Dar apie Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimą

Muitinės departamento generalinis direktorius, atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. gegužės 1 d. pradedamas taikyti 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (Sąjungos muitinės kodeksas), 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-275 nustatė:

Nuo 2016 m. gegužės 1 d. laikoma, jog laikinojo prekių saugojimo sandėliuose (importo ir eksporto terminaluose), muitinės sandėliuose ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose laikinai saugomos prekės, Būtingės naftos terminalo pasienio kontrolės punkto teritorijoje esančioje muitinės prižiūrimoje zonoje laikinai saugoma nafta ir keleivių daiktų saugyklose laikinai saugomi keleivių daiktai yra laikinai saugomi laikinojo saugojimo sandėliuose Sąjungos muitinės kodekso 148 str. nustatytomis sąlygomis. Minėtas straipsnis nustato šiuos pagrindinius reikalavimus: leidimas turėti laikinojo saugojimo sandėlį suteikiamas tik asmenims, įvykdžiusiems visas šias sąlygas:

  • įsisteigusiems Sąjungos muitų teritorijoje;
  • deramai užtikrinusiems, kad operacijos bus tinkamai atliekamos;
  • pateikusiems garantiją.

Leidimas suteikiamas tik tuo atveju, kai muitinė gali vykdyti muitinės priežiūrą nenaudodama administracinių priemonių, kurios būtų neproporcingos siekiamai gauti ekonominei naudai. Leidimo turėtojas turi tvarkyti atitinkamus apskaitos registrus. Šie registrai turi būti tvarkomi taip, kad naudodamasi juose registruojama informacija ir duomenimis muitinė galėtų prižiūrėti veiklą, vykdomą laikinojo saugojimo sandėliuose, visų pirma identifikuoti saugomas prekes, jų muitinį statusą ir gabenimo operacijas.

Su prekių laikinuoju saugojimu aukščiau paminėtose vietose susijusių mokestinių prievolių užtikrinimui taikomos tos pačios garantijos, kurios buvo pateiktos iki 2016 m. balandžio 30 d. tų vietų naudotojų įsipareigojimų, susijusių su laikinai saugomomis prekėmis, įvykdymui užtikrinti.

– Vietos, iš kurių įgaliotieji siuntėjai išsiunčia ir kuriose įgaliotieji gavėjai gauna prekes, gabenamas taikant Sąjungos tranzito procedūrą, taip pat kuriose įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai, turintys ilgalaikius leidimus laikinai saugoti prekes asmens, turinčio teisę jomis disponuoti, pageidaujamoje vietoje, laikinai saugo prekes, laikomos Sąjungos muitinės kodekso 147 str. 1 d. nurodytomis muitinės nustatytomis vietomis (minėtoje dalyje įtvirtinta, kad laikinai saugomos prekės saugomos tik laikinojo saugojimo sandėliuose pagal 148 str. arba, kai tai pagrįsta, kitose muitinės nustatytose arba jai priimtinose vietose).

Kai muitinei turi būti pateikiamas pranešimas apie reeksportą, juo laikomas:

  • išgabenant prekes jūrų transportu – laivo važtaraštis, suformuotas naudojant valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinę sistemą (KIPIS), o išgabenant prekes iš Būtingės naftos terminalo – popieriuje surašytas laivo važtaraštis (konosamentas);
  • išgabenant prekes kelių, geležinkelio ir oro transportu – atitinkamas transporto važtaraštis.

Prekių, kurių laikinasis saugojimas aukščiau nurodytose vietose neužbaigtas iki 2016 m. balandžio 30 d., laikinasis saugojimas turi būti užbaigtas iki 2016 m. liepos 29 d. Kitų prekių, kurių laikinasis saugojimas neužbaigtas iki 2016 m. balandžio 30 d., laikinasis saugojimas turi būti užbaigtas iki atitinkamo Bendrijos muitinės kodekso 49 str. 1 d. nustatyto termino pabaigos. Minėtas straipsnis nustato, kad jeigu prekės yra nurodytos bendrojoje deklaracijoje, formalumai, kuriuos būtina atlikti joms įforminant muitinės sankcionuotus veiksmus, turi būti atlikti:

  • per 45 d. nuo bendrosios deklaracijos pateikimo dienos, kai prekės atgabentos jūra;
  • per 20 d. nuo bendrosios deklaracijos pateikimo dienos, kai prekės atgabentos ne jūra.

Atsižvelgdama į susidariusias aplinkybes, muitinė gali nustatyti trumpesnį laikotarpį arba leisti pratęsti šiuos terminus. Tačiau toks pratęsimas neturi būti ilgesnis, negu būtina atsižvelgiant į susidariusiomis aplinkybėmis pagrįstus poreikius.

Lietuvos muitinės informaciją, susijusią su Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimu, galima rasti rubrikoje „Sąjungos muitinės kodeksas“.

Plačiau COUNT LINE seminare