Darbdavio (atstovo) žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimas

Vyriausybė 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 315 pakeitė 2007 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 292 „Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo patvirtinimo“, jį išdėstydama nauja redakcija. Pakeitimais siekta suderinti šio nutarimo nuostatas su nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Darbo kodekso įstatymo bei Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimais. Trumpai paminėsime atliktus pakeitimus.

Darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos apraše:

atsisakyta nuostatų dėl darbdavių įgaliotų asmenų atestavimo ir vietoj žodžio „atestavimas“ įrašyti žodžiai „žinių patikrinimas“;

– siekiant užtikrinti žinių tikrinimo kokybę aiškiai apibrėžta, kad žinias gali tikrinti profesinio mokymo teikėjas, kuris yra juridinis asmuo, nes laisvasis mokytojas yra fizinis asmuo, neturintis galimybės sudaryti ne mažiau kaip 3 asmenų komisijos;

– papildyta, jog žinių tikrinimui naudojamas testas, susidedantis iš 40 klausimų, laikomas išlaikytu, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 75 proc. (anksčiau buvo minimas bent 30 teisingų atsakymų reikalavimas) pateiktų klausimų. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, kuris neišlaiko testo, žinios pakartotinai gali būti tikrinamos ne anksčiau kaip po 2 dienų;

patikslintas pažymėjimo turinys: darbdaviui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, išlaikiusiam testą, mokymo įstaiga tą pačią dieną išduoda pažymėjimą, kuriame nurodomas mokymo įstaigos pavadinimas ir juridinio asmens kodas, pažymėjimo išdavimo data, mokymo programos pavadinimas, asmens, kurio žinios patikrintos, vardas ir pavardė, gimimo data ir mokymo įstaigos vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, parašas;

– atlikti kiti pakeitimai.

Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo, sąraše:

– kadangi teisės aktuose nėra apibrėžtos sąvokos „centrai, tarnybos, biurai, laboratorijos, stotys, projektavimo ir konstravimo organizacijos“, atsisakyta nuostatos, kad nuo žinių patikrinimo atleidžiami mokslinių tyrimų centrai, tarnybos, biurai, laboratorijos, stotys, projektavimo ir konstravimo organizacijos, tačiau įtvirtinta, kad atleidžiamos mokslo ir studijų institucijos;

– patikslintos kitos nuostatos.

Pakeitimai galioja nuo 2015-04-03.