Darbuotojo atleidimas nustačius prekių trūkumą

2016 m. balandžio 26 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2-372/2016

Faktinės bylos aplinkybės

Darbuotojas dirbo pas darbdavį pardavėju. Su darbuotoju buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbovietėje buvo atlikta prekių inventorizacija ir nustatytas prekių trūkumas. Darbdavys dėl šios priežasties kreipėsi į teisėsaugos institucijas ir kartu atleido darbuotoją iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad revizijos parduotuvėje atliktos neteisėtai. Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, jog pagal specialistės išvadą inventorizacijos parduotuvėje buvo atliekamos pažeidžiant reikalavimus dėl inventorizacijų tvarkos. Darbuotojas taip pat nurodė, kad darbdavys, atleisdamas jį iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, nepaaiškino, kaip konkrečiai darbuotojas pažeidė darbo drausmę, taip pat nesilaikė privalomos atleidimo procedūros. Darbuotojas kreipėsi į teismą su reikalavimu pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu ir priteisti su tuo susijusias išmokas.

Teismo išaiškinimai

Kai už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleistas darbuotojas teisme ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą, darbdavys turi pateikti įrodymus (teisinius argumentus), pagrindžiančius darbuotojo nusižengimo kvalifikavimą kaip šiurkštaus, o teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar darbdavys padarytą nusižengimą pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą.

Šiuo atveju teismas pabrėžė, kad darbuotojui nebuvo sudarytos tinkamos darbo sąlygos materialinėms vertybėms apsaugoti, todėl darbdavys neturėjo pagrindo darbuotojui skirti griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo. Taip pat, prieš skiriant griežčiausią drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, iš darbuotojo nebuvo pareikalauta pasiaiškinti. Darbdavys raštu pareikalavo darbuotoją pateikti raštiškus pasiaiškinimus dėl tą dieną atlikus inventorizaciją rastų trūkumų ir tą pačią dieną, nesulaukęs pasiaiškinimų, darbuotojui skyrė drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo.

Teismas nurodė, kad darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį su darbuotoju pagal DK 136 straipsnio 3 dalį, privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių. Viena jų – reikalavimas raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Šio įstatymo reikalavimo tikslas – užtikrinti darbuotojo teisę pasiaiškinti darbdaviui dėl jam skiriamo drausmės pažeidimo. Pasiaiškinime darbuotojo pateikta informacija leidžia darbdaviui spręsti, ar darbuotojas iš tikrųjų padarė darbo drausmės pažeidimą, o jei padarė, tai kokia dėl to yra darbuotojo kaltė. Savo ruožtu darbdavys, pareikalaudamas pasiaiškinti, turi aiškiai suformuluoti, kokiu konkrečiai darbo drausmės pažeidimu yra įtariamas darbuotojas, nurodyti pažeidimo padarymo laiką, vietą, darbuotojo kaltės įrodymus, kitas reikšmingas aplinkybes, nustatyti protingą terminą pasiaiškinimui pateikti.

Kadangi šiuo konkrečiu atveju darbdavys darbuotojo paprašė pateikti raštiškus pasiaiškinimus dėl rastų trūkumų, tačiau nenurodė, kad darbdavys rastus trūkumus vertina kaip darbuotojo šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir dėl to darbuotojas gali būti atleistas iš darbo, teismas nusprendė, kad darbdavys nesilaikė drausminės nuobaudos skyrimo taisyklių ir darbuotojas iš darbo buvo atleistas neteisėtai.