Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. VA-160 „Dėl Mokesčių administratoriaus, bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės ir bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriaus, sprendimų, susijusių piniginių prievolių vykdymu, priėmimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

2020-05-16 įsigaliojo pakeistas VMI prie LR FM viršininko 2016-12-14 įsakymas Nr. VA-160 „Dėl Mokesčių administratoriaus, bankrutuojančios arba restruktūrizuojamos įmonės ir bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriaus, sprendimų, susijusių su piniginių prievolių vykdymu, priėmimo metodikos patvirtinimo“.

Išdėstyta nauja redakcija Juridinių asmenų nemokumo ir fizinių asmenų bankroto procesuose priimamų sprendimų, susijusių su piniginių prievolių vykdymu, metodika.

Įtrauktos 2 naujos sąvokos:

 • Rinkos vertė – Nekilnojamojo turto registre nurodyta nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė ir VŠĮ „Emprekis“ nurodyta transporto priemonių vidutinė kaina Lietuvoje.
 • Turto balansinė vertė – suma, kuria turtas yra parodytas balanse.

Pakeitimai dėl dokumentų, kurie teikiami VMI ir iš kurių bent vieną gavus VMI pradedama sprendimo dėl nuolaidų (lengvatų) taikymo procedūra, yra susiję su naujojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įsigaliojimu.

Taigi sprendimo dėl nuolaidų (lengvatų) taikymo procedūra pradedama, kai VMI prie FM gauna vieną iš šių dokumentų:

 1. juridinio asmens, kuriam inicijuota nemokumo procedūra, motyvuotą prašymą sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti (toliau – Susitarimas dėl pagalbos) (naujai atsiradęs pagrindas ir dokumentas);
 2. restruktūrizuojamo juridinio asmens restruktūrizavimo plano projektą (nesikeitė dokumentas);
 3. bankrutuojančio juridinio asmens taikos sutarties projektą (nesikeitė dokumentas);
 4. bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektą (nesikeitė dokumentas).

Kai nuolaidos suteikiamos, gavus aukščiau minimą prašymą, sprendimą sutikti / nesutikti taikyti nuolaidas VMI priima per prašyme nurodytą terminą. Jeigu prašyme sudaryti Susitarimą dėl pagalbos terminas nėra nurodytas, sprendimą sutikti / nesutikti taikyti nuolaidas VMI priima per 30 d. nuo nurodyto prašymo gavimo.

Kai nuolaidos suteikiamos, gavus kitus (2, 3, 4 aukščiau paminėti punktai) nurodytus dokumentus, sprendimą sutikti / nesutikti taikyti nuolaidas VMI priima per 10 d. nuo šių dokumentų gavimo.

Nuolaidos (lengvatos) taikymo įmonėms, kurioms inicijuota nemokumo procedūra, tikslingumas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

 1. atsiskaitymo su VMI prie FM terminai;
 2. papildomų įsipareigojimų užtikrinimo priemonių taikymo galimybė ir mastas;
 3. nuolaidų (lengvatų) gavėjo įsipareigojimų santykis su balansine turto verte.

Nuolaidos (lengvatos) restruktūrizuojamam juridiniam asmeniui pritaikymo tikslingumas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

 1. atsiskaitymo su VMI prie FM terminai (nesikeitė);
 1. einamųjų VMI prie FM administruojamų mokesčių mokėjimas laiku (keitėsi pavadinimas, nes prieš tai vadinosi: einamųjų VMI prie FM administruojamų mokesčių mokėjimo savalaikiškumas);
 1. lėšų dalis, skirta atsiskaityti su kreditoriais, numatoma gauti iš turto pardavimo (nesikeitė);
 1. nuosavo finansavimo šaltinio dydis (nesikeitė);
 1. papildomų įsipareigojimų užtikrinimo priemonių taikymo galimybė ir mastas (nesikeitė);
 1. nuolaidų (lengvatų) gavėjo mokėtinų įsipareigojimų santykis su balansine turto verte (pasikeitė kriterijus, nes prieš tai buvo vertinamas nuolaidų (lengvatų) gavėjo per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų santykis su balansine turto verte).

Nuolaidų (lengvatų) restruktūrizuojamai įmonei pritaikymo sąraše neliko savanoriško palūkanų mokėjimo kriterijaus.

Susipažinti su teisės akto pakeitimais galite paspaudę šią nuorodą.