Darbingumo lygio nustatymo taisyklių pakeitimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2016 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-91/V-253 pakeitė ankstesnį 2005 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. A1-1/V-2 „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimais įsakymo preambulė papildyta nuoroda į Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nuostatas, taip pat pakeistos Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklės, nustatančios asmenų, kuriems nustatomas darbingumo lygis dėl nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą / iš darbo ar profesinių ligų padarinių, nustatymo tvarką ir sąlygas. Taisyklėse patikslintos nuorodos į įstatymus, kuriuose apibrėžtomis sąvokomis ir remiamasi taisyklėse, nuorodas pateikiant pagal galiojančias teisinės technikos taisykles. Taip pat patikslintos nuostatos, nustatančios, kokius dokumentus turi pateikti asmuo ar jo tėvai, globėjai (rūpintojai) ar kiti jo įgalioti asmenys, kreipdamiesi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų padariniais, nustatymo: patikslinant pateiktinų formų pavadinimus – Nelaimingo atsitikimo darbe aktas (Forma N-1) ar Nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą / iš darbo aktas (Forma N-2) arba Profesinės ligos patvirtinimo aktas (anksčiau vadintas Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo aktu). Šie pakeitimai galioja nuo 2016-02-19.

Be to, taisyklėse ,,administracinio teisės pažeidimo“ sąvoką pakeitė ,,administracinio nusižengimo“ sąvoka. Šis pakeitimas įsigalios nuo 2016 m. balandžio 1 d., kuomet įsigalios ir Administracinių nusižengimų kodeksas, pakeisiantis šiuo metu galiojantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.