Bendrosios tranzito procedūros įforminimui naudotinų kodų sandaros pakeitimai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1B-112 pakeitė ankstesnį 2007 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 1B-659 „Dėl Supaprastintos Bendrijos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo, Bendrijos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo siuntėjo statusu, ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklių patvirtinimo“. Šiuo įsakymu yra patvirtintos Supaprastintos Bendrijos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo, Bendrijos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo siuntėjo statusu, ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisyklės ir pavyzdinė Supaprastinimų taikymo, naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir (arba) įgaliotojo gavėjo statusu, kontrolės tvarkos sutartis.

Pakeitimais atnaujintos nuorodos į aktualius ES teisės aktus ir patikslinta bendrosios tranzito procedūros įforminimui naudotinų kodų sandara:

– Pakeistose taisyklėse nustatyta, kad Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-ojo egzemplioriaus papildomiesiems lapams turi būti suteikiamas tas pats numeris kaip ir bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-ajam egzemplioriui, su kuriuo jis pateikiamas. Numerį sudaro 18 ženklų, iš kurių 3–10-asis (anksčiau buvo 3–8-asis) ženklai atitinka vietos, kurioje esančioms prekėms asmuo, įgijęs įgaliotojo siuntėjo T2L statusą, įformina bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio 4-ąjį egzempliorių, kodo iš Vietų, iš kurių įgaliotieji siuntėjai (eksportuotojai) išsiunčia ir kuriose įgaliotieji gavėjai gauna prekes, klasifikatoriaus 3–10-ąjį ženklus; 11–13-asis ženklai – „BPG“ (anksčiau atitinkamai buvo 9–13-asis ženklai ,,00BPG“).

– Patikslintos nuostatos, reglamentuojančios Bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio numerio sudedamąsias dalis (šis numeris taip pat susideda iš 18 ženklų): 

  • 1-asis ir 2-asis ženklai – einamųjų metų du paskutiniai skaitmenys (pvz., 2015 m. jie yra „15“);
  • 3–10-asis ženklai – vietos, iš kurios asmuo, įgijęs įgaliotojo siuntėjo T1/T2 statusą, įforminęs bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinį, išsiunčia prekes, kodo iš Vietų, iš kurių įgaliotieji siuntėjai (eksportuotojai) išsiunčia ir kuriose įgaliotieji gavėjai gauna prekes, klasifikatoriaus 3–10-asis ženklai;
  • 11–13-asis ženklai – „TRG“;
  • 14–18-asis ženklai naudojami bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinio eilės numeriui žymėti. Bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomųjų lapų tranzito rinkiniai numeruojami nuosekliai, didėjimo tvarka, kiekvienais metais pradedant nuo „00001“ (nuostata nekeista).

– Patikslinta ir vietos, iš kurios įgaliotasis siuntėjas (eksportuotojas) išsiunčia arba kurioje įgaliotasis gavėjas gauna prekes, kodo sandara (kodą sudaro 10 ženklų):

  • 1-asis ir 2-asis ženklai – „LT“ (nekeistas);
  • 3–5-asis ženklai – prižiūrinčios muitinės įstaigos kodo iš Muitinės įstaigų klasifikatoriaus 3–5 ženklai (nekeistas);
  • 6-asis ženklas – „I“ (patikslinta numeracija);
  • 7-asis ir 8-asis ženklai – įgaliotąjį siuntėją (eksportuotoją) ir (arba) įgaliotąjį gavėją identifikuojantys ženklai (gali būti naudojami tiek skaitmenys, tiek lotyniškos abėcėlės raidės) – patikslinta numeracija ir paaiškinimai;
  • 9-asis ir 10-asis ženklai – vietos, iš kurios įgaliotasis siuntėjas (eksportuotojas) išsiunčia arba kurioje įgaliotasis gavėjas gauna prekes, eilės numeris (vietos numeruojamos nuosekliai, eilės tvarka, pradedant nuo „01“) – patikslinta numeracija ir nurodyta, jog pradedama numeruoti nuo 01, o ne nuo 00.

Vietoms, iš kurių įgaliotieji siuntėjai (eksportuotojai) išsiunčia ir kuriose įgaliotieji gavėjai gauna prekes, šiuos kodus suteikia teritorinės muitinės, išdavusios asmenims leidimus naudotis įgaliotojo siuntėjo ir/arba gavėjo statusu. Šie kodai turi būti suteikiami ne vėliau nei atitinkamo leidimo išdavimo dieną.

Pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. vasario 20 d.