Pakeistos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės

Dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu

Pakeistos Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės

Pakeista gamintojų ir importuotojų, tiekiančių elektros ir elektroninę įrangą, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarka

Gamintojų ir importuotojų pareigos užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pokyčiai

Keitėsi miškuose padarytos žalos aplinkai apskaičiavimo metodika

Pakeistas gaminių ir (ar) pakuočių sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas

Keitėsi tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašas