Dėl garantijų komandiruojamiems darbuotojams užtikrinimo

Seimas 2016 m. birželio 16 d. įstatymu Nr. XII-2437 pakeitė Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nuostatas (GKDĮ) (išdėstydamas įstatymą nauja redakcija). Taip pat 2016 m. birželio 16 d. įstatymu Nr. XII-2438 pakeitė Valstybinės darbo inspekcijos įstatymą (VDI įstatymas). Šių pakeitimų tikslasįgyvendinti 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo nuostatas (direktyvos nuostatas perkelti į nacionalinę teisę privaloma buvo iki 2016 m. birželio 18 d., tačiau priimtieji įstatymai įsigaliojo nuo 2016-06-28). Direktyva 2014/67/ES siekiama nustatyti:

  • valstybėms griežtesnius standartus pateikiant informaciją apie teises ir pareigas komandiruotiems darbuotojams ir paslaugų teikėjams;
  • aiškesnes už komandiravimą atsakingų nacionalinių institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo taisykles;
  • paslaugų teikėjams aiškius reikalavimus, kuriuos jie turi vykdyti, jeigu nori komandiruoti darbuotojus;
  • palengvinti baudų įvykdymą, kai paslaugų teikėjas pažeidė komandiravimo taisykles vienoje valstybėje, o baudą reikia vykdyti kitoje valstybėje;
  • pagerinti komandiruojamų darbuotojų galimybes ginti pažeistas teises.

Ankstesnės Direktyvos 96/71/EB nuostatas į nacionalinę teisę perkėlė 2005 m. gegužės 12 d. GKDĮ. Buvo nustatytos šios minėtos direktyvos įgyvendinimo problemos Lietuvoje: dienpinigiai, išskyrus su komandiruote susijusias faktines kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas, laikomi minimalaus darbo užmokesčio dalimi. Dienpinigiai Lietuvoje nėra apmokestinami nei gyventojų pajamų mokesčiu, nei valstybinio socialinio draudimo įmokomis, jei jų dydis neviršija nustatytų teisės aktuose. Tokiu būdu Lietuvos įmonės, mokėdamos nedidelį darbo užmokestį, neretai tik minimaliąją mėnesinę algą (MMA), kartu su tos valstybės narės, į kurią komandiruojama, dienpinigių normomis, sulaukia tos valstybės narės kontroliuojančių institucijų ir socialinių partnerių patikrinimų, ypač tokių valstybių kaip Danija, Švedija, Norvegija, kuriose nėra teisės aktų nustatyto minimalaus darbo užmokesčio, nes jis nustatomas nacionalinėmis kolektyvinėmis sutartimis. Taip pat Lietuvoje įsisteigia daug „pašto dėžučių“ įmonių, kurios realios veiklos nevykdo, o visa veikla vykdoma ir darbuotojai dirba kitoje valstybėje narėje. Tokiu būdu yra piktnaudžiaujama palankia mokesčių sistema bei nedidele MMA. Taip pat Lietuvoje nuolat dirbantiems darbuotojams, tačiau laikinai komandiruotiems į kitą valstybę narę, trūksta informacijos apie kitoje valstybėje narėje taikomas darbo sąlygas. Valstybių narių kompetentingų institucijų interneto svetainėse ne visada pateikiama visa aktuali informacija suprantama kalba, ji nėra aiški, o prašymo pateikimas ir atsakymo gavimas naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema dažnai užtrunka.

Įgyvendinant naujosios Direktyvos 2014/67/ES nuostatas, GKDĮ pakeista:

Atsisakyta platesnio Direktyvos 96/71/EB nuostatų taikymo, t. y. įstatymas nebus taikomas darbuotojams, išsiųstiems laikinai dirbti kitoje ES valstybėje narėje, taip pat Europos ekonominei erdvei (EEE) priklausančioje valstybėje. Pateikiamas pakeistas ,,komandiruoto darbuotojo“ apibrėžimas – tai darbuotojas, paprastai dirbantis kitoje valstybėje, tačiau laikinai atsiųstas dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įtvirtinta, kad įstatymas taikomas, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti Lietuvos teritorijoje:

  • pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, kitos valstybės darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu, arba
  • kitos valstybės darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje Lietuvoje, arba
  • kaip laikinasis darbuotojas.

Šis įstatymas netaikomas prekybinių laivų įguloms, kurioms galioja Prekybinės laivybos įstatymas.

Papildyta, kad darbdavys, kuris yra subrangovas, ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo informavimo apie komandiruotam darbuotojui, kuris dirba statybos darbus, nustatytus Statybos įstatyme, taikomas nuostatas papildomai informuoja apie tai rangovą. Rangovo, gavusio informaciją iš darbdavio, kuris yra subrangovas, reikalavimu darbdavys turi pateikti susipažinti dokumentus, susijusius su komandiruotu darbuotoju. Už nustatytų piniginių įpareigojimų, susijusių su minimaliuoju darbo užmokesčiu, įvykdymą komandiruotam darbuotojui rangovas, kai subrangovas yra darbdavys, atsako subsidiariai. Tačiau rangovui, kai darbdavys yra subrangovas, kuris pasinaudos įtvirtinta teise, arba kai rangovas, kuris yra darbdavys, neįvykdys nurodytos pareigos, nekils subsidiari atsakomybė. Subsidiari rangovo, kai darbdavys yra subrangovas, atsakomybė apsiriboja tik teisėmis, nustatytomis subrangos sutartyje.

Patikslinta, kad Valstybinė darbo inspekcija (VDI) su kitų ES valstybių narių kompetentingomis institucijomis turi bendradarbiauti nedelsdama, informacija ES valstybių narių darbdaviams prieinama nemokamai, aiškiai, skaidriai, išsamiai, nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis, užtikrinant asmenų su negalia prieigą.

Pakeistos nuostatos, numatančios ginčų sprendimą ir komandiruotų darbuotojų atstovavimą, užtikrinant, kad komandiruotas darbuotojas galėtų kreiptis į darbo ginčų komisiją ir / ar teismą dėl jam nustatytų garantijų netaikymo, taip pat komandiruotam darbuotojui jo pavedimu galėtų atstovauti profesinė sąjunga.

Papildytas nauju II skyriumi, kuris reguliuoja tarpvalstybinį finansinių administracinių sankcijų ir (ar) baudų išieškojimo vykdymą, kai Lietuvos įmonėms, laikinai siunčiančioms komandiruojamus darbuotojus į kitas ES valstybes nares, šių valstybių narių kompetentingos institucijos paskiria baudas už garantijų komandiruotiems darbuotojams nesilaikymą ir šios baudos negali būti įvykdytos priimančiosios valstybės narės.

Taip pat atlikti kiti pakeitimai / patikslinimai.

VDI įstatyme aiškiai įtvirtinta VDI funkcija – tikrinti, ar nepažeidžiamos komandiruotų darbuotojų garantijos. Taip pat nustatyta, kad VDI pagal jai priskirtą kompetenciją teikia ir gauna prašymus dėl finansinių administracinių sankcijų ir (ar) baudų išieškojimo arba pranešimus apie sprendimus dėl tokių sankcijų ir (ar) baudų skyrimo Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo nustatyta tvarka.