Buhalterinės apskaitos įstatymo ir susiję pakeitimai

Seimas 2014 m. gruodžio 18 d. įstatymu Nr. XII-1480 pakeitė Buhalterinės apskaitos įstatymą. Šio lydimojo įstatymo pakeitimai atlikti kartu su keletu kitų įstatymų pakeitimais: Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymo, Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Finansų įstaigų įstatymo ir kitų, siekiant šių tikslų:

– nustatyti reikalavimus profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdymo įmonėms;

– apibrėžti aiškius depozitoriumo, saugančio KIS turtą, veiklos reikalavimus ir atsakomybę;

– nustatyti taisykles, kurias atitinkanti kitoje valstybėje narėje licenciją gavusi KIS valdymo įmonė turėtų teisę platinti KIS investicinius vienetus ar akcijas Lietuvoje;

– įtvirtinti Lietuvos priežiūros institucijos (Lietuvos banko) teises ir pareigas bendradarbiauti ir keistis informacija su kitų valstybių narių, trečiųjų valstybių, ES finansų rinkų priežiūros institucijomis;

– patikslinti finansų konglomerato nustatymo kriterijus ir rodiklius, užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp konglomeratų priežiūrą atliekančių institucijų; įtvirtinti KIS, priklausančio finansų konglomeratui, papildomą priežiūrą;

– perkelti ES teisės aktų nuostatas ir kt.

Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai parengti siekiant suderinti įstatymo nuostatas su Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymu ir į subjektų, kuriems privaloma vadovautis tarptautinės apskaitos standartais, sąrašą įtraukti pagal minėtą įstatymą veikiančias KIS valdymo įmones. Taigi nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais pakeitimais nustatyta, kad pagal tarptautinius apskaitos standartus apskaitą tvarko:

  • ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje,
  • finansų maklerio įmonės,
  • reguliuojamos rinkos operatorius,
  • Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas,
  • valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, ir valdymo įmonės, veikiančios pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą,
  • kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas.

Įstatymų pakeitimų paketu tikimasi, kad:

– bus paskatinta KIS valdymo įmonių veikla bei užtikrinama KIS investuotojų apsauga. Suvienodintos taisyklės skatins KIS paslaugų plėtrą ES, darys teigiamą įtaką Lietuvos kapitalo rinkos ir kartu Lietuvos ekonomikos vystymuisi;

– bus nustatytos efektyvios sankcijos už pažeidimus;

– investuotojai nebegalės automatiškai kliautis vien tik kredito reitingų agentūrų nustatytais kredito reitingais, patys turės daugiau dėmesio skirti kredito rizikos vertinimui ir taip sustiprins investicijų apsaugą;

– bus padidintas konglomeratų priežiūros veiksmingumas, sukurtos geresnės prielaidos finansinio stabilumo užtikrinimui, priežiūros institucijų bendradarbiavimui;

– bus užtikrintas ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkos saugumas ir patikimumas, taip pat ir investuotojų interesų apsauga.