Baudų už administracinį nusižengimą permokos grąžinimas

Naujai išdėstytos Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės.

Neįskaityta mokesčio permoka ar jos dalis gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus. Jeigu per nurodytą laikotarpį mokesčių mokėtojas nepateikia prašymo ir (arba) neatlieka veiksmo, liudijančio, kad jis žino apie mokesčio permokos buvimą ir siekia ją susigrąžinti (įskaityti), minėta permoka nurašoma iš mokesčių apskaitos dokumentų.

Prašymas teikiamas tais atvejais, kai norima:

  1. VMI administruojamų mokesčių ir (arba) baudų už administracinius nusižengimus permoka (skirtumu)
  2. Įskaityti:

> padengti mokestines ar baudų už administracinius nusižengimus nepriemokas, kai įskaitymas automatiškai nevykdomas: atskirais įmokų kodais mokamų mokesčių VMI;

> VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

> muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir (arba) padengti mokestines nepriemokas;

> įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas.

  1. Susigrąžinti:

> susigrąžinti įpėdiniams palikėjo permokėtas mokesčių ir baudų sumas;

> susigrąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškotus mokesčius ir su jais susijusias sumas;

> susigrąžinti VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per dideles ar klaidingai sumokėtas mokesčių ir kitų įmokų sumas.

Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas, užpildo atskirus prašymus.

> Fizinis asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar baudos permoką (skirtumą) į kito fizinio asmens sąskaitą, turi kreiptis į AVMI tiesiogiai su prašymu ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurį VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie prašymo.

Prašymas gali būti teikiamas:

> raštu tiesiogiai įteikiamas AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais;

> elektroniniu būdu, prisijungus prie Mano VMI su siūlomomis autentifikavimo priemonėmis.

Prašymo nagrinėjimo ir permokų grąžinimo terminai:

> Nepagrįstai išieškotos sumos grąžinamos per 5 darbo dienas po prašymo gavimo VMI arba, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus – per 5 darbo dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos.

> VMI privalo išnagrinėti prašymą ir priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos permoką (skirtumą) arba nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas per 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas po prašymo grąžinti mokesčio ir (arba) baudos permoką gavimo.

> Apie priimtą sprendimą mokesčių mokėtojas informuojamas per Mano VMI tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, ar paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo patvirtintas sprendimas).

Per nurodytą laiką negrąžinus prašomos mokesčio ar baudos permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies) ar nepagrįstai (neteisingai) išieškotų lėšų, VMI mokesčių mokėtojo naudai skaičiuojamos palūkanos tol, kol prašoma suma bus grąžinta. Palūkanų dydis lygus nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui, šiuo metu galioja 0,03 proc. už pradelstą dieną.

Be atskiro mokesčių mokėtojo prašymo mokesčio ir (arba) baudos permoka (skirtumas)

  1. Įskaitomas:

> VMI administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms ir baudų už administracinius nusižengimus nepriemokoms padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;

> muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat mokesčių mokėtojo skoloms padengti, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija;

> pervedama antstoliui pagal gautą jo patvarkymą dėl turtinių teisių arešto į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą VMI prie FM nustatyta tvarka.

  1. Grąžinamas:

> kai Metinėje pajamų mokesčio deklaracijos (GPM308 forma) 35 laukelyje yra pažymėta „Permokėtą sumą prašau grąžinti į sąskaitą“;

> per klaidą nepagrįstai išieškotos sumos iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančių sąskaitų.