėjus, kad asmuo neteko gyvenamosios vietos Lietuvoje arba jo daugkartinė nacionalinė viza buvo panaikinta, A1 pažymėjimas panaikinamas.

Aprašas papildytas nauju punktu, numatančiu A1 pažymėjimo galiojimo terminus:

  • A1 pažymėjimas apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui (-ims), siunčiamam (-iems) dirbti į užsienio valstybę, išduodamas siuntimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 metams.
  • A1 pažymėjimas apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, vykdančiam veiklą Lietuvoje, kuris vyksta vykdyti veiklos užsienio valstybėje, išduodamas vykimo vykdyti veiklos kitoje valstybėje narėje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 metams.
  • A1 pažymėjimas apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą asmeniui, vienu metu dirbančiam pagal darbo sutartį ir / ar užsiimančiam savarankiška veikla dviejose ir daugiau valstybėse narėse, išduodamas darbo pagal sutartį ir / arba užsiėmimo savarankiška veikla dviejose ir daugiau valstybėse narėse
  • A1 pažymėjimas apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą Europos Bendrijų pagal sutartį dirbančiam darbuotojui, pasirinkusiam, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, išduodamas jo darbo Europos Bendrijų atitinkamose institucijose laikotarpiui.
  • A1 pažymėjimas išimties tvarka pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 16 straipsnį išduodamas iki susitarime dėl taikytinos teisės nustatymo nurodyto arba pagal jo nuostatas nustatyto termino (atitinkamų aplinkybių atsiradimo ar išnykimo).
  • Trečiosios šalies piliečiui, atvykusiam ir gyvenančiam Lietuvos Respublikoje darbo tikslais su daugkartine nacionaline viza, A1 pažymėjimas apie Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktų taikymą išduodamas šio punkto ankstesnėse pastraipose nustatytam laikotarpiui, bet ne ilgiau nei galioja šiam asmeniui išduota daugkartinė nacionalinė viza.