Atnaujintas viešų pranešimų skelbimo tvarkos aprašas

2016 m. lapkričio 2 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 1086, kuriuo pakeistas Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1056 (toliau – Aprašas). Aprašas nustato viešų pranešimų teikimo valstybės įmonei Registrų centrui, tokių pranešimų skelbimo ir saugojimo tvarką. Visi pakeitimai padaryti atsižvelgiant į 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį naują įstatymą – Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymą (įstatymo Nr. XII-2443). Pakeitimai įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d.

down2