Atnaujintas Pelno mokesčio įstatymo komentaras apie leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarką

VMI raštu Nr. RM-14067 informavo apie parengtą Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17 str. ,,Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka1 d. komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus. Minėtoje PMĮ nuostatoje nustatyta, kad leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Komentaro papildymai / patikslinimai:

Atnaujintos ir papildytos komentaro nuostatos, kurios anksčiau buvo skirtos autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidoms, jas pritaikant degalus (kurą) naudojančioms priemonėms. Paaiškinta, kad įmonių buhalterinėje apskaitoje fiksuojamos ūkinės operacijos, tarp jų ir susijusios su degalus (kurą) naudojančių priemonių panaudojimu, turi būti pagrįstos dokumentais, iš kurių būtų galima spręsti, kad degalai (kuras) sunaudoti vieneto pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Degalų (kuro) sunaudojimo normas įmonė patvirtina atsižvelgdama į degalus (kurą) naudojančios priemonės gamintojo nurodytus techninius duomenis. Įmonė, atsižvelgdama į veiklos pobūdį ir darbo sąlygas, gali ir pati nusistatyti kitą metodiką (pvz., automobiliui atlikti bandomuosius važiavimus), kuri leistų patikimai įvertinti ir nustatyti įmonės veikloje naudojamos priemonės faktiškai sunaudojamą degalų (kuro) kiekį. Visais atvejais kuro sunaudojimo normos turi būti techniškai pagrįstos. Leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik faktiškai sunaudotą (siejamą su įmonės pajamų uždirbimu) degalus (kurą) naudojančiai priemonei tenkantį degalų (kuro) kiekį, neviršijant nustatyto norminio kiekio. Įmonė pati nusistato, kokiais dokumentais, patvirtintais atsakingų asmenų parašais, turi būti įforminamas degalų (kuro) bei kitų su degalus (kurą) naudojančių priemonių eksploatavimu susijusių medžiagų sunaudojimas, pvz., gali būti naudojami degalų (kuro) nurašymo aktai, degalų (kuro) sunaudojimo ataskaitos ir pan.

Dėl patalpų nuomos išlaidų papildomai paaiškinta: kai įmonė veiklai nuomojasi turtą (patalpas) iš gyventojo, už gyventoją sumokėtos komunalinių paslaugų sąskaitose nurodytos „kaupiamosios lėšos“ (tai butų ir kitų patalpų savininkų privalomos kaupti lėšos, kurios bus skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius pastatų naudojimo ir priežiūros reikalavimus) laikomos gyventojo turto nuomos pajamomis, todėl jeigu įmonė kompensuoja jas gyventojui, t. y. patalpų nuomotojui, „kaupiamosios lėšos“ gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jeigu tokios išlaidos priskiriamos šio asmens suteiktos nuomos paslaugos kainai, t. y. sudarytoje nuomos paslaugų teikimo sutartyje turi būti numatyta, kad „kaupiamosios lėšos“ sudaro nuomos kainos dalį.

– Pateiktuose pavyzdžiuose litus pakeitė eurai. Taip pat paaiškinama, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvoje po jų paskelbimo.

Patikslinti paaiškinimai dėl darbo saugos ir darbuotojų sveikatos apsaugos išlaidų, minint, jog leidžiamiems atskaitymams priskiriamos vieneto sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas privalomas kolektyvines ir (ar) asmenines darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurioms, be anksčiau minimų rūšių, priskiriamos profesinių ligų prevencijos priemonės (įskaitant bet kokius skiepusanksčiau buvo minimi tik skiepai epidemijų metu), taip pat vaistinėlių įsigijimo išlaidos.

– Paaiškinta, kad jeigu įmonė įsigyja geriamą vandenį (įskaitant ir mineralinį), skirtą naudoti savo darbuotojams darbo metu, šio bendram darbuotojų naudojimui skirto vandens įsigijimo kaina priskiriama leidžiamiems atskaitymams, neatsižvelgiant į tai, į kokias talpas šis vanduo buvo išpilstytas.

Papildyta, jog biuro interjero puošimo išlaidos, pvz., šventinių dekoracijų įsigijimo išlaidos, laikomos leidžiamais atskaitymais, jei šios išlaidos įmonei teikia ekonominę naudą.

– Minima, jog valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų ir įmokų į Garantinį fondą sąnaudos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tuomet, kai jos faktiškai apskaičiuojamos.

Papildyta nuostata, jog įmonės leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas įmonės vadovų, stebėtojų narių civilinės atsakomybės draudimas prieš trečiuosius asmenis nuo trečiųjų šalių pretenzijų dėl klaidingų vadovavimo sprendimų ar netinkamo vadovavimo pareigų vykdymo.

– Pagal Civilinio kodekso (CK) 6.210 str. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Šios palūkanos yra civilinės atsakomybės forma ir atlieka kompensacinę funkciją, todėl vieneto mokamos tokios palūkanos nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams, nes jos nėra susijusios su pajamų uždirbimu ar ekonominės naudos gavimu.

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos palūkanos, mokamos pagal mokestinės paskolos sutartį. Padidintos palūkanos, mokamos dėl pavėluoto mokesčio mokėjimo pagal sudarytą mokestinės paskolos sutartį, t. y. pažeidus mokestinės paskolos sutarties sąlygas, nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

– Papildomai paaiškinta, kad jeigu holdingo bendrovės uždirba apmokestinamąsias ir neapmokestinamąsias pajamas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik mokestiniu laikotarpiu patirtas įmonių valdymo sąnaudas, kurios tenka uždirbtoms apmokestinamosioms pajamoms, įskaitant holdingo bendrovių gaunamus dividendus. Sąnaudos, tenkančios neapmokestinamosioms pajamoms, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

– Papildyta mažosios bendrijos paminėjimu dėl leidžiamiems atskaitymams priskiriamos sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (mažosios bendrijos nario) VSD įmokos.

Taip pat paaiškinta, kad jeigu mažosios bendrijos narys pats tiesiogiai dalyvauja gamybiniame procese arba vadovavimas reikalauja specifinių žinių ir jas būtina nuolat atnaujinti, leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos mažosios bendrijos nariokvalifikacijoskėlimo,apmokymodirbtiįrengimaisirpanašiosišlaidos.

Plačiau komentuojama apie individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario išsiimamos ir VSD įmokų bazei priskirtinos lėšų sumos deklaravimą ir susijusias prievoles: deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodas). Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos sumos, nuo kurių mokamos VSD įmokos, per metus negali būti didesnės negu 48 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o per mėnesį negali būti didesnė negu 4 šių dydžių suma. Nuo viršijančios VSD įmokų bazę išimamos sumos VSD įmokų mokėti nereikia, todėl viršijanti išsiimama suma nepriskiriama leidžiamiems atskaitymams.

2011 m. individualios įmonės savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario VSD įmokų bazę sudaro už savininką arba ūkinės bendrijos tikrąjį narį savo poreikiams iš įmonės išsiimta suma, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 kodas).

Nuo 2012 iki 2014 m. mokestinio laikotarpio individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos VSD ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų bazę sudaro išsiimama asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 kodas).

Nuo 2015 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėliau VSD ir PSD įmokos už individualios įmonės savininkus, mažųjų bendrijų narius, ūkinių bendrijų tikruosius narius mokamos dvejopai:

  • nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos (pirmasis atvejis) arba
  • nuo asmeniniams poreikiams išimamos sumos, kuri negali būti mažesnė kaip MMA (antrasis atvejis).

Abiem atvejais sumos, kurios bus išimamos asmeniniams poreikiams, deklaruojamos VMI kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 kodas).

Jeigu individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai asmeniniams poreikiams išsiima sumas ir individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija patenka į VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą, įmokas reikia mokėti pirmuoju atveju. Jeigu lėšos nebus išsiimamos, įmokų mokėti nereikės. Minėtą sąrašą sudaro:

  • individuali įmonė, mažoji bendrija ar ūkinė bendrija veikia pirmuosius metus, arba
  • minėti asmenys yra ne vyresni nei 29 m., arba
  • minėtiems asmenims paskirta senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija, arba
  • jeigu įmokos už juos jau sumokėtos (pvz., dirbant pagal darbo sutartį), arba
  • jie patys sumokėjo įmokas kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais).

Antruoju atveju už visus individualių įmonių savininkus, mažųjų bendrijų narius ir ūkinių bendrijų tikruosius narius, kurie nepatenka į VSD įstatyme įvardintų asmenų sąrašą, VSD ir PSD įmokas privalu mokėti nuo sumos, ne mažesnės kaip MMA, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nebus išimamos.

Šie paaiškinimai komentare iliustruoti pavyzdžiais.  

Patikslintos ir komentare vartojamos sąvokos: grįžtamosios gamybinės atliekos vadinamos grąžinamosiomis; kadrus pakeitė darbuotojai; patikslintos nuorodos į minimus teisės aktus bei atlikti kiti daugiau techninio pobūdžio patikslinimai.